Alles over NCAZ

Volgens Marc Moens (Bvas) wordt het tijdschema voor de hervorming van de nomenclatuur wel zeer krap. De Nationale Commissie moet zich verder buigen over de hervorming van het gedeelte van de intellectuele prestaties.

De NCAZ van maandag 14 maart maakte een inventaris van de te nemen acties. Er werden liefst 12 nieuwe werkgroepen opgericht. Er was een vinnige discussie over de wachtpost in Ieper.

Dinsdagavond bereikten de artsensyndicaten en de ziekenfondsen een nieuw akkoord - voor twee jaar. Alle syndicaten claimen sterk gewogen te hebben op de inhoud. We geven u de krachtlijnen.

De laboratoria schreven een brief naar Jo De Cock, voorzitter van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen om te protesteren tegen een prijsverlaging voor de NIPT. Op de vergadering van afgelopen maandag lag onder meer nog een nota van de accrediteringsstuurgroep voor.

Waar komt de 40 miljoen vandaan voor artsen in opleiding, pneumologen, geriaters, huisartsen,...? Een nieuw softwarepakket voor huisartsen. Onenigheid in de Brusselse wachtpost,... We brengen een uitgebreider verslag van de laatste vergaderingen van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ).

Het akkoord artsen-ziekenfondsen bevatte voor 40 miljoen nieuwe initiatieven zoals een volwaardiger statuut voor haio's en aso, een toezichtshonorarium voor geriaters, de regeling voor een bezoek aan verschillende bewoners in een woonzorgcentra. De grote discussie is hoe het geld moet worden gevonden. Daar raakte de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) op 26 april nog niet helemaal uit.

Het Verzekeringscomité en de Algemene Raad keurden op 21 december het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2021 goed. Het akkoord kreeg de week voordien de goedkeuring al van alle leden van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen.

Een nieuwe overeenkomst tussen het Riziv en de dialysecentra is in de maak. Nefrologen hadden voorgesteld een 'posttransplantatieconsult' een hoger honorarium toe te kennen. Maar op de Nationale Commissie van maandag 16 bleek niet iedereen op dezelfde lijn te zitten.

Op de Nationale Commissie van woensdag 4 juli werd een nota van het Riziv rondgedeeld over de opbouw van pensioenrechten voor artsen in opleiding. Volgens het akkoord Artsen-Ziekenfondsen moest de NCAZ eind juni klaar zijn met een voorstel daarover.

De Nationale Commissie van 20 november was grotendeels aan de informatisering van de gezondheidszorg gewijd. Riziv-baas Jo De Cock die de vergadering leidt, vatte de discussie in tien punten samen. Bvas-voorzitter Marc Moens geeft ze weer - met wat eigen accenten.

De Nationale Commissie (NCAZ) keurde vorige week het mini-akkoord goed. Tegelijk lag de brief voor die artsen die toetreden tot het akkoord zullen ontvangen aangaande het sociaal statuut. Die is bijzonder omdat dit jaar het eerste jaar is dat de 'activiteitsdrempel' geldt.

De regering verklaart zich bereid op korte termijn een aantal maatregelen uit te werken die het vertrouwen in het overlegmodel moeten herstellen. In afwachting roepen de artsensyndicaten hun leden op zich aan de overeengekomen tarieven te houden.

Tijdens een bijeenkomst van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen woensdagavond (25/1) werd overeengekomen dat de ontbinding van rechtswege van het lopende akkoord met een maand wordt verschoven. De NCAZ wil eerst het overleg met de regering een kans geven.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van gisterenavond werd gepraat over de besparingsmaatregelen die werden uitgewerkt door de taskforce. De meeste werden goedgekeurd. Voorzitter Jo De Cock stelde een agenda op van de belangrijke items die men in de komende periode wil uitpraten. Maar vooral Bvas stelt een patstelling vast.