...

De VIde Kamer van de Raad van State schorste begin deze week de beslissing van een Naamse jury om studenten die wel voldoende kredietpunten hadden gehaald in het eerste jaar geneeskunde, geen toegang te geven tot het tweede jaar.De Raad stelde, zo blijkt uit lectuur van het arrest, daarbij de gegrondheid van het KB van 30 augustus 2015 in vraag. Dat KB regelde het contingent voor 2021: het aantal artsen dat na hun opleiding dat jaar toegang kunnen krijgen tot een klinische praktijk.Overgangs-KBEigenlijk nam het betreffende KB het contingent dat was vastgelegd voor 2019 en 2020 over, en paste het dat ook toe op 2021. Het federale contingent bedroeg voor die jaren 1.230 - het quotum van de Franse gemeenschap werd vastgelegd op 492.De Planningscommissie adviseerde voor 2021 deze aantallen te behouden, omdat de resultaten van het zogenaamde 'dynamisch kadaster' nog niet bekend waren. Dat dynamisch kadaster moest immers een duidelijker beeld opleveren van de evolutie van de workforce in de verschillende klinische specialismen.Het gewoon overnemen van de cijfers van vorige jaren maakt het niet mogelijk te zien wat men met dit contingent probeert te bereiken, vindt de Raad van State. De planning van het medisch aanbod berustte blijkbaar niet op een kennis van de gezondheidsbehoeften van de bevolking en van de publieke middelen die daarvoor nodig zijn, stelt hij vast.Het KB kan daarom geen adequate basis bieden om geneeskundestudenten die voldoende kredietpunten hebben verzameld in het eerste jaar, toch de toegang voor het tweede jaar geneeskunde te ontzeggen, zo luidt het finale oordeel.OngefundeerdHet contingent voor 2021 vertaalde de Regering van de Franse Gemeenschap in een eigen besluit. Dat Besluit van 17 juli zegt dat de Franstalige universiteiten ten hoogste 605 attesten kunnen uitreiken aan studenten waarmee ze het tweede jaar geneeskunde kunnen aanvangen. Het aantal attesten ligt overigens hoger dan het contingent (492), want onderweg vallen naar schatting 15 % van de studenten uit, en niet iedere basisarts kiest voor een klinisch specialisme.De procederende studenten voerden aan dat de beperking van het aantal attesten, en bij uitbreiding het contingent voor 2021, niet berust op exacte, pertinente en actuele gegevens.De invoering van het contingent moet overconsumptie tegengaan en de kwaliteit van de geboden zorg verzekeren. Maar volgens de procederende partijen moet daarvoor de evolutie van het medisch aanbod nauwkeurig in kaart zijn gebracht. Ze stellen dat het overaanbod van artsen nooit gekwantificeerd of zelfs maar aangetoond werd.Tot op zekere hoogte volgt de Franstalige VIde Kamer van de Raad van State de redenering van de studenten.'Belangrijke schade'Belangrijk is ook de precieze aard van de procedure. De Raad van State behandelde de zaak als hoogdringend. Door de beslissing van de Naamse examenjury maakten de studenten helemaal geen kans meer om meteen over te gaan naar het tweede jaar - zoals studenten die in hun eerste bachelorsjaar voldoende kredietpunten behalen normaal gezien wel doen. Zonder schorsing van die beslissing zouden ze een jaar studie verliezen dat ze nochtans succesvol hebben afgerond.Het is de tweede keer dat de Franse Gemeenschap het aantal geneeskundestudenten dat doorstroomt probeert te beperken na het eerste bachelorsjaar. Ditmaal door middel van een vergelijkend examen dat alleen de best gerangschikte studenten een attest geeft om door te gaan. Het is ook de tweede keer dat de Raad van State tegemoetkomt aan de bezwaren van studenten die in dat systeem een jaar verliezen.Contingentering in vraag?Al onderstreepte het kabinet van Jean-Claude Marcourt, de Franstalige gemeenschapsminister bevoegd voor hoger onderwijs, voor de RTL dat de Raad van State niet het examen zelf afschiet, maar wel de vooropgestelde beperking op het aantal studenten dat mag passeren.De Franstalige geneeskundestudenten zijn zeer verheugd met de uitspraak van de Raad van State. De CIUM (Comité inter-universitaire des étudiants en médecine) maakt zich sterk dat ze het hele systeem van de federale contingentering nu zullen kunnen onderuit halen.