...

De numerus clausus is een dogma dat vandaag honderden roepingen in de kiem zal smoren, terwijl het tekort aan huisartsen toeneemt, zowel in de steden als op het platteland, lezen we in de krant. "Moeten we dan maar artsen uit de Maghreb of Oost-Europa gaan importeren omdat we zelf absoluut een absurd tekort wilden creëren", vraagt journalist Frédéric Soumois zich af.Want volgens het basisscenario van de Planningscommissie zal het aantal huisartsen in Franstalig België tegen 2037 gehalveerd zijn, met 5,09 voltijds equivalenten (FTE) voor 10.000 inwoners, tegenover 9,9 in 2012. In Vlaanderen gaat het van 12,03 in 2012 naar 7,94 in 2037, een afname met 34% dus. Die gegevens houden rekening met de zogenaamde 'overtallige' Franstalige studenten die tussen 2007 en 2015 ontsnapt zijn aan elke vorm van selectie, tot grote ergernis van Vlaanderen, schrijft Le Soir.Volgens Sabine Tordeur, experte bij het KCE, daarentegen zijn er in de steden nog steeds te veel huisartsen. Zij vindt de quota 'belachelijk' als de grenzen tegelijk volledig open staan voor buitenlandse artsen. "Maar alle ramen openzetten heeft geen zin, want huisartsgeneeskunde blijft nog steeds een weinig aantrekkelijke discipline. We moeten nadenken over een rationele methode die meer soepelheid biedt voor de Belgische studenten", zegt ze.SurrealistischStudentenkoepel Cium (Comité Interuniversitaire des Etudiants en Médecine) wijst op het immobilisme van de politici tegenover een aberrante situatie die al jaren wordt aangeklaagd. Deze enquête bevestigt dat nog maar eens, luidt het. Op basis van de studie van Deliège uit 2015 voorspelt de Cium zelfs een nog rampzaliger scenario. "In Franstalig België zal tegen 2025 maar 43% van de artsen die met pensioen gaan vervangen worden, dat is dus minder dan de helft... als elke vorm van selectie wordt afgeschaft! Met een filter erbij zakken we onder de 30%. Het tekort is er nu al en wordt maar deels ingevuld door de massale invoer van buitenlandse artsen. Surrealistisch als je weet dat zo'n 400 'reçus-collés' (studenten die wel voldoende punten haalden in het eerste jaar maar niet hoog genoeg scoorden op de selectieproef op het einde van het jaar, nvdr.) nu moeten slagen voor het ingangsexamen om over te kunnen gaan naar het tweede jaar." De studentenkoepel herhaalt haar vraag om de federale quota vast te leggen afgaand op de reële zorgnood in België.Ook Ecolo dringt al jaren aan op de afschaffing van de Riziv-quota en pleit voor een alternatieve planning van het zorgaanbod, om zo de kloof tussen het aanbod en de behoeften van de bevolking weg te werken. De Franstalige groenen hebben in het parlement een resolutie in die zin ingediend. "Er is geen evenwichtige verdeling tussen de steden en de landelijke gemeenten, tussen de verschillende wijken in grote steden. En het ontbreekt aan complementariteit tussen de eerste lijn en de gespecialiseerde zorg in de ziekenhuizen. De ziekenhuizen vinden zelf moeilijk nieuwe specialisten of kunnen bepaalde disciplines niet behouden, terwijl in andere specialismen te veel technische prestaties worden verricht", stelt de partij.Meer oudere artsenOok cdH dringt aan op een andere aanpak. "Enkele maanden geleden, toen de Planningscommissie aantoonde dat er jaarlijks 607 Riziv-nummers nodig waren voor de Franstalige artsen die tussen 2023 en 2026 afstuderen, stelde de regering een negatieve lissage in, met als resultaat slechts 505 Franstalige Riziv-nummers voor 2024, 2025 en 2026 (de afstudeerjaren voor de studenten die de opleiding starten in 2018, 2019 en 2020). Dat zijn dus elk jaar 102 artsen minder", stipt de humanistische partij aan. "De cijfers van de Planningscommissie vielen blijkbaar in het noorden van het land niet in goede aarde. Niet alleen heeft de federale regering het Franstalige quotum ingeperkt, maar bovendien heeft ze beslist om die taak in de toekomst aan de Planningscommissie te onttrekken."Fractievoorzitster Cathérine Fonck klaagt die situatie al lang aan. "Te meer omdat er in Franstalig België meer oudere artsen zijn, dus dichter bij de pensioenleeftijd en we verplicht zijn om buitenlandse artsen aan te werven, van wie sommigen soms onze taal niet spreken of een lager studieniveau hebben dan artsen die aan onze universiteiten hun diploma behalen."(vertaling en bewerking: Veerle Caerels)