...

Deze raad werd opgericht via artikel 31 van de Ziekenhuiswet en heeft tot taak advies uit te brengen over alle ziekenhuisproblemen die federale bevoegdheid zijn. Volgens artikel 33 zijn de leden bijzonder vertrouwd met de opdrachten van de raad, betrokken bij het administratief beheer of de medische of verpleegkundige activiteiten van het ziekenhuis of behoren ze tot een ziekenfonds.Een KB van 14 januari 2018 bepaalde de samenstelling van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen meer expliciet. 17 leden moeten betrokken zijn bij het administratief ziekenhuisbeheer (artikel 3, 1°) waarvan drie met een bijzondere expertise in de geestelijke gezondheidszorg en vier leden met een bijzondere expertise in het beheer van universitaire ziekenhuizen.Een KB van 19 december 2018 benoemde de leden -gepubliceerd in het Staatsblad van 6 februari 2019. Dat zelfde Staatsblad bevat een MB van 2 januari 2019 met aanduiding van de voorzitter en de ondervoorzitters. Op 5 april 2019 verzocht Unessa asbl de Raad van State het KB van 19 december 2018 en het MB van 2 januari 2019 te vernietigen. Unessa is een Franstalige beroepsorganisatie. Twee werkende en twee plaatsvervangende leden van Unessa waren in de raad benoemd. De organisatie is van oordeel dat ze ondervertegenwoordigd is en klaagde het gebrek aan afdoende motivering hiervoor aan. De Raad van State ging hierin mee maar tot een volledige vernietiging kwam het niet. In zijn arrest vernietigde de Raad van State artikel 1 van het KB van 19 december 2018. Dat artikel benoemde de 17 werkende en 17 plaatsvervangende leden die nauw betrokken zijn bij het administratief beheer van ziekenhuizen. Ook artikel 2 van het MB van 2 januari 2019 dat de twee ondervoorzitters van de Federale Raad benoemde, werd vernietigd. De Raad van State handhaafde wel de gevolgen van de beide vernietigde bepalingen gedurende een half jaar na het vernietigingsarrest.Ondertussen publiceerde het Staatsblad van 23 januari al snel een nieuw KB, van 16 november 2023. Dat besluit wijzigt het KB van 19 december tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen.