...

Artikel 4 van het ontwerp dat de volksvertegenwoordigers op 10 maart goedkeurden, omschrijft de drie doelstellingen van het nieuwe data-agentschap. Het GDA faciliteert de beschikbaarheid van gezondheids(zorg)gegevens en daarmee gerelateerde informatie; ontwikkelt en implementeert een beleidsstrategie; en ondersteunt innovatie en wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. Voor de duidelijkheid: het nieuwe agentschap hergebruikt enkel gegevens. Wat dat inhoudt, omschrijft artikel 2: hergebruik is het gebruik van gegevens voor commerciële of niet-commerciële doeleinden verschillend van het oorspronkelijk doel waarvoor ze werden verwerkt. Het GDA heeft 14 zeer verschillende opdrachten, zo leert artikel 5. Het agentschap faciliteert, het fungeert dus als preferentieel aanspreekpunt bij hergebruik van gegevens. Ook moet het verzoeken om toegang tot gegevens te krijgen vergemakkelijken. Voorts verstrekt het GDA adviezen over de kwaliteit, de regelgeving bij hergebruik en de beschikbaarheid van gegevens. Het biedt daarbij ook ondersteuning. Overleg organiseren tussen de gegevenshouders en -gebruikers behoort eveneens tot het takenpakket. Last but not least bestaat de opdracht eruit bij burgers vertrouwen te wekken en te verzekeren dat de gegevens correct gebruikt worden. Al deze opdrachten dient het agentschap onafhankelijk en onpartijdig uit te voeren. Wie gegevens gebruikt, is niet verplicht om een beroep te doen op het GDA. Men mag zich ook rechtstreeks wenden tot gegevenshouders zoals onder meer het Riziv, het Kenniscentrum, het FAGG, Sciensano, het eHealth-platform of het Kankerregister. Deze gegevenshouders moeten dan wel hun verzoek om toegang te krijgen tot datasets aan het GDA melden en laten weten of ze al dan niet op het verzoek ingingen. Aan het hoofd van het GDA staat een beheerscomité, een leidend ambtenaar en een gebruikerscomité. Het beheerscomité is het strategisch orgaan dat ervoor moet zorgen dat de hoger genoemde opdrachten worden uitgevoerd. In het comité zetelen onder meer vier zorgverleners, een vertegenwoordiger van de Orde der artsen (en een plaatsvervanger voorgedragen door de Orde der apothekers) en twee vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. De 'gefedereerde entiteiten' - waaronder de Vlaamse gemeenschap - hebben een raadgevende stem. Er is een ruime overlap tussen de samenstelling van het beheerscomité en het gebruikerscomité. Daarin zitten de zorgverleners, de Orde van artsen en apothekers en de patiëntenorganisaties. Het gebruikerscomité staat het beheerscomité bij en formuleert voorstellen en adviezen.