Alles over Raad van State

Een nieuw wetsontwerp geeft artsen de mogelijkheid om een 'schriftelijk verzoek voor een groep patiënten' op te stellen. Dat hoeft de identiteit van de patiënten niet te vermelden. Op basis van het verzoek kan de arts zich bevoorraden bij een apotheker.

De Raad van State heeft op 6 april een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof in verband met de uitoefening van de klinische psychologie. Artikel 68/1 van de WUG behoudt deze uitoefening in principe voor aan de houders van een universitair diploma in de klinische psychologie.

Erkenningsnormen zijn gemeenschapsmaterie maar het (federale) Rekenhof oefent wel voorafgaand toezicht uit op de budgettaire gevolgen voor het federale niveau. Daar staat tegenover dat het Rekenhof de financiële gevolgen voor de gemeenschappen niet hoeft na te gaan wanneer het over de - federale - programmering en financiering van de exploitatie gaat...

Ziekenhuisapothekers kunnen binnenkort bij een thuisopname voor de behandeling van de patiënt geneesmiddelen en hulpmiddelen afleveren, voor zover veiligheid en kwaliteit verzekerd blijven.

De Vlaamse regering boog zich vorige vrijdag over de subquota voor artsen in 2026. Opvallend is dat er voor nogal wat specialismen geen cijfer is opgegeven.

De Vlaamse ministers spraken zich onlangs uit over de quota voor de beroepsopleidingen van artsen in 2026 - het Besluit ligt nu bij de Raad van State voor advies.

Een nieuw Koninklijk Besluit - 7 oktober 2022, Belgisch Staatsblad 9 februari 2023 - regelt de beroepen 'orthoptist' en 'optometrist'. Het zijn nu paramedische beroepen in de zin van de Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (WUG).

De gestegen personeelskosten dreigen een strop rond de nek van de wachtposten te worden, onderstreept de Bvas. Dat zegt de huisartsenwachtposten in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen te zullen steunen.

Minister Vandenbroucke wil het FAGG meer inzage geven in de voorraden van geneesmiddelen die op de markt gebracht worden. De ministerraad keurde vrijdag een wetsontwerp daarover goed.

De Zorgkwaliteitswet heeft met ingang van 1 juli 2022 de provinciale geneeskundige commissies opgeheven. Zij worden vervangen door de federale commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, kortweg de Toezichtcommissie.

De Vlaamse regering legde het quotum dat na het ingangsexamen geneeskundestudies mag beginnen vast op 1.424. Voor tandheelkunde gaat het over 218 studenten. Daarmee trekt de bevoegde minister, Ben Weyts (N-VA), de quota fors op. Federaal bedragen de Riziv-quota respectievelijk 1.104 artsen en 181 tandartsen.

Een wet van 20 juli 2022 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Staatsblad 17 oktober) heeft de woorden 'huidige of toekomstige gezondheidstoestand' vervangen door het woord 'gezondheidstoestand'. De oorspronkelijke regeling bood volgens de toelichting onvoldoende bescherming aan een persoon die in het verleden bijvoorbeeld kanker had en een baan ontzegd wordt.

De federale overheid ontwikkelt een nieuw profiel voor de HBO5-verpleegkundigen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan de EU-bekommernissen over de verpleegkundige opleidingen in ons land. In de WUG komen twee nieuwe beroepstitels: basisverpleegkundige en klinisch verpleegkundig onderzoeker.

Wie een zorg- of hulpverlener bij de uitoefening van zijn beroep aanvalt, mag in de toekomst rekenen op een extra strenge straf. Het nieuwe strafwetboek dat in de maak is, bepaalt dat de straf een niveau zwaarder zal zijn dan bij gelijkaardige agressie tegen een gewone burger.

Nadat elk Vlaams ziekenhuis met een erkende dienst medische beeldvorming een MRI-toestel heeft kunnen installeren, kan Vlaanderen nog twee overblijvende toestellen toewijzen. De Vlaamse regering legde de regels vast in een ontwerp-BVR.