...

Bvas-voorzitter dokter Johan Blanckaert erkent dat alle partijen een beetje schuldig zijn aan de stellingenoorlog. "Maar de overheid zette het in gang. Sommigen zagen kansen en grepen ze; anderen waren minder tevreden. Dat versterkend effect dreef iedereen uit elkaar. Laten we de bladzijde omdraaien, elkaar verstaan en niet-ideologisch geïnspireerde hervormingen doorvoeren met de patiënt als uitgangspunt." Van belang is dat huisartsen, apothekers en verpleegkundigen goed samenwerken met de huisarts als mandaathouder van het medisch voorschrift. "We verdedigen het takenpakket van de huisarts wel fors. Daarin volgen we de Wonca, zorgcoördinatie is een kerntaak." Blanckaert vindt het een 'non-argument' dat artsen meer tijd voor patiënten hebben door taken door te schuiven. "Besparen bij artsen om anderen cadeaus te geven, kan niet. Als de administratie vermindert, komt er automatisch tijd vrij. Dat moet er gebeuren." Blij is hij met de Bvas-overwinning bij de artsenverkiezingen in juni. "Van belang is dat de basis terug interesse heeft in syndicalisme. Ik wou een participatie van 40%, het werd 54% op 39.000 actieve artsen. Dat stemt me zeer tevreden en hoopvol. Men ziet niet lijdzaam toe maar ondersteunt onze standpunten. Het countert ook de in 2018 ontstane twijfel over onze representativiteit." In het verlengde van de stembusslag noteert Blanckaert een toenadering en krachtenbundeling tussen de twee grootste syndicaten. "Over een aantal topics hebben we een gemeenschappelijk standpunt dat tegemoet komt aan het terrein. Dat is een goede evolutie. AADM daarentegen is als verlengstuk van het kabinet Vandenbroucke door de mand gevallen. Ook dankzij Bvas en Kartel werd het eerste ideologische ontwerp voor de New Deal omgebogen. Het omvat nu een betere omkadering voor alle artsen." Dokter Blanckaert roept Vlaamse en Waalse overheden trouwens op om de grote, representatieve syndicaten eindelijk te laten participeren aan de regionale besluitvorming. De Bvas trok het debat over de verhoogde tegemoetkoming op gang. "Dat druist in tegen de publieke opinie en vergde dus veel moed. We bestudeerden het dossier goed. Onze zorg is vooral de houdbaarheid. Het gaat over 2,2 miljoen mensen en de ziekenfondsen willen nog een half miljoen mensen automatisch een verhoogde tegemoetkoming geven. Terwijl de begroting al fors in het rood zit. Dat gaat ten koste van wie het echt nodig heeft. Die patiënten steunen we maar de groep moet wel juist gedefinieerd worden." 2023 eindigt zoals het begon, met een dispuut over ereloonsupplementen. "In januari stelden we aan de kaak dat ziekenfondsen en overheid niet weten waarvoor supplementen dienen. Het klopt niet dat supplementen artsen rechtstreeks ten goede komen. Supplementen vergoeden niet-terugbetaalde en onderbetaalde prestaties om zo tot echte erelonen te komen. Ziekenhuizen financieren er bijvoorbeeld de inrichting van gebouwen mee. Dat 'vergat' men om zonder betrouwbare studie te beslissen. Volgens de IMA-studie rekenen patholoog-anatomen zeer hoge ereloonsupplementen aan. Ze weten nergens van... Er is een betrouwbare studie nodig met een typologie, waarvoor ereloonsupplementen gebruikt worden en wat de financiële impact is. De 'standstill' op ereloonafdrachten leidde tot meer deficitaire ziekenhuizen en toont ook aan hoezeer ze aan het infuus van de artsenhonoraria hangen." Met het VBS werkt de Bvas mee aan een fundamentele hervorming van nomenclatuur en ziekenhuisfinanciering. "Op uitdrukkelijke voorwaarde dat men er geen 'interessante' stukjes afbreekt zoals nu gebeurt. Dat is niet de afspraak. Het is één geheel en wordt in één beweging hervormd. Pas op het einde van het traject is er resultaat. Ook hier volgt Vandenbroucke een eigen politieke agenda. Herijken zou niet gepaard gaan met besparingen maar de honoraria klinische biologie leverden wel 15% in, integraal voor de ziekenhuizen. Na fel protest mag de Medische Raad er nu gelukkig over beslissen. Idem in de medische beeldvorming. Ereloonsupplementen afschaffen, tolereren we niet. Het benadeelt de patiënt en rijmt niet met het doel van de hervorming. Maar alternatieven van de Bvas en de radiologen veegde de minister van tafel." De inbraak in de conventie, het opleggen van tarieven aan gedeconventioneerde artsen enz. overschaduwt de onderhandelingen over een nieuw akkoord. "We zoeken constructief oplossingen", zegt Blanckaert. "De minister dringt echter zijn ideologisch, partijgericht denken op. Gezondheid is per definitie niet-ideologisch. We tolereren dat niet, we willen geen NHS. In ons Bismarckmodel financiert de patiënt en de werkgever zijn gezondheid en zijn besparingen een vorm van contractbreuk. Prestatiebetaling en de arts als vrije beroepsbeoefenaar garanderen kwaliteit. De OESO-rapporten tonen dat ook aan: 90% is tevreden over beschikbaarheid en toegankelijkheid. Het EU-gemiddelde bedraagt 66%. Evenmin zijn er studies die een verhoogde zorgkwaliteit aantonen na centralisatie van sommige complexe aandoeningen. De kwaliteit was altijd al goed."