Alles over Staatsblad

Een nieuw ministerieel besluit duidt de representatieve beroepsverenigingen aan die zetelen in de nieuwe Federale raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Behalve Bvas, Kartel en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) gaat het om een vijftal verenigingen van psychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen.

Artsen die zich houden aan het tarievenakkoord - en alleen deze artsen - krijgen een premie van 1045,32 euro om de oplopende praktijkkosten wat helpen te compenseren. Het ontwerp-KB kreeg pas half juli groen licht van de regering, maar het Riziv zette al een week later de precieze bedragen online.

Tegen juni verwacht het Riziv de eerste voorstellen voor -leesbare- tarieflijsten met de meest courante verstrekkingen. Na goedkeuring door de administratie publiceert het Staatsblad dan de modellen (per sector). Pas daarna is deze wet, bedoeld om de transparantie te verhogen, werkelijkheid. Dat zal dus nog wel even aanslepen.

De plenaire Kamer keurde een wetsontwerp goed dat moet leiden tot de oprichting van een 'Gezondheids(zorg)data-agentschap' (GDA). Alvorens het agentschap operationeel kan worden, moet het Staatsblad de wet uiteraard nog wel publiceren.

Voortaan worden in de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen ook twee zitjes voorbehouden voor huisartsen in opleiding en twee stoeltjes voor artsen-specialisten in opleiding.

Met een aangetekende brief aan de voorzitter van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen startte Bvas - dat de meeste artsenzitjes in de Nationale Commissie bezet - de procedure om het lopende akkoord artsen-ziekfondsen op te zeggen.

Het Staatsblad publiceerde op 31 maart "na meer dan twee jaar wachten" een Koninklijk Besluit dat het toezichtshonorarium voor oncologisch dagtoezicht van (pediatrische) hematologen opwaardeert. Het Algemeen Syndicaat der Geneeskundigen van België/Kartel is tevreden maar hekelt de "schandalig lange administratieve weg" die het KB moest afleggen.

Hoofdartsen krijgen meer bevoegdheden om over de benodigde capaciteit in het ziekenhuis te waken. Ze kunnen in noodgevallen beslissen een patiënt over te brengen naar een ander ziekenhuis ook zonder diens toestemming.

De Vlaamse regering keurde vrijdag principieel het oprichten van mobiele teams voor infectiebestrijding goed. Die moeten lokaal ondersteuning bieden wanneer er een uitbraak is van covid.

De ministerraad keurde voorbije vrijdag (13 december) het globale budget goed voor de werkingskosten van de ziekenhuizen in 2020. Goed voor zo'n 8,5 miljard euro.

Op 21 oktober verscheen in het Belgisch Staatsblad een KB dat de premie regelt voor artsen die na hun pensioen blijven doorwerken tegen de tarieven van het akkoord. Het Riziv regelt dat u de premie kunt aanvragen - met terugwerkende kracht tot 2016. Dezelfde editie bevatte ook een KB over de 'geassimileerde categorieën' voor het sociaal statuut.

E-HEALTH Een e-healthmonitor moet vanaf dit jaar, aan de hand van kerncijfers, het nut van e-gezondheidsdiensten aantonen en de vooruitgang zichtbaar maken. Het protocolakkoord van het IMC dat de co-financiering ervan regelt, staat op 24 juni in het Staatsblad.

De Vlaamse regering keurde vorige vrijdag (17 mei) een BVR goed over de werking en de subsidiëring van de zorgraden. Dat is het sluitstuk voor de oprichting van de eerstelijnszones.

Er komt geen uitstel voor de invoering van de gebundelde financiering bij laagvariabele zorg. Deze week stuurde het Riziv ook een omzendbrief over de verdeling van de inbegrepen honoraria.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info