...

Dit ontwerp-KB vult de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen aan met het beroep van praktijkassistent. Enkel publicatie in het Staatsblad is nog vereist. Het KB passeerde al de Raad van state. Het advies van de federale Raad en de Technische Commissie voor Paramedische beroepen werden ingewonnen. Het nieuwe beroep wordt toegevoegd aan de lijst van paramedische beroepen.Een opleiding van tenminste 90 ECTS studiepunten of minstens 970 contacturen is vereist. Contacturen zijn opleidingsuren gegeven door een onderwijsinstelling met begeleiding door de docent. Naast het theoretische leerprogramma moet een stage van minstens 450 uur doorlopen worden in een voor de opleiding van artsen erkende praktijk waar minstens 0,8 VTE praktijkassistent, basisverpleegkundige of verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg tewerkgesteld is. Hiervoor is wel een overgangsfase van vijf jaar voorzien. In die tussentijd kan de stage ook doorlopen worden in elke voor de opleiding van artsen erkende praktijk.Een jaarlijkse bijscholing van minstens 7,5 uur is wettelijk verplicht, zijnde persoonlijke studie en deelname aan vormingsactiviteiten. Praktijkassistentie is dus een paramedisch beroep. Bedoeling is dat de praktijkassistent de arts en andere zorgverstrekkers ondersteunt bij de (al dan niet) multidisciplinaire praktijkvoering. Dat gebeurt door de uitvoering van gedefinieerde geprotocolleerde technisch-ondersteunende medische taken en door de arts te ondersteunen inzake kwaliteit en veiligheid van het zorgproces -onthaalfunctie en administratieve, logistieke en IT-functies.Belangrijk is wel dat de (uitgebreide lijst) competenties geen eigen klinische interpretatie toelaten. De bijlage bij het KB somt de competenties exhaustief op: het meten van parameters zoals lichaamstemperatuur, bloeddruk, pols en ademhaling, zuurstofconcentratie, lengte, gewicht en buikomtrek. Ook voorzien is capillaire bloedafname.Veneuze bloedafname en staalafname (keelwisser, neuswisser...) kan de praktijkassistent uitvoeren in opdracht, onder toezicht en nabije aanwezigheid van een arts. Andere taken: ECG-registratie, spirometrie, ondersteuning van de zorgverstrekker bij wondzorg en aanleggen verbanden, analyse van urinestalen, uitvoeren van een sneltest (zwangerschap, covid-19), bepaling van het glycemiegehalte, basiskennis EHBO en Basic Life Support enz.De praktijkassistent draagt ook bij tot het beheer van het zorgproces. Dit door aan het onthaal "de zorg- of hulpvraag van de patiënt helder te omschrijven", door afspraken efficiënt te plannen en door een arts of verpleegkundige te laten interveniëren bij door de patiënt als dringend ervaren situaties. Verder staat hij/zij in voor de praktische organisatie van momenten voor collectieve zorgverstrekking (groepsvaccinaties), voor de administratie, opvolging en communicatie binnen en buiten de praktijk. Ook ondersteuning van de logistieke organisatie, het instrumentenbeheer, gezondheidsbevordering -met inbegrip van communicatie over de toegangsmodaliteiten van het medisch dossier- zitten in het takenpakket. En de praktijkassistent communiceert duidelijk met en ontvangt de patiënt. Hij/zij onderhoudt tot slot een professionele (samenwerkings)relatie met andere zorgverstrekkers binnen en buiten de praktijk en met de instanties.