Kinderoncologen Toon Van Genechten en Jaques Van Heerden (UZA) slaan in dit interview de handen in elkaar om enerzijds de epidemiologie van kinderkanker in ons land te belichten, en anderzijds de alarmsignalen die tot een vroegtijdige diagnose kunnen leiden.

Palliatieve zorg bij kinderen is op wereldschaal bijna volledig ontstaan vanuit kinderoncologische centra. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw kwam de behandeling van kinderkanker in een stroomversnelling terecht, waardoor jonge patiënten langer gingen overleven en er inzichten groeiden rond de begeleiding van kind en ouders bij palliatieve zorg.

Als bij een kind kanker wordt gediagnosticeerd, kunnen er vragen rijzen met betrekking tot een mogelijke erfelijke oorzaak. Heeft het kind in de toekomst op basis van een genetische predispositie een verhoogd risico op het ontwikkelen van andere tumoren of gezondheidsproblemen? Bestaat er eveneens een verhoogd risico bij bloedverwanten? Als dat zo is, kunnen maatregelen worden genomen om de prognose gunstig te beïnvloeden.

Rond de helft van de vorige eeuw, toen de overleving bij kinderkanker zeer laag was, stelden behandelende teams zich vooral tot doel patiënten te doen overleven. Vandaag de dag, met het oog op een vijfjaarsoverleving van om en bij de 85%, ligt de focus bij overleven mét een goede kwaliteit van leven. Dat houdt in dat artsen proberen langetermijneffecten na kinderkanker te beperken en doeltreffend op te vangen.

Een nieuw Koninklijk Besluit geeft kinderoncologen en -hematologen toegang tot het toezichtshonorarium in het oncologisch dagziekenhuis.

Uitgelicht

Perceived injustice (PI) of het gevoel van onrecht blijkt in de algemene chronische pijnpopulaties een belangrijke rol te spelen in de pijnervaring. De onderzoeksgroep Pain in motion (VUB) toonde dat eerder al aan bij borstkankeroverlevers (BCS) met chronische pijn en PI. Prof. Jo Nijs (UZ Brussel; Pain in motion, VUB) en doctoraatsonderzoeker Eva Roose (VUB - UHasselt) onderzoeken nu het effect van specifieke neurowetenschappelijke pijneducatie in combinatie met motiverende gespreksvoering op de mate van pijn, levenskwaliteit en het gebruik van opioïden in deze populatiegroep.

Partner content

De BOhN Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overhe­den de toegang tot het netwerk van BOhN. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.