Belgian Oncology News

Web weergave

Op het einde van het jaar is het altijd goed om eens achteruit te kijken. Schrijven dat 2020 een speciaal jaar was, is dan heel zeker een understatement. In januari startten we vol nieuwe ideeën met deze vernieuwde BOhN. Nieuwe inzichten, nieuwe mensen, een nieuwe wind... zo schreef ik fier in mijn eerste editoriaal. En voor de eerste keer ook iets over een virus, een coronavirus, overgewaaid naar Europa dat ons voorjaar wat zou verstoren. Wat lokale congressen uitgesteld, maar tegen ASCO zou alles opnieuw normaal zijn...

EDITORIAL

Met prof. Ahmad Hussein Awada van het Jules Bordet Instituut hadden we een interview over nieuwe ontwikkelingen en het belang van precisiegeneeskunde binnen oncologie. Hij vindt dat alle oncologen het therapeutisch arsenaal moeten kennen en wil precisiegeneeskunde implementeren in programma's van oncologen in opleiding, omdat het belang ervan voor de oncologische praktijk alleen nog maar zal toenemen.

ACTUALITEIT

Het coronavirus noopte tot verdagen, maar heeft het feest niet van de kaart kunnen vegen. Op 8 december kregen drie laureaten uit de handen van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke de Galenusprijs van hun respectieve mededingingscategorie.

ACTUALITEIT

Dr. Kristof Muylle van de dienst nucleaire geneeskunde van het UZ Brussel besprak de rol van PSMA PET/CT-scans in de verschillende stadia van prostaatkanker. De proPSMA-studie toonde aan dat PSMA PET/CT accurater is dan conventionele beeldvorming voor lymfeklierstagering bij mannen met een prostaatkanker met hoog risico. PSMA PET/CT leidde tot meer veranderingen in het behandelplan van de patiënt en tot minder dubbelzinnige bevindingen dan conventionele beeldvorming.

CONGRES

Prof. dr. Kathleen Claes van het Centrum voor Medische Genetica UGent besprak exogene (bv. UV-straling, roken) en endogene factoren (bv. chemische wijzigingen en replicatiefouten) die DNA-schade kunnen veroorzaken. Onvolledige DNA-reparatie kan leiden tot mutaties en uiteindelijk kanker. Systemen om dit te overwinnen worden gezamenlijk aangeduid als DDR (DNA damage reparatie) en MMR (mismatch reparatie) -mechanismen. Voorbeelden hiervan zijn base excision repair (BER), niet-homologe eindverbinding (NHEJ) en homologe recombinatiemechanismen. Deze laatste zijn efficiënter om DNA-schade te herstellen.

CONGRES

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober 2020 vond de Scientific Summits Meeting plaats als een hybride meeting met tal van nationale en internationale topsprekers. Dit verslag focust op de belangrijkste zaken binnen prostaatkanker, blaaskanker en nierkanker besproken op de eerste dag van de meeting. Na elke presentatie was er voldoende tijd voor vragen en discussie met een expertenpanel live aanwezig in de studio van Roularta Healthcare. Met meer dan 200 artsen die de meeting volgden, kunnen we spreken van een groot succes.

CONGRES

Dr. Giorgio Gandaglia (uroloog, Vita-Salute San Raffaele universiteit, Milaan) en prof. dr. Tobias Maurer (uroloog, Martini-Klinik, Hamburg) gaven hun visie over respectievelijk een uitgebreide bekkenlymfeklierdissectie (ePLND) en nieuwe imagingtechnieken voor lymfeklierstagering bij PCa.

CONGRES

Prof. dr. Bertrand Tombal, onco-uroloog UCL Brussel, verwees naar de consensusaanbeveling van ESTRO/EORTC, dit jaar gepubliceerd door Guckenberger in Lancet Oncology voor de definitie van oligometastasen, maar gaf aan dat men in de klinische praktijk bij een patiënt met een paar metastasen spreekt van oligometastases. Hij bouwde zijn verhaal op aan de hand van patiëntencasussen om aan te geven of een systemische behandeling dan wel metastasegerichte therapie (MDT) geschikt is.

CONGRES

Prof. dr. Roland Seiler (uroloog, universiteit Bern, Zwitserland) gaf een futuristische lezing over patiëntafgeleide tumormodellen die kunnen helpen om de optimale behandeling van blaaskanker te bepalen. Het mutatielandschap van blaaskanker is zeer heterogeen.

CONGRES

Bij patiënten met NSCLC werd de voorspellende waarde van PD-L1-heterogeniteit geëvalueerd voor een behandeling met immuuncheckpointremmers (ICI). PD-L1 was significant geassocieerd met de plaats waar de biopsie plaatsvond (p=0,004). Dr. Myriam Remmelink (ULB Erasmus, Brussel) aan het woord.

CONGRES

Op zaterdag 14 november 2020 vond de 14e editie van de Respiratory Oncology Update Meeting plaats. Als gevolg van de covidpandemie werd deze meeting volledig virtueel georganiseerd in de studio's van Roularta Healthcare. Prof. dr. Vansteenkiste verwelkomde de meer dan 300 deelnemers namens het wetenschappelijk comité. Tijdens de meeting werden de wetenschappelijke hoogtepunten van het afgelopen jaar besproken door een multidisciplinaire faculty. Dit verslag bevat een selectie van highlights uit de verschillende presentaties.

CONGRES

De Amerikaanse NLST-studie en de Nederlandse Nelson-studie rapporteerden een gunstig effect van longkankerscreening met een lage dosis CT-scan (LDCT) versus thoraxradiografie in een hoogrisicopopulatie. Verslag van de uiteenzetting van prof. dr. Sebahat Ocak (UCL, Brussel).

CONGRES

Postoperatieve radiotherapie (PORT) op het mediastinum bij pN2 NSCLC-patiënten na volledige tumorresectie staat al vele jaren ter discussie. De resultaten van de LungART-studie lijken duidelijkheid te brengen (1). Prof. dr. Maarten Lambrecht (UZ Leuven) gaf toelichting.

CONGRES

Het doel van chirurgie bij longkanker is een volledige (R0) tumorresectie. Een grote IASLC-database van 14.712 patiënten met een volledige R-status en overlevingsdata, werd opnieuw geanalyseerd volgens de gestandaardiseerde IASLC-criteria (1). Een presentatie van prof. dr. Paul Van Schil (UZ Antwerpen).

CONGRES

Een aantal gerandomiseerde fase 3-studies evalueerden angiogeneseremmers als eerstelijnsbehandeling voor EGFR-gemuteerde gemetastaseerde NSCLC. De RELAY-studie evalueerde erlotinib plus ramucirumab, en de NEJ026-studie vergeleek erlotinib plus bevacizumab combinatietherapie met erlotinib monotherapie (1,2). Presentatie door prof. dr. Lore Decoster (UZ Brussel).

CONGRES

De KEYNOTE-024-studie onderzocht de eerstelijnsbehandeling met pembrolizumab vs. chemotherapie bij gemetastaseerde NSCLC-patiënten met PD-L1-expressie ≥50% (1). Prof. dr. Els Wauters (UZ Leuven) geeft tekst en uitleg.

CONGRES

De Association Francophone Belge d'Oncologie Thoracique (AFBOT) heeft haar negende herfstsymposium online gehouden op 27 november. Een mooie gelegenheid om de recente richtlijnen voor de behandeling van bronchuskanker te bespreken.

CONGRES

Radiotherapie 2x/d blijkt effectief te zijn bij de behandeling van een beperkt kleincellig carcinoom. Maar is dat schema haalbaar? De radiotherapeuten Xavier Geets en Vincent Remouchamps denken van wel.

CONGRES

In tien jaar tijd werd enorme vooruitgang geboekt bij de behandeling van NSCLC met een EGFR-mutatie dankzij tyrosinekinaseremmers. Osimertinib, een tyrosinekinaseremmer van de derde generatie, lijkt bijzonder veelbelovend.

CONGRES

Daratumumab is een monoklonale antistof tegen CD38 die zijn werkzaamheid heeft bewezen in verschillende schema's voor de behandeling van multipel myeloom. Nu werd een subcutane vorm ontwikkeld waarvan de farmacokinetiek en de werkzaamheid niet minder goed zijn dan die van de i.v. vorm, die minder reacties veroorzaakt en waarvan de injectie veel minder lang duurt.

CONGRES

Ook de American Society of Hematology (ASH) heeft nu met succes een virtueel congres gehouden. Voor de ASH een première, want het jaarlijkse congres van de ASH was een van de laatste grote internationale congressen die nog op de klassieke manier hebben plaatsgevonden.

CONGRES

Bij de eindanalyse van de LYSA AHL2011-studie, een gerandomiseerde fase 3-studie waar ook België aan deelgenomen heeft, werd aangetoond dat de tumorcontrole bij patiënten met een gevorderd hodgkinlymfoom met een negatieve PET-scan na twee kuren BEACOPP escalated (PET2-) niet minder goed was bij overschakeling op ABVD (vier cycli) dan bij voortzetting van BEACOPP escalated (een klassieke kuur van zes cycli).

CONGRES

De A-TREAT-studie is een Amerikaanse, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie die werd uitgevoerd in drie centra en die profylactische toediening van tranexaminezuur in aanvulling op transfusies onderzocht heeft bij 327 patiënten met een maligne bloedziekte die werden behandeld met chemotherapie of transplantatie en dus risico liepen op trombopenie.

CONGRES

Het philadelphiachromosoom is een fusie tussen het abl-gen van chromosoom 9 en het bcr-gen op chromosoom 22. Het chimere oncogen BCR-ABL1 (breakpoint cluster region/Abelson) codeert voor een fusie-eiwit waarvan de tyrosinekinaseactiviteit (te danken aan het abl1-gen en die normaal geremd wordt in het eiwit dat door dat gen wordt gecodeerd) ontregeld is (geen remming meer, maar veeleer stimulering).

CONGRES

Tijdens het ESMO Education Weekend van 16-18 oktober 2020 werden nieuwe behandelingsopties voor gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) belicht. Daarbij ging aandacht uit naar nieuwe geneesmiddelen, maar ook naar het meer doeltreffend maken van bestaande behandelingen via een gepersonaliseerde aanpak.

CONGRES

Prof. Margaret Shipp (Dana-Farber Kankerinstituut - Harvard Medical School) besprak op deze boeiende sessie tijdens het Education Weekend van ESMO 2020 de (nog recente) vooruitgang in de zoektocht naar de mechanismen van respons en resistentie op anti-PD-1-therapie bij de klassieke vorm van Hodgkinlymfoom (cHL). Hierbij werden ook de nieuwe resultaten van haar recent onderzoek uitgebreid besproken.

CONGRES

In het artikel op de volgende pagina's gaat het over frailty, die dient opgespoord en geëvalueerd te worden bij geriatrische oncopatiënten, zodat ze de geschikte zorgen kunnen krijgen. Maar welke kankerbehandeling is voor hen geschikt? Volgens medisch oncoloog dr. Lissandra Dal Lago (Jules Bordet Instituut) worden kankergeneesmiddelen zelden getest op oudere, fraile kankerpatiënten en beschikken we over weinig evidence-based gegevensbij deze populatie.

SUPPORTIEVE ZORGEN

Op ESMO 2020 werd dit jaar in samenwerking met SIOG (International Society of Geriatric Oncology) ook een boeiende sessie toegewijd aan de geriatrische problematiek in de oncologie. Verschillende sprekers namen de specifieke leeftijdsgebonden problemen van oudere kankerpatiënten (? 65 jaar) onder de loep en bespraken de nood aan een geriatrische evaluatie, alsook gerichte interventies. Een verslag.

SUPPORTIEVE ZORGEN

Regulerende T-lymfocyten (Tregs) remmen de antitumorale respons van het immuunsysteem. In aansluiting op recente studies uitgevoerd aan het de Duve Instituut werd onlangs een fase 1-studie op touw gezet met een monoklonale antistof die de Tregs tijdelijk uitschakelt.

DOSSIER

Het team van prof. Diether Lambrechts (VIB - KU Leuven) is het eerste wereldwijd dat tumorbiopsies van meer dan 50 kankerpatiënten voor en na het verkrijgen van immuuntherapie zal onderzoeken door middel van innovatieve single-cell technologie. Op die manier tracht het team de onderliggende moleculaire mechanismen te begrijpen die ervoor zorgen dat sommige patiënten wel en anderen niet reageren op immuuncheckpointinhibitoren.

INNOVATIE