Alles over GMD

AADM klaagt een constructiefout in het eGMD aan. Sinds 2016 zouden een aantal eGMD's onterecht niet uitbetaald zijn. AADM eist dat de ziekenfondsen dit rechtzetten.

Deze week dient CD&V-kamerlid Nathalie Muylle een wetsvoorstel in waardoor patiënten met een GMD enkel nog het remgeld van vier euro zouden betalen voor een raadpleging bij de huisarts. Het honorarium wordt afgerekend via de regeling derde betaler.

Het christelijke ziekenfonds stuurde naar nogal wat huisartsen een brief dat ze in 2017 te veel voor hun GMD's zouden hebben ontvangen. Het ziekenfonds zou dat geld inhouden op de uitbetalingen voor 2018. Kartel hekelt het totale gebrek aan transparantie en dringt aan op een uniforme procedure.

Na een oeverloze discussie dit weekend op twitter blijf ik nog harder boos zijn op het morrelen door de apotheker aan het therapeutische schema aangemaakt door de huisarts.

Hoe gelukkig was ik vanmorgen toen ik zag dat sommige apothekers, ondanks de algemene duiding hierover, er blijven in slagen om het therapeutisch schema in het e-GMD volledig los te koppelen van alle diagnostische en andere therapeutische interacties die ik 30 jaar lang in het medisch dossier heb opgebouwd.

Het akkoord artsen-ziekenfond voor 2018-2019 bevat belangrijke elementen maar legt alleen de grote lijnen vast. We hebben twee jaar hard werken voor de boeg, weet DM-voorzitter Roel Van Giel. Belangrijk is dat de huisartsen de volledige index krijgen voor het gewone consult: DM stond aan de winnende kant.

Kartel-voorzitter Reinier Hueting onderstreept dat zijn syndicaat voorstander was van de niet-lineaire verdeling van de index. "Zo is het toch nog mogelijk met de weinige middelen die er waren enig impact te hebben."

In de nacht van maandag op dinsdag bereikte de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen een akkoord voor 2018 en 2019. De raadplegingen van huisartsen en specialisten krijgen een volledige index - voor andere prestaties is er een selectieve toepassing van de index. Het GMD, de wachtposten, accreditatie, digitalisering voor huisartsen en specialisten, het voorschrijven van onderzoek,... Er ligt veel werk op de plank.

Maggie De Block ziet het als een mooie bloem met de eerstelijnszorg als frisse bloemblaadjes en de patiënt als het hartje... Jo Vandeurzen ziet het als een continuum met de huisarts als centraal aanspreekpunt en alle eerstelijnswerkers - zonder hiërarchisch onderscheid - als één grote groep 'mede'-werkers, allemaal ten dienste van de patiënt. Een patiënt die geacht wordt verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn eigen gezondheid. Kernwoord: responsabilisering.

Recent werd in de media het probleem van de spoed , en meer bepaald over spoedartsen , de vaststelling aangekaart dat zij het niet meer zien zitten, overbelast zijn en vragen naar meer bemanning, meer spoedartsen.

Ongeveer 70% van de Vlamingen heeft een GMD bij de huisarts. In Brussel en Wallonië is dat hooguit de helft van de bevolking. In 2016 gaf het Riziv bijna 220 miljoen euro uit aan GMD-honoraria...

Al van kindsbeen af heb ik een vaste huisarts, nog voor er sprake was van begrippen als GMD, gezondheidscoach en groepspraktijken. Het was een klinisch zeer onderrichte man die er om bekend stond zelden een diagnose te missen en tijdig patiënten door te sturen wanneer dat nodig bleek. Het is het type huisarts die spontaan nog eens thuis bij je langskomt, na het instellen van een therapie, om te kijken hoe het gaat.

De Nationale Raad van de Orde der Artsen pleitte in haar advies van 15 juli 2017 voor een globaal actieplan om permanent te kunnen beschikken over gezondheidsgegevens om kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren en de relatie tussen de patiënt en de arts te kunnen verbeteren.

"Onbegrijpelijk. Ongevraagd. Onterecht. Buiten alle proporties. Buiten haar bevoegdheid." De Bvas reageert zeer virulent op het jongste advies van de Orde der Artsen. "Wie heeft om welke reden dit merkwaardig en nestbevuilend advies geproduceerd?", vraagt Bvas-voorzitter dokter Moens zich af.

Het Kartel/ASGB apprecieert de bekommernis van de Orde van Artsen om de uitbreiding van het geïntegreerd patiëntendossier en het Globaal Medisch Dossier. Maar het syndicaat is het niet helemaal eens met de 'wettelijke verplichting' die de Orde als oplossing vooropstelt.

De Orde der Artsen vraagt aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om alle patiënten te verplichten een vaste huisarts te kiezen die met hen een Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhoudt. Een "Globaal Medisch Dossier" is niets nieuws: het werd in 1990 voorgesteld door minister Busquin en in 2002 werd het afsluiten van een dergelijk dossier door minister Frank Vandenbroucke mogelijk gemaakt voor de hele bevolking.

Het is al lang geweten dat de drie pijlers van de medische deontologie, namelijk de keuzevrijheid van de patiënt, het beroeps geheim van de arts en zijn therapeutische onafhankelijkheid (voor zover die nog bestaat), een doorn in het oog zijn van de overheid.

Er komen geen nieuwe criteria voor de geïntegreerde premie. De omschrijving van de items die de huisarts moet behalen en de drempels blijven onveranderd. Dat werd beslist op de Nationale Commissie van 26 juni, vertelt Kartel-voorzitter Reinier Hueting.

Mocht het Echt Antwaarps Theater nog een titel zoeken voor een nieuw stuk over de huisarts, dan doe ik ze graag bovenstaande suggestie. Het zit zo. Laatst lag er in mijn postvakje een nieuwsbrief waarin werd opgeroepen om over te schakelen op de afhandeling van de GMD's via MyCareNet, via een onherroepelijk contract met de mutualiteiten.