...

Ponatinib versus Imatinib in nieuwe Ph-pos ALL: een gerandomiseerde phase 3 studie (PhALLCON)De standaardaanpak omvat een TKI in combinatie met chemotherapie. Meerdere studies melden beloftevolle MRD-neg ratios en bijhorende overlevingsdata bij de combinatie van ponatinib met of zelfs zonder chemo! Hier gaat het om de allereerste gerandomiseerde studie tussen pona en ima, samen met een minder intense chemotherapie, bij 245 patiënten, aan een mediane leeftijd van 54 jaar. De mediane opvolgingsduur was 20 maanden. Het primaire eindpunt werd bereikt met een significant hogere MRD-neg CR van 34% door pona, tegen 17% met ima. De mediane duur voor MRD-neg en voor TTF werden niet bereikt bij pona; bij ima bedroegen deze 20 en 22 maanden. De mediane EFS werd evenmin bereikt met pona, met een voorlopig berekende HR van 0.65. De therapiegebonden AEs waren vergelijkbaar, meest frequent anemie en thrombopenie. Onder de niet-hematologische bijwerkingen traden hoofdpijn en nausea het meest op, telkens vergelijkbaar. Pona was geassocieerd aan diepere en meer langdurige responsen, met een trend naar betere EFS. Consolidatie met blinatumomab verbetert de OS en RFS in patiënten met nieuwe Ph-neg B-ALL: impact van leeftijd en MRD gehalte in de Ecog-ACRIN E1910 studie.Deze gerandomiseerde studie van chemo met of zonder blina (leeftijd 30-70 jaar) als consolidatie toonde de significante verbetering in OS bij patiënten die na de inductie MRD-neg werden. De subgroep analyses richten zich op de uitkomst volgens leeftijdgrens (55 jaar) en volgens MRD-niveau onder 0.01%. 488 patiënten werden opgenomen, mediaan 51 jaar oud. Onder de MRD-neg patiënten werd de OS HR 0.46 ten voordele van blina, ook dit voor de RFS met een HR 0.46, waarbij telkens hun mediane niet bereikt werd. Voor MRD-neg patiënten < 55 jaar was de OS HR 0.18 en bij patiënten > 55 jaar was deze 0.77. Bij niet-detecteerbare MRD viel de OS terug in het voordeel van blina (mediane OS niet bereikt) met een HR 0.51. In patiënten met een MRD-detectieniveau tussen negatief en 0.01% werd de mediane OS met blina ook niet bereikt, zonder blina bedroeg deze 38 maand (HR 0.35).De resultaten bij oudere patiënten (>55j) met nieuwe Ph-pos ALL, prospectief behandeld volgens het leeftijdsaangepaste pediatrisch schema van de German Multicenter ALL study group (GMALL).De GMALL evalueerde de impact van het aangepast en evoluerend standaardzorgschema voor deze populatie in een registerstudie. Het therapieschema omvatte een pre-fase, 2 inductie fasen, consolidatiecycli en een reïnductie fase, met of zonder rituximab, en een onderhoudsfase. Imatinib met latere aanpassing van het TKI volgens MRD-status op vaste tijdstippen, werd uiteraard sinds geruime tijd geïncludeerd. Met een mediane opvolging van 1.6 jaar is de OS na 1, 3 en 5 jaar resp. 72, 45 en 34% met een mediane OS van 2.6 jaar.De OS op 3 jaar correleert zeer sterk met de leeftijdscategorie: 56-65j: 54%; 66-75 jaar: 67%; slecht in patiënten boven 75 jaar: 3 jaar OS slechts 23%. De 3 jaar OS met Ima alleen vs. Ima met gereduceerde chemo bedroeg 38 vs.55%. Deze combinatie werd ook redelijk goed verdragen! De resultaten werden verder verbeterd door de implementatie van MRD-gebaseerde therapie-adaptaties aan het basisschema.