WGO publiceerde rapport over wereldwijde 'tabaksepidemie'

Veel regeringen boeken vooruitgang bij het bestrijden van roken. Vijf miljard mensen wonen in landen die een rookverbod hebben ingesteld, die de producenten verplichten een waarschuwing op de verpakkingen te plaatsen en die andere doeltreffende maatregelen hebben genomen. Dat is viermaal meer dan tien jaar geleden. Volgens een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) voeren echter veel landen geen beleid dat levens zou kunnen redden.

Abdominaal vet en sterfte bij patiënten met colorectale kanker

Nieuw onderzoek wijst op een sterker verband tussen de hoeveelheid vetweefsel in bepaalde lichaamsdelen en een hogere sterfte ongeacht de doodsoorzaak binnen 7 jaar na het stellen van een diagnose van colorectale kanker dan wat in vroegere studies was waargenomen.

Pexidartinib mogelijkheid bij niet-reseceerbare gevorderde tenosynoviale reuzeceltumoren

Tot op heden is er geen chemotherapie gekend voor niet (volledig) reseceerbare TGCT. In deze gerandomiseerde fase 3-studie werd het gebruik van pexidartinib (oplaaddosis van 1.000 mg pexidartinib per dag per os (400 mg 's morgens; 600 mg 's avonds) gedurende de eerste 2 weken, gevolgd door 800 mg per dag (400 mg tweemaal daags) gedurende 22 weken nagegaan bij 61 patiënten en vergeleken met een placebogroep (59 patiënten).

Uitgebreid niercelcarcinoom: nivolumab in combinatie met ipilimumab efficiënter dan sunitinib

Deze internationale (175 centra in 28 landen), gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie vergeleek bij 1.096 patiënten met een onbehandeld, lokaal uitgebreid of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom het gebruik van nivolumab plus ipilimumab (nivolumab 3 mg/kg intraveneus plus ipilimumab 1 mg/kg intraveneus om de 3 weken voor een totaal van 4 sessies, gevolgd door nivolumab 3 mg/kg intraveneus om de 2 weken) of sunitinib (50 mg per os eenmaal daags gedurende 4 weken in cycli van 6 weken).

Radiofrequentieablatie vs. mini-invasieve chirurgie bij klein HCC

Bij patiënten met een klein hepatocellulair carcinoom is de overleving langer en de incidentie van plaatselijk recidief lager na mini-invasieve chirurgie. Na radiofrequentieablatie is de duur van het ziekenhuisverblijf korter en treden er minder complicaties op.

Agenda :

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Belgian Oncology & Hematology News