...

Eerder deze maand publiceerde het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten een 'standpunt m.b.t. doelmatige zorg'. Mag ik zo vrij zijn als huisarts - gehuwd met een interniste - een weerwoord te formuleren op de deplorabele en van alle rationaliteit ontdane klaagzang van het VBS? Het "recht van elke burger op gezondheidszorg", zoals het eerste punt in de nota luidt, heeft nooit ter discussie gestaan. De gratuite toevoeging " met de vrijheid van therapeutische keuze" is er alleen op gericht de tweede lijn toe te laten zelf een eerstelijnsrol te spelen in het kader van het claimen van de 'vrijheid'. Die zal door elke rechtgeaarde filosoof zonder omwegen als 'liberté de caprice' worden bestempeld, die de kosten van de gezondheidszorg nog meer de hoogte zal injagen. Uiteraard zit hier ook een opportuniteit in, met medewerking van het Riziv roepen we voor die collega's en specifiek voor dit eerstelijnsconsult het tarief 11.11.11 in het leven, gehonoreerd met 27 euro net als bij de eerstelijnsartsen, zodat de totale kost uiteindelijk nog meevalt. "De eigen bijdrage van de patiënte behoort tot de hoogste van Europa", wordt verder aangehaald in de nota. Misschien toch even mededelen aan de collega's in de ivoren toren dat er een zeer groot en toenemend aantal mensen recht heeft op een sociaal derbetalersregeling, waarbij de meeste huisartsen het remgeld niet innen. Het recht " het zorgtraject te kiezen dat hem past" kan het best omschreven worden als een pleidooi voor graaicultuur in de (tweedelijns)gezondheidsshop waarbij elke patiënt in de bollenwinkel zich ad libitum van de snoepjes bedient (al heeft de grote meerderheid van de collega's van de tweede lijn gelukkig wel nog een correcte attitude). " Noodzaak van een concept van eerstelijnsgezondheidszorg dat zich uitstrekt tot zorg dicht bij de patiënt." Kan iemand mij vertellen op welke planeet van het Siriusstelsel de ivoren toren stond waarin de ondertekenaars van het 'Standpunt van het uitvoerend bestuur van het VBS' de voorbije decennia resideerden? Zij hebben blijkbaar geen weet van de meer dan dertig jaar goed functionerende getrapte gezondheidszorg in België, waarbij in wederzijds respect en collegiaal alle artsen in het belang van de patiënt nauw samenwerken? Of gaat het hier over het recht op een "GMEGD"-honorarium ( globaal medisch exclusief gespecialiseerd dossier) waarvoor het Riziv een budget dient tevoorschijn te toveren vanuit het puin van de covid- pandemie? Kan iemand diezelfde ondertekenaars eens uitleggen wat globaal etymologisch betekent? Het is een leenwoord uit het Frans dat "allesomvattend" betekent. De huisarts beheert (mede) een medisch dossier dat alle gegevens omvat betreffende gezondheid in de WHO-definitie van het woord health. Met inbegrip van verpleegkundige en specialistische gegevens. En oh schande, " een zwangere vrouw moet van de gynaecoloog naar de endocrinoloog en moet daarvoor een GMD hebben". Zoet zwanger is wellicht Chinees voor de VBS'ers, net als de cognitie dat een zwangere vrouw voordien meisje en jonge vrouw was en derhalve een PGMD (Plebejisch GMD) heeft bij de huisarts. Als de bovenvermelde zwangere patiënte 's nachts plots overgeeft, mag de houder van het GMEGD dossier rustig verder slapen want de huisarts doet wat moet. En als een patiënt(e) verhuist, wordt het dossier digitaal doorgestuurd in verschillende formats naar de nieuwe GMD-houder. Nog mooier wordt het bij de volgende quote in de nota. "De kinderarts raadt de ouders daarom aan een GMD te openen bij de huisarts die geen therapeutische relatie heeft met de patiënt." De Verlichting heeft de weg naar het bestuur van de VBS helaas nog niet gevonden De ouders van de patiënt hebben dan wellicht ook geen GMD, en dus is de kinderarts de enige die kind en ouders kan ondersteunen en begeleiden... Er bestaat een prachtig Engels gezegde over het soort holbewonersredenering van bovenvermeld bestuur: 'Artificial intelligence beats natural stupidity.'Aan de meerderheid van de collega-specialisten die dit soort corporatistisch gewauwel gelukkig straal zal negeren en de zeer goede, integere, onderbouwde, respectvolle en vruchtbare samenwerking zal blijven handhaven en verbetering nastreeft met de eerste lijn waar nodig (maar in onderling overleg i.p.v. ex c athedra vanuit bepaalde catacomben). Dank jullie voor deze gewaardeerde, vruchtbare samenwerking in het belang van de maatschappij, niet alleen in de pandemie maar ad eternam, tot spijt van diegenen die vanuit amechtig verlangen naar de "goede oude tijd van voor de Koreaanse oorlog".