...

Het congres 2020 was daarom niet minder interessant op het vlak van mededelingen en realtime discussie van de presentaties. Uit het oncologische gedeelte van de virtuele ASH 2020 hebben we de volgende studies voor u geselecteerd: ? Twee fase 3-studies (waar ook België aan deelgenomen heeft): een studie om de vergunning te verkrijgen voor het in de handel brengen in Europa van een nieuwe galenische vorm van daratumumab voor de behandeling van multipel myeloom en een studie die het nut van een PET-scan heeft geëvalueerd bij het bepalen van de behandeling bij een hodgkinlymfoom. Die laatste heeft aangetoond dat het mogelijk is een lichtere behandeling te geven, waardoor de vruchtbaarheid beter kan worden gevrijwaard. ? Twee studies die allicht zullen uitmonden in een aanpassing van het therapeutische beleid: een studie over allotransplantatie bij de behandeling van myelodysplastisch syndroom bij ouderen en profylactische toediening van tranexaminezuur bij trombopenie door chemotherapie. ? Een blik op de toekomst met een fase 2-studie van het eventuele nut van cellulaire immunotherapie (CAR-T-cellen) bij een indolent non-hodgkinlymfoom en een fase 3-studie die een nieuw behandelingsschema onderzocht heeft bij patiënten met een chronische myeloïde leukemie die niet of niet meer reageren op de klassieke tyrosinekinaseremmers. Veel leesgenot.