...

De gesprekken over de reallocatie van 40 miljoen euro door doelmatige zorg vormden de hoofdbrok van vergadering van de Nationale Commissie op maandag 26 april. Deze discussie wordt alleen binnen de 'Medicomut' gevoerd - ze staat los van het grotere plan betreffende de meerjarenbegroting.Meerjarenbegroting De NCAZ moet zijn bijdrage leveren voor de uitwerking van een meerjarenbegroting voor het Riziv (2022-2024). Reinier Hueting (ASGB-Kartel): "De Nationale Commissie was het eens over drie gezondheidsdoelstellingen. Op het aantal voorstellen voor 'appropriate care' stond er geen maximum, maar over de voorstellen moet er wel een consensus zijn. De lijnen van de voorstellen liggen vast, maar ze moeten nu nog in de vaste templates gegoten worden. Dan vertrekken ze naar de taskforce - respectievelijk die van de gezondheidsdoelstellingen en die van 'appropriate care'. Ook de Stuurgroep moet ze bekijken."Roel Van Giel (AADM): "De discussie met betrekking tot de meerjarenbegroting voor 2022-2024 vond op de Commissie van 19 april plaats. De drie gezondheidsdoelstellingen die de NCAZ naar voren schuift betreffen psychosociale zorg, preventie (diabetes, obesitas) en vaccinatie. Die voorstellen en de voorstellen van de NCAZ voor appropriate care moeten de respectievelijke taskforces, waarin ook artsen vertegenwoordigd zijn, en de stuurgroep nu verder bespreken en prioritiseren. Tegen de zomer komt daarover een rapport. Dat is geen vrijblijvende tekst. De engagementen spelen een rol bij de jaarlijkse begrotingscyclu. Al bij het opstellen van de begroting 2022 komt er een totaal andere aanpak."Reallocatie 40 miloenMarc Moens (Bvas): "Naast de gezondheidsdoelstellingen en de voorstellen van 'appropriate care' heeft de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen zich nu vooral gebogen over de voorstellen voor de reallocatie van 40 miljoen euro. Dat om het statuut van de artsen in opleiding te verbeteren, de raadpleging van de pneumoloog op te waarderen, een toezichtshonorarium voor geriaters te creëren, het bezoek door de huisarts aan verschillende sites van een woonzorgcentrum te verbeteren,... in uitvoering van het punt 4.3.2 van het akkoord artsen-ziekenfondsen."Reinier Hueting: "De grote lijnen van het plan voor de reallocatie van de middelen liggen vast. De details moet de Commissie nog verder uitwerken. Er moet een boordtabel opgesteld worden zodat de reallocatie synchroon verloopt: wanneer de middelen vrijkomen moeten ze meteen ook geïnvesteerd worden. De sommen moeten niet eerst bespaard worden, en dan nog maanden liggen te wachten op een bestemming."Roel Van Giel: "In de reallocatie zit 15 miljoen euro nieuwe uitgaven voor huisartsen, naast het geld voor een meer volwaardig sociaal statuut voor de haio's en 4 miljoen voor een duidelijkere nomenclatuur voor een bezoek van de huisarts aan bewoners van een woonzorgcentra, gaat het ook om 8,8 miljoen euro voor het GMD. Het geld voor de gerealloceerde bedragen zou vooral in de specialistische geneeskunde gevonden worden."Reinier Hueting: "Het akkoord legde al de bestemming van de middelen vast maar ook dat moet verder uitgewerkt worden. In het akkoord voor 2021 staat dat de nomenclatuur voor een bezoek bewoners van een woonzorgcentrum moet herbeken worden, dat de raadpleging van een pneumoloog moet opgewaardeerd worden, enzovoort. Maar de details daarvan moeten in de betreffende werkgroepen van de TGR vastgelegd worden.""De NCAZ heeft erop gelet dat besparingen vooral gerealiseerd kunnen worden door de aanpassing van de sleutelletter. Daarover is de Commissie zelf bevoegd - er is geen KB voor nodig. Het traject van een KB is lang. De Raad van State moet bijvoorbeeld telkens een advies geven. Bovendien blijven KB vaak ergens steken - dikwijls op Begroting. Waarom is niet duidelijk. Wanneer een KB goedgekeurd door de Commissie Artsen-Ziekenfondsen wordt voorgelegd aan het Verzekeringscomité van het Riziv, moet ook de Begrotingscommissie eerst bekijken waar het geld vandaan komt en of dat binnen het budget past.""Waarom moet een KB met een binnen het Riziv goedgekeurde maatregel nog in een politiek steekspel belanden? Zo wachten de artsen nog steeds op de uitbetaling van de vergoeding voor het persoonlijk beschermingsmateriaal voor de periode september-november - dat geld had eind maart moeten overgeschreven zijn. Maar het KB daarover ligt nog te wachten op Begroting."Vinnige discussieMarc Moens: "Er was een document waarin alle voorstellen voor de reallocatie stonden opgelijst. Tijdens de vergadering kwamen er nog andere naar boven. Het was een vinnige discussie - ik heb niet alles kunnen noteren. De dienst (van het Riziv, nvdr.) toonde nog een nota over een voorstel dat de ziekenfondsen om de 3-4 jaar naar voren brengen. Ze stellen voor dat de nomenclatuur sommige vrij routinematig uitgevoerde technische prestaties wordt afgeschat. In ruil zou het honorarium voor de consultatie voor de betreffende specialisten dan omhoog gaan. Maar niet voor het volledige bedrag - een stuk van het uitgespaard geld kan dan naar anderen zaken gaan.""De code voor een oftalmoscopie door de oogarts zou bijvoorbeeld verdwijnen, evenals het ECG door de cardioloog, de otoscopie door de KNO-arts,... Artsen zijn het uiteraard niet eens met dit voorstel. De oogartsen voeren bijvoorbeeld aan dat ze heel wat technische prestaties doen waarvoor geen nomenclatuur bestaat - de twee enige waarvoor ze dan iets kunnen rekenen, zouden dan nog worden afgeschaft.""Uit de lijst van voorstellen zijn er een aantal behouden. Dat wordt op een extra vergadering van de NCAZ verder besproken. Zeker is dat de grote budgetten - de klinische biologie en radiologie - weer zullen worden aangesproken. In de klinische biologie zal geld hoogst waarschijnlijk gehaald worden uit de forfaitaire honoraria en de terugbetaling van de NIPT. Radiologie zou 5 miljoen euro leveren door een lineaire besparing binnen alle verstrekkingen."Nieuw softwarepakket voor huisartsenMarc Moens: "De beslissing over de lijst van goedgekeurde huisartsenpakketten is uitgesteld naar de volgende vergadering. Er was nog een vraag over het nieuwe, Leuvense softwarepakket van NexuzHealth in verband met de GDPR-regels."Roel Van Giel: " NexuzHealthPRO beantwoordt aan de criteria voor huisartsenpakketten. Maar er was een vraag aan het eHealth-platform. In het KWS van Leuven (klinisch werkstation) konden alle zorgverleners de gegevens van een patiënt raadplegen. Daarover wilde de NCAZ nog een verduidelijking.""Het is de eerste keer in ons land dat uit een EPD voor het ziekenhuis een EMD voor huisartsen ontstaat. Maar ik verwacht dat dat niet de laatste keer zal zijn - dat er andere huisartsenmodules van een EPD zullen volgen."Het ging maandag 26/4 over de gehomologeerde pakketten voor 2020, legt dokter Van Giel nog uit. Het testen van nieuwe criteria voor 2021 is uitgesteld, omdat de ontwikkelaars van software voorrang moesten geven aan de mogelijkheid om met het EMD lijsten van prioritaire patiënten voor vaccinatie door te geven - en om de vaccinatiebarometer te gebruiken.WachtpostenMarc Moens: "De budgetten voor de wachtposten in Brugge en Pallieterland zijn goedgekeurd. In de Brusselse wachtpost is er grote onenigheid. Het Riziv zal het technisch kluwen proberen te ontwarren - dat dossier is nog niet goedgekeurd."Roel Van Giel: "Het dossier voor een wachtpost in Oostende kreeg groen licht, evenals een kleine uitbreiding van de financiering van de weekwacht in Brugge. Om meer objectieve gegevens te verzamelen over de diepe meningsverschillen binnen het bestuur van de Brusselse wachtpostenkoepel wordt een consultancy georganiseerd. De meningsverschillen hebben niet alleen te maken met een andere visie tussen Nederlandstalige en Franstalige artsen - ik vermoed dat er ook persoonlijke tegenstellingen meespelen. En de samenwerking tussen verschillende huisartsenkringen stuit wel eens op obstakels."