...

Een werkgroep ad hoc over de ziekenhuisfinanciering, onder leiding van professor Johan Kips, keurde vrijdag 3 februari een tekst daarover goed. De werkgroep had normaal gezien eind januari moeten plaatsvinden maar werd een week uitgesteld. Transparantie "Nu houden ziekenhuizen vaak een bepaald percentage af van de erelonen. Dat is bepaald niet transparant", klaagde dokter Johan Blanckaert onlangs nog aan tegenover de redactie van Artsenkrant. "Er wordt bijvoorbeeld tien procent afgehouden om nieuw aangekochte medische apparatuur af te schrijven. Maar jaren later - wanneer de apparatuur al lang afgeschreven is - blijft het percentage ongewijzigd." De nieuwe regeling houdt in dat ziekenhuisbeheerders zullen moeten verantwoorden waarvoor het afgehouden geld moet dienen. Ze zullen bovendien moeten aangeven hoe de betaling gebeurt - per arts, per specialisme of per dienst. Akkoord artsen-ziekenfondsen Een en ander volgt uit de invulling van paragraaf 3 bij artikel 155 van de ziekenhuiswet. Dat bepaalt dat de Koning een opsomming kan geven van de kosten waarvoor het ziekenhuis afhoudingen op de voor de artsen geïnde bedragen mag verrichten, en dat hij normen kan vastleggen voor de evaluatie en de aanrekening van die kosten. Maar een uitvoerings-KB bij dat artikel was er na al die jaren nog niet gekomen. Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 bevatte evenwel een duidelijke bepaling dat een ondertekenende partij het akkoord mag opzeggen wanneer de Nationale Commissie eind 2022 nog geen tekst voor dit uitvoerings-KB had goedgekeurd. Eind 2022 lag er wel een ontwerptekst voor op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen maar de vergadering keurde die niet goed. De Bvas werd beloofd dat de NCAZ eind januari een nieuw ontwerp zou bekijken - de Bvas kon zijn voorstellen daarvoor indienen. Maar doordat de werkgroep een week werd uitgesteld, kon de NCAZ ook op 30 januari nog geen ontwerp-KB goedkeuren. Volgens de mededeling van de Bvas is er ondertussen in de werkgroep wel een akkoord over een ontwerptekst. Op de volgende NCAZ zal die waarschijnlijk ter goedkeuring voorliggen. Twee keer langs de kassa Door dit toekomstige KB kan nu gecontroleerd worden dat ziekenhuizen geen afhoudingen verrichten voor uitgaven die gedekt zijn door het BFM. Ook voor kosten waarvoor ziekenhuizen financiering krijgen van de gemeenschappen kunnen ze geen afhoudingen verrichtten op de erelonen, verzekert de Bvas. Twee keer langs de kassa passeren zal niet meer lukken, benadrukt het artsensyndicaat. Medische raad Bvas drukt er zijn tevredenheid over uit dat afhoudingen zo voortaan veel transparanter moeten verlopen: "Alle kosten die [ziekenhuisbeheerders] ten laste van medische prestaties leggen, moeten ze in een gedetailleerd bestand overmaken en uitvoerig toelichten aan de medische raad en het permanent overlegcomité van het ziekenhuis." Veranderingen aan de afhoudingen moeten in overleg met de artsen gebeuren. "Voortaan geldt als regel dat ziekenhuizen elke wijziging aan de kostenaanrekening schriftelijk en uitvoerig moeten toelichten aan de medische raad. Zonder onderlinge overeenstemming gaat de wijziging niet door. In het geval er na zes maanden nog geen onderlinge overeenstemming gevonden is, wordt een arbitragecommissie aangesteld." De ziekenhuiswet maakt het mogelijk dat ziekenhuizen die artikel 155 niet naleven daarvoor boetes moeten betalen. Volgende etappes Het woord 'voortaan' is qua timing misschien wel wat optimistisch. De ontwerptekst van het KB heeft immers nog een hele weg af te leggen. Zo stipt de Bvas zelf aan dat de paritaire commissie artsen- ziekenhuizen zich ook nog over de ontwerptekst moet buigen. Ziekenhuizen kunnen daar nog proberen voor vertraging te zorgen. En voor het KB door de Koning ondertekend wordt en in het Staatsblad verschijnt, moet de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken het voorleggen aan de ministerraad - die voor een definitieve goedkeuring ook nog het Advies van de Raad van State zal inwinnen.