...

Het PRECISION-programma van BSMO, onder leiding van voormalig voorzitter prof. dr. Jacques De Grève, is een samenwerking tussen de Belgische universiteiten, hun netwerkziekenhuizen, de overheid en de farmaceutische industrie om kankerpatiënten toegang te geven tot een breder spectrum aan kankergeneesmiddelen, meer bepaald nieuwe doelgerichte kankerbehandelingen. Het programma bestaat uit twee initiatieven. PRECISION 1 heeft tot doel een databank op te zetten op basis van next generation sequencing (NGS) en klinische gegevens van patiënten met uitgezaaide kankers. Daarnaast wil het de haalbaarheid en efficiëntie onderzoeken van het gebruik van informatie uit deze databank om patiënten te includeren in klinische studies. PRECISION 2 organiseert experimentele fase 2-studies bij genmutaties waarvoor nog geen behandeling of klinische studies beschikbaar zijn in België. Sinds drie jaar worden genomische en klinische data van Belgische patiënten met uitgezaaide kankers geïncludeerd in een nationale databank. Dit heeft ertoe geleid dat NGS door de overheid wordt terugbetaald onder bepaalde voorwaarden, maar BSMO pleit ervoor om de terugbetaling voor moleculaire diagnostiek uit te breiden. In dit verband werd recent de GeNeo-studie opgestart. Het doel is om 1.000 patiënten te includeren met verschillende oncologische indicaties en naast NGS - wat lokaal in verschillende ziekenhuizen beschikbaar is en ook wordt terugbetaald - ook comprehensive genomic profilering (CGP) uit te voeren. Dit laat toe om meer dan 300 kankergerelateerde genen te screenen op afwijkingen (mutaties, variaties in het aantal kopieën, herschikkingen, mutationele handtekeningen). De bedoeling is om na te gaan of deze uitgebreidere teststrategie zal leiden tot meer geschikte behandelopties per patiënt. BSMO hoopt de overheid met dit pilootproject te overtuigen om meer te investeren in gepersonaliseerde kankerbehandelingen. De GeNeo-studie includeert momenteel patiënten, en heel binnenkort zal ook de BALLETT-studie van start gaan, waarbij comprehensive genomic profilering wordt getest bij 800 patiënten. Hoe meer testresultaten, behandelingsbeslissingen en opvolgdata zijn opgenomen in de databank, hoe beter verschillende, zeldzame mutaties gericht kunnen worden aangepakt. Met GeNeo en BALLETT zal de hoeveelheid beschikbare data vergroten. Om zoveel mogelijk Belgische patiënten toegang te geven tot de klinische studies, organiseert een nationale groep experten elke twee weken een centrale multidisciplinaire meeting waarbij ze kijken naar de moleculaire profilering van de patiënten en aangeven voor welke studies zij eventueel in aanmerking komen. Deze aanbevelingen worden teruggekoppeld naar de behandelend arts. Een volgende stap is dan om na te gaan of deze aanbevelingen gevolgd worden. Een nationale aanpak van systematische genomische karakterisering van patiënten met uitgezaaide kanker en een uitgebreide databank met gegevens maakt de Belgische centra aantrekkelijker voor farmaceutische bedrijven die studies opstarten met nieuwe doelgerichte geneesmiddelen. Dit komt uiteindelijk de patiënten ten goede. Om nog meer klinische studies naar België te krijgen, gaat dr. Aftimos regelmatig in overleg met de medische directeuren van de farmaceutische industrie. Om de Belgische oncologen te informeren, wordt er tijdens de jaarlijkse BSMO-meeting een update gegeven over het PRECISION-programma. Ook een publicatie staat op het programma. Artsen die meer info willen over dit BSMO-initiatief, kunnen contact opnemen met dr. Aftimos (philippe.aftimos@bordet.be).