...

De wet van 6 november 2023 houdende een meerjarenkader en gezondheidszorgdoelstellingen bepaalt dat er binnen de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Riziv een Commissie voor gezondheidszorgdoelstellingen wordt opgericht.Die commissie stelt bij het begin van elke legislatuur een rapport op met de gezondheidszorgdoelstellingen die prioritair nagestreefd moeten worden. De Commissie evalueert ook de realisatie van de gezondheidszorgdoelstellingen tijdens de voorgaande legislatuur, en bewaakt de voortgang van de realisatie van de gezondheidszorgdoelstellingen tijdens de lopende legislatuur. Het ontwerp van koninklijk besluit regelt vooral praktische zaken zoals de manier waarop kandidaat-leden worden voorgedragen, de manier waarop de voorzitter wordt voorgedragen, hoe de commissie wordt bijeengeroepen en hoe er gestemd wordt. Het ontwerp wordt nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State. De Commissie telt telkens één werkend lid en één plaatsvervangend lid van het Riziv, de FOD Volksgezondheid, het FAGG, het KCE, Sciensano en de Hoge Gezondheidsraad; zes leden uit de academische en wetenschappelijke sector; drie werkende leden en drie plaatsvervangende leden van de verzekeringsinstellingen; en drie werkende leden en drie plaatsvervangende leden die de zorgverleners vertegenwoordigen.