Alles over Vandenbroucke

"We kampen met vertraging in de switch naar ambulante zorg", stelt dokter Jean-Luc Demeere in een reactie op het Maha-rapport over de financiële toestand van de Belgische ziekenhuizen.

Bvas waarschuwt minister Vandenbroucke dat een verplichting voor alle artsen om zich te houden aan de tarieven uit het akkoord artsen-ziekenfondsen niet kan. De minister zou vrije tarieven bijvoorbeeld willen verbieden bij patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

Al in mei kondigde de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten aan het vaccinatierecht van apothekers te zullen aanvechten voor het Grondwettelijk Hof. Die demarche staat nu ook in het Staatsblad, meer bepaald in de editie van 14 oktober. De juridische procedure kan nu echt beginnen.

Maandag keurde de Algemene Raad de begroting van het Riziv goed. Dat gebeurde nadat de regering al akkoord was gegaan met de grote krijtlijnen: volledige toekenning van de gezondheidsindex van 8,14% en een groeinorm van 2,5%.

Als enige artsensyndicaat stemde AADM maandag 3 oktober in het Verzekeringscomité vóór het voorstel tot de gezondheidszorgbegroting van 2023. Het zegt dat het daarmee een toegankelijke gezondheidszorg vooropstelt.

Een leerkracht of trainer die een jongere een insulinespuit toedient op school of in de sportclub? Vandaag kan dat niet. In AK van 22 september 2022 kon u lezen dat minister Vandenbroucke hier een mouw wil aan passen. Maar is er wel een probleem?

"We betreuren sterk dat het KB op de ziekenhuisnetwerken radiotherapie beschouwt als een locoregionale zorgopdracht en niet langer als een supraregionale (zie ook AK 2722). Dat is nefast voor de kwaliteit." Dat stellen BeSTRO en BARO, respectievelijk de wetenschappelijke en de beroepsvereniging van radiotherapeuten.

"Het Kartel legt proactief paritair samengestelde raden van beheer en co-governance tussen directies en artsen/andere zorgverstrekkers op tafel. In een ziekenhuis moet ook een arbitrage- en een vergoedingscommissie komen."

Apothekers kunnen ook dit najaar het griepvaccin afleveren zonder voorschrift van de huisarts. Minister Vandenbroucke verlengde die mogelijkheid voor onbepaalde tijd. Zonder voorafgaand overleg met de artsen, zo onderstreept ASGB/Kartel.