Alles over Raad van State

Een wet van 20 juli 2022 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Staatsblad 17 oktober) heeft de woorden 'huidige of toekomstige gezondheidstoestand' vervangen door het woord 'gezondheidstoestand'. De oorspronkelijke regeling bood volgens de toelichting onvoldoende bescherming aan een persoon die in het verleden bijvoorbeeld kanker had en een baan ontzegd wordt.

De federale overheid ontwikkelt een nieuw profiel voor de HBO5-verpleegkundigen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan de EU-bekommernissen over de verpleegkundige opleidingen in ons land. In de WUG komen twee nieuwe beroepstitels: basisverpleegkundige en klinisch verpleegkundig onderzoeker.

Wie een zorg- of hulpverlener bij de uitoefening van zijn beroep aanvalt, mag in de toekomst rekenen op een extra strenge straf. Het nieuwe strafwetboek dat in de maak is, bepaalt dat de straf een niveau zwaarder zal zijn dan bij gelijkaardige agressie tegen een gewone burger.

Nadat elk Vlaams ziekenhuis met een erkende dienst medische beeldvorming een MRI-toestel heeft kunnen installeren, kan Vlaanderen nog twee overblijvende toestellen toewijzen. De Vlaamse regering legde de regels vast in een ontwerp-BVR.

In het kader van de ziekenhuishervorming wil minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de supra- en locoregionale zorgopdrachten van de ziekenhuisnetwerken duidelijk definiëren.

Maximumtarieven voor de ereloonsupplementen worden bevroren tot eind april volgend jaar. En een aantal forfaits om de kosten van covidpatiënten in ziekenhuizen te dekken, worden voor een half jaar langer uitbetaald.

De ministerraad van 20 juli keurde de ontwerptekst van een nieuw KB goed dat eindelijk de weg ruimt voor de erkenning van zorgprogramma's voor acute beroertezorg met invasieve procedures: de S2-centra. Een ander KB legt de lijst van zorgopdrachten vast.

In 2021 subsidieerde de overheid de vijf 'klassieke' ziekenfondsen -CM, het socialistisch ziekenfonds, LOZ, Liberale landsbond en Neutrale Ziekenfondsen- in totaal voor 1,121 miljard euro. Dat bedrag steeg met 3,31% tegenover 2020. De CM is koploper en slokt met bijna 454 miljoen (40,54%) het grootste deel van de dotatie op.

De ministerraad keurde vrijdag het voorontwerp van wet goed dat de nieuwe deal voor de contingentering van artsen en tandartsen vastlegt. Minister Vandenbroucke voert zo het compromis uit, dat aan Vlaamse zijde heel wat twijfels opriep.

Er komt een vergoeding voor artsen die euthanasie uitvoeren. Die vergoeding is vooral bedoeld ter compensatie van de wettelijk opgelegde verplichtingen. Dat alles staat in de wet 'houdende diverse dringende maatregelen inzake gezondheid' van 18 mei 2022.

Het Staatsblad van 22 januari publiceerde een belangrijke wijziging aan de euthanasiewetgeving. Een nieuw Koninklijk Besluit (van 23 december 2021) bepaalt dat een wilsverklaring voor euthanasie voortaan uitsluitend van onbepaalde duur is. Tot voor deze wijziging moesten wilsverklaringen om de vijf jaar hernieuwd worden.

De Vlaamse regering hechtte vrijdag 3 december haar goedkeuring aan een aantal belangrijke beslissingen voor de eerste lijn en de ziekenhuizen. Zo is het besluit rond dat de procedure voor het goedkeuren van de zorgstrategische plannen vastlegt. En de federale ministerraad keurde een KB goed dat de erkenning van covid als beroepsziekte uitbreidt naar alle werknemers.

Het voorontwerp van wet van minister Vandenbroucke over de verplichte vaccinatie tegen covid-19 van onder meer artsen en apothekers, heeft een onverwacht en wellicht ook onbedoeld gevolg.

Een Vlaams decreet van 19 januari 2018 legt al een wettelijke basis voor een afdwingbare vaccinatieplicht tegen covid-19 voor het zorgpersoneel. Vlaanderen hoeft dus niet op het federale niveau te wachten, schrijft prof. em. Herman Nys in een opiniestuk voor deze krant.