Alles over Planningscommissie

Driekwart van de huisartsen ervaart de werkdruk als hoog tot zeer hoog. Wat minder werk is de algemene verzuchting. Een derde van de huisartsen wil graag een andere soort praktijk. Minister Vandenbroucke liet de tijdsbesteding van huisartsen onderzoeken, en hoe ze die zelf percipiëren.

De Vlaamse ministers spraken zich onlangs uit over de quota voor de beroepsopleidingen van artsen in 2026 - het Besluit ligt nu bij de Raad van State voor advies.

België telt in verhouding tot de bevolking meer vroedvrouwen dan de ons omringende landen. En terwijl in andere landen het aantal stabiel blijft, neemt dat bij ons nog toe. De Planningscommissie raadt de overheid aan het aantal vroedvrouwen actief in de gezondheidszorg te beperken.

De kindergeneeskunde is een erg uiteenlopende discipline, de ene keer op de eerste, dan weer op de bijna derde lijn, binnen en buiten het ziekenhuis. Subspecialiteiten gaan van prenatale tot neonatale zorg, met inbegrip van fundamenteel onderzoek. Een uitgebreid en complex takenpakket waar maar een karig ereloon tegenover staat, meteen ook de verklaring voor de leegloop van pediaters uit de ziekenhuizen... Zijn de Belgische kinderartsen te braaf?

Het overschot aan gynaecologen in Vlaanderen is voor het eerst in kaart gebracht. De komende vijf jaar zullen 187 gynaecologen afstuderen, terwijl er maar 91 vacatures beschikbaar zijn. Dat blijkt uit cijfers van gynaecoloog Toenga De Vos en assistent gynaecologie Bart Vergauwe.

De Planningscommissie bracht onlangs een 'formeel advies' uit over het artsencontingent in 2024. Dat jaar mogen 1.445 artsen in principe met de beroepsopleiding starten. Bij het advies steekt weer de tabel met de subquota voor beide Gemeenschapppen - ter informatie van de beleidsmakers.

In de Kamer kan de meerderheid de wet die het artsencontingent regelt eindelijk goedkeuren. De termijn voor overleg is verstreken, die inging na het belangenconflict dat de Franstalige Gemeenschapscommissie van Brussel tegen het wetsontwerp inriep.

De aanduiding van prof. Brigitte Velkeniers (UZ Brussel) voor de nominatie Specialist van het Jaar kan gezien haar staat van dienst niet als een verrassing bestempeld worden. Toch maakt het haar blij zich als interniste te kunnen meten met collega's van andere disciplines. "Mijn specialisme is niet sexy; internisten worden doorgaans niet als Topdokter opgevoerd", klinkt het kritisch.

Vandaag leggen zo'n 4.500 Franstalige studenten het allereerste ingangsexamen voor de opleiding geneeskunde af. Een mooie kapstok voor Le Soir om de huisartsgeneeskunde beneden de taalgrens door te lichten. Uit een grootschalige enquête concludeert het dagblad dat Franstalig België het de 20 komende jaar met de helft minder huisartsen zal moeten stellen, tenzij het beleid ingrijpt.

Het Kenniscentrum hield PlanCad tegen het licht - het zogenaamde dynamische kadaster van de Planningscommissie. Zelfs op Europese schaal is dat een geavanceerd simulatiemodel. Toch is op heel wat punten verbetering mogelijk, vindt het KCE.

Valerie Van Peel reageert tevreden over het akkoord dat de regering heeft bereikt inzake de artsenquota. Een scheefgegroeide situatie die Vlamingen laat betalen voor Waalse overconsumptie wordt nu eindelijk rechtgetrokken, stelt het N-VA-Kamerlid in een persmededeling.

Binnen de schoot van de regering is een oplossing bereikt voor het dossier van de 'Riziv-nummers' en het vaststellen van de artsenquota. Niet de Planningscommissie maar het Rekenhof berekent voor 2024 en later de verdeling van de quota over de Gemeenschappen.

De Planningscommissie moet in 2017 een PlanCAD met toekomstscenario's ontwikkelen voor de vroedvrouwen. Het KCE analyseerde op vraag van de Planningsscommissie de knelpunten en formuleert een aantal aanbevelingen om het werk van de Planningscommissie te optimaliseren.

Jaren geleden streden velen van ons tegen het invoeren van de numerus clausus. Immers: op basis van puur wetenschappelijke vragen en een sociale ingesteldheid op papier, nog vóór de studie begint al selecteren wie kans maakt een goede arts te worden leek ons toen al een vreemde insteek.

Het stappenplan uit 2014 voor de contingenterig wordt onverkort uitgevoerd, dat stelt minister De Block vorige donderdag in De Kamer. De minister lag onder vuur van de Franstalige oppositiepartijen, die niet minder dan vijf moties indienden om de planning van artsenaantallen te herzien.

Minister Maggie De Block vraagt aan de Franstalig minister bevoegd voor hoger onderwijs snel een decreet goed te keuren dat een toelatingsexamen invoert vóór het eerste jaar geneeskunde. Dat decreet zou er moeten zijn voordat de ministerraad het KB definitief goedkeurt dat het contingent voor artsen bevriest op 60% voor Vlaanderen en 40% voor Franstalig België.

Toen de Planningscommissie vorig jaar het contingent voor 2021 vastlegde gaf ze zelf te kennen dat ze de toestand van de medische activiteit in ons land onvoldoende kende. Haar advies kan daarom geen basis vormen om studenten die geslaagd zijn voor het eerste jaar geneeskunde, de toegang tot het tweede jaar te ontzeggen. Dat besliste de Raad van State eerder deze week.

Caroline Croo, Vlaams parlementslid voor de N-VA, interpelleerde in de Commissie WVG minister Jo Vandeurzen (CD&V) naar zijn houding tegenover het advies van de Planningscommissie om het de 60/40-verhouding voor de contingentering te wijzigen. Vandeurzen ziet - op dit ogenblik - geen redenen om aan de verhouding te sleutelen.

Minister Maggie De Block verdedigde dinsdag in de Kamercommissie Volksgezondheid het voorstel van de Planningscommissie voor de contingentering in 2022. Haar eigen voorstel dat hierop is gebaseerd, ligt al 3-4 weken op het kernkabinet, gaf ze mee.