...

De Planningscommissie keurde het advies unaniem goed op de vergadering van 17 april - het advies is sinds kort ook terug te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid.Groot nieuws brengt het advies niet - het federale contingent voor 2024 is hetzelfde als dat voor 2023. De bijgevoegde tabel is ook dezelfde als die die bij het 'formeel advies' van vorig jaar werd meegegeven.De Planningscommissie bepaalt het federale contingent aan de hand van een wiskundig projectiemodel dat de toekomstige behoeften aan artsen binnen de verschillende specialismen in kaart brengt.Daarbij wordt rekening gehouden met buitenlandse artsen, het activiteitsniveau van artsen binnen een specialisme en de zorgbehoeften van de bevolking.Ze telt het resultaat voor 29 specialismen per gemeenschap op en bepaalt zo het federale contingent.Die hele oefening werd in 2015-2016 gemaakt en het daarop gebaseerde advies dat vorig jaar werd uitgebracht, gold voor de periode 2023-2026. Daarmee dat het advies van dit jaar eigenlijk de cijfers van vorig jaar herneemt.Dit jaar zou wel een nieuwe gegevenskoppeling gemaakt worden om een nieuw 'PlanCAD' en nieuwe toekomstscenario's uit te werken.Het resultaat van de oefening is overigens dat het Rekenhof aan de hand van een bij wet vastgelegde verdeelsleutel bepaalt hoeveel van het federaal contingent naar beide Gemeenschappen gaat.En in dat aantal verrekent het Rekenhof de overschotten of de tekorten aan opgeleide artsen die in de betreffende Gemeenschap zijn opgebouwd - ook volgens strikt vastgelegde principes.Een politieke regeling die het gevolg is van het jarenlang negeren van de gemaakte afspraken over het contingent in de Franse Gemeenschap en de lang aanslepende discussies die daaruit volgden.De subquota zijn ook niet langer meer de bevoegdheid van de federale overheid maar die van de Gemeenschappen. De Planningscommissie dringt er wel op aan dat de Gemeenschappen er werk van maken om het advies vervat in de tabel met 29 specialismen te implementeren.Het advies, inclusief de tabel per Gemeenschap en specialisme, vindt u hier.