Alles over Raad van State

De wettelijke regels over de uitoefening van de verpleegkunde zijn een labyrint geworden waarin bijna niemand nog zijn weg vindt. Het staatsblad van 12 februari publiceerde immers het bericht dat een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld tegen het KB van 20 september 2023. Het bericht vermeldt niet wie de vernietiging vraagt. Wellicht gaat het om de verpleegkundige beroepsorganisaties die eerder het verzoek bij het Grondwettelijk Hof hebben ingediend.

De Vlaamse regering werkt aan een besluit dat de rechtsgronden verbetert waarmee het gegevens over huisartsen verzamelt. Vlaanderen wil de huisartsen kunnen contacteren. Het wil het zorgaanbod beter in kaart kunnen brengen.

Om de geneeskunde wettelijk te kunnen uitoefenen moet een arts zich inschrijven op de lijst van de Orde der artsen (artikel 2, KB nr. 79 op de Orde der artsen). Op 13 november velde de Raad van State echter een arrest dat zich uitspreekt over de gevolgen wanneer iemand wordt weggelaten van de Ordinale lijst.

Van sommige 'leken' in de gezondheidszorg -zoals 'bekwame helpers'- veronderstelt de wetgever blijkbaar dat ze over voldoende kennis van de rechten van de patiënt beschikken om deze na te leven. Wijst dat op een onderschatting van het belang van die rechten of zelfs van een zekere minachting? Of wordt van de zorgverstrekkers verwacht dat zij hen de nodige kennis bijbrengen?

Op 17 november keurde de federale ministerraad het ontwerp-KB van minister Vandenbroucke op de 'praktijkassisent' goed. Vanaf 1 mei 2024 is het mogelijk dit nieuwe paramedische beroep in te schakelen in de artsenpraktijk. De praktijkassistent mag een hele rits ondersteunende medische handelingen uitvoeren. Ze zelf klinisch interpreteren kan evenwel niet, benadrukt de toelichting bij het KB.

De beroepsvereniging van oogartsen Academica Ophthalmologica Belgica heeft voor de Raad van State haar slag thuis gehaald. 'Oogzorg' staat niet langer in de lijst van paramedische beroepen. De lijst moet dus weer worden aangepast.

De wetgeving op de jaarlijkse bijdrage die de Orde der artsen mag innen, is geen voorbeeld van helderheid. Welke raad van de Orde is nu eigenlijk bevoegd om de hoogte er van te bepalen? De nationale raad? De provinciale raad? Beide raden? Een arrest van de Raad van State van 20 oktober 2023 verschaft meer duidelijkheid.

Recent keurde de federale regering een voorontwerp van wet goed om de Wet patiëntenrechten in een 'nieuw jasje' te steken. Dat voorontwerp ligt nu voor advies bij de Raad van State. Enkele belangrijke wijzigingen in vergelijking met het ontwerp dat in het voorjaar het voorwerp was van een publieke consultatie.

Op een beperkte uitzondering na bestaan er in België geen wettelijke bepalingen in verband met de kennis van en/of het gebruik van het Nederlands (of één van de andere landstalen) door een arts in de relatie met een patiënt. Met andere woorden: het taalgebruik door artsen kan niet worden geregeld.

Artsen die zich houden aan het tarievenakkoord - en alleen deze artsen - krijgen een premie van 1045,32 euro om de oplopende praktijkkosten wat helpen te compenseren. Het ontwerp-KB kreeg pas half juli groen licht van de regering, maar het Riziv zette al een week later de precieze bedragen online.

De ministerraad keurde vrijdag 16 juni een KB van minister Vandenbroucke goed met enkele nieuwe regels voor de toekenning van het sociale voordeel door het Riziv. Dat KB verhoogt bovendien het bedrag van het 'sociale statuut' voor artsen in opleiding.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info