...

Het waren geen gemakkelijke omstandigheden om tot een akkoord te komen. Er zat niet direct veel geld in de pot, toch niet voor 2022. Het geld uit de groeinorm van 2% gaat naar de gezondheidsdoelstellingen binnen de meerjarenbegroting. De index die is toegekend voor 2022 bedraagt 0,79% - er is een 'indexmassa' van 82,3 miljoen euro. Die wordt voor het grootste stuk lineair - dat is gelijkelijk - verdeeld over de verschillende honoraria. Uit de indexmassa was wel al vijf miljoen euro gereserveerd voor het uitvoeren van verbintenissen uit het vorige akkoord - dat geld gaan naar prestaties voor (multidisciplinaire) revalidatie. En 602.000 euro wordt opzijgehouden voor nieuwe verstrekkingen die de Technisch Geneeskundig Raad (TGR) uitwerkt en die van midden 2022 mogelijk moeten zijn, zoals een aangepast honorarium voor de pediatrische raadpleging bij opname van kinderen met eetstoornissen.Uiteindelijk krijgen de meeste honoraria daarmee een indexering van 0,73%.Bij de begroting van 2023 zal een veel grotere indexmassa beschikbaar zijn - de huidige inflatie zal dan verrekend worden in de Riziv-begroting. Het akkoord legt nu al vast dat dan één procentpunt van de honorariamassa beschikbaar zal zijn voor een 'heroriëntering'. Die heroriëntering moet er vooral voor zorgen dat honoraria voor consultaties onder de 30 euro stelselmatig worden opgetrokken - tot ze tegen eind 2024 op 30 euro uitkomen. De huisartsen, maar ook de zogenaamde 'kleine specialismen' in het ziekenhuis, winnen bij deze maatregel.Verder moet deze heroriëntering dienen voor een betere ondersteuning van huisartsen (zie verder), het herwaarderen van sommige anesthesieverstrekkingen, een adequatere financiering van de interventionele radiologie, een correctere verloning van de sector infectiologie en microbiologie.NomenclatuurHet akkoord zet de puntjes op de i'tjes in de op til zijnde hervorming van de nomenclatuur. De activiteit hierrond moet worden opgedreven zodat de verschillende onderdelen van de hervorming vanaf 2024 ingang kunnen vinden.Een begeleidingsgroep samengesteld uit de verschillende partners moet de hervorming mee uittekenen, tegelijk voor meer transparantie zorgen in de ziekenhuisfinanciering en - last but not least - een model van co-governance uitbouwen zodat artsen hun stem behouden in wat er met het geld uit de honoraria in het ziekenhuis gebeurt.De voorstellen uit de eerste fase van de hervorming - de herstructurering en de aanpassing van prestaties in de nomenclatuur - gaan in komende maanden (het eerste trimester van 2022) naar de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen en de TGR voor bespreking. De technische modaliteiten van de codificatie worden tegelijk uitgewerkt. Tot 2024 verandert er wel niets aan de huidige facturatie.De volgende fasen van de hervorming moeten in 2022 en 2023 hun beslag krijgen. Dat gaat om het vaststellen van het professionele gedeelte van het honorarium, rekening houdend met de te besteden tijd, de complexiteit van de verstrekking en het risico voor de arts. In 2023 wordt vervolgens het evenwicht tussen de verschillende disciplines verder afgewogen.Om een transparante verdeling te krijgen van het gedeelte in het honorarium dat naar zorgverlener zelf gaat, en het gedeelte voor de werkingskosten in het ziekenhuis zal het Riziv in 2022 een oproep lanceren voor een representatief aantal 'peilziekenhuizen' die willen meewerken aan een kostenanalyse.Bij de hervorming van de nomenclatuur gaat er prioritair bijzondere aandacht naar de klinische biologie, de medische beeldvorming en de nucleaire geneeskunde.HuisartsenDe vraag naar huisartsgeneeskunde zal op korte termijn het aanbod overstijgen, stelde het performantierapport van het KCE (341A) dit jaar vast. Dat vraagt onmiddellijke aandacht, aldus het akkoord, temeer door de impact van gezondheidscrises.In 2022 werkt de NCAZ een voorstel uit om huisartsenpraktijken te versterken met de inzet van 'zorgondersteunend personeel'. In 2023 kan dat dan met 'geheroriënteerde middelen' toepassing vinden. Het Riziv moet daarbij wel vermijden om in het vaarwater van de Gemeenschappen te komen.Dit jaar herschikte de NCAZ voor 40 miljoen euro middelen door een eigen project van 'doelmatige zorg'. Daaruit komt 8,8 miljoen euro beschikbaar voor het GMD. Dat gaat naar een uitbreiding van leeftijdsgroep die in aanmerking komt voor het GMD voor chronische patiënten. Nu nog voor patiënten tussen 45 en 75 jaar oud - vanaf begin 2022 voor patiënten tussen 30 en 85 jaar.Tegen eind 2022 ontwikkelt de NCAZ met behulp van Sciensano een didactisch tool om huisartsen te ondersteunen het GMD kwaliteitsvol en 'volledig' in te vullen. Volledig wil vooral zeggen dat een aantal relevante zaken systematisch aanwezig moeten zijn. Daarvoor komen er ook afspraken met de ontwikkelaars van de softwarepakketten voor huisartsen. Op termijn worden de vergoeding van het GMD gekoppeld aan het voldoen aan kwaliteitscriteria.Er komt een campagne van de ziekenfondsen om iedereen aan te sporen een GMD bij zijn huisarts te openen. En specifieke acties naar de 1.200 huisartsen die zich nog steeds niet ingeschreven hebben voor het e-GMD.Het budget voor de huisartsenwachtposten stijgt dit jaar met bijna vijf procent - tot 36,4 miljoen euro. Daarbij komt nog eens 6,8 miljoen voor de wachtposten in de week - goed voor een dertigtal projecten. Vanaf 2024 moet de financiering hiervan structureel worden ingebouwd Er komt een overgangsperiode van 18 maanden voor de 'functionele samenwerkingsverbanden' voor de huisartsenwachtdienst die normaal gezien vanaf 1 juli 2022 operationeel zouden zijn. Concreet komt dit neer op uitstel tot begin 2024. Met een intensere begeleiding - op basis van een 'geactualiseerde visie' - moet het mogelijk zijn voor 31 maart 2023 de concrete voorstellen voor samenwerkingsverbanden in te dienen. De NCAZ wil daarnaast meer geregeld overleg met de beleidscel rond de 1733.Transversale zorg Het Riziv zette uit de 2% groeinorm een bedrag van 48,6 miljoen euro opzij voor transversale projecten: een 'voortraject' diabetes, een zorgtraject voor obese kinderen, een perinataal zorgtraject voor kwetsbare vrouwen, zorg voor kinderen en jongeren met eetstoornissen, een zorgpad orgaantransplantatie, pulmonaire revalidatie, secundaire en tertiaire preventie in de eerste lijn. Het NCAZ vraagt dat de projecten in het eerste kwartaal 2022 concreet en transparant worden uitgewerkt. Ze wil dat met haar eigen bevoegdheden binnen elk project rekening wordt gehouden.De NCAZ wil ook de voorwaarden kennen waaronder ze niet bestede bedragen uit 2% groeinorm binnen het budget van artsen toch kan aanwenden.Post-covidzorg - telegeneeskundeHet akkoord wil met input van de wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties een werkgroep oprichten die voor ons land lessen trekt uit de covidpandemie. Het somt aandachtspunten op voor de uitbouw van een organisatiemodel dat beter is aangepast om tijdens crisismomenten pieken in de zorg op te vangen.De NCAZ stelt aanpassingen voor van de tijdelijke regeling van teleconsultaties: de consultatie op afstand gebeurt alleen op vraag van de patiënt, de arts heeft minstens toegang tot het GMD van de patiënt, het communicatieplatform moet aan minimumeisen voldoen. De minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke richtte een expertgroep op die een aangepaste financiering- en organisatievorm verder onderzoekt. De NCAZ vraagt dat het dit voorstel kan krijgen in de eerste helft van 2022 (met het oog op implementatie in 2023). Het transversale experiment met telemonitoring van covidzorg thuis wordt in 2022 verlengd.ToegankelijkheidArtsen kunnen de derdebetalersregeling toepassen - het verbod erop wordt opgeheven. Maar bij toepassing van de derdebetalersregeling hanteert men de tarieven uit het akkoord artsen-ziekenfondsen.Het akkoord voor 2021 zette een bedrag van 2,5 miljoen euro opzij om de toegankelijkheid van zorg te verbeteren. Uit de eigen projecten doelmatige zorg van de NCAZ kwam daar nog eens 3 miljoen bij. Tegen 31 maart 2022 werkt de NCAZ een voorstel uit voor de besteding van deze 5,5 miljoen.Diverse punten