Jean-Claude Lemaire

'Expanding the Reach of Precision Medicine' was het thema van ASCO 2018. De TAILORx-studie toont aan dat het belangrijk is rekening te houden met genetische informatie bij het uitstippelen van de behandeling bij vrouwen met een oestrogeenreceptorpositieve borstkanker zonder lymfeklierinvasie. Volgens deze studie zou je op grond van die informatie zonder probleem kunnen afzien van chemotherapie.

Jean-Claude Lemaire

De tweede van de twee studies die landgenoten hebben gepresenteerd en die werden gehandhaafd voor een orale presentatie tijdens de sessie over gemetastaseerde borstkanker op het congres van de ASCO 2018. De studie heeft everolimus in monotherapie vergeleken met de combinatie everolimus + exemestaan.

Jean-Claude Lemaire

Op het congres werd ook een Belgische, multicentrische, prospectieve studie gepresenteerd die het effect van de levenskwaliteit heeft onderzocht op het therapeutische beleid bij bejaarden met kanker. Als je een behandeling wil voorschrijven die overeenstemt met de desiderata van de patiënten, moet je rekening houden met de initiële levenskwaliteit en het verloop van de levenskwaliteit.

Jean-Claude Lemaire

Voorafgaande preoperatieve radio-chemotherapie zou de prognose verbeteren van patiënten met een pancreaskanker die a priori niet in aanmerking komt voor een chirurgische resectie.

Jean-Claude Lemaire

De CheckMate 227-studie is een gerandomiseerde fase 3-studie die een eerstelijnstherapie met immunotherapie (nivolumab alleen of nivolumab + ipilimumab of nivolumab + chemotherapie) heeft vergeleken met een klassieke chemotherapie (een platinaverbinding plus een ander cytostaticum) bij patiënten met een recidief van of een gevorderde niet-kleincellige longkanker zonder ALK-herschikking of EGFR-mutatie die nog geen systemische behandeling hadden gekregen.

Jean-Claude Lemaire

PERSEPHONE is een gerandomiseerde, fase 3-studie uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. De resultaten na zes maanden adjuvante behandeling met trastuzumab waren niet minder goed dan bij een klassieke toediening gedurende 12 maanden bij HER2+ borstkanker in een vroeg stadium. De kortere behandeling veroorzaakte bovendien de helft minder cardiotoxiciteit.

Jean-Claude Lemaire

De IMpower 131-studie toont aan dat chemotherapie niet meer de enige mogelijke optie is bij patiënten met een gevorderde niet-kleincellige longkanker zonder mutatie die kan worden 'geactiveerd'. Immunotherapie komt inderdaad sterk opzetten, vooral in combinatie met chemotherapie en bij een spinocellulair bronchuscarcinoom.

Jean-Claude Lemaire

De eerste van de twee studies die werden gepresenteerd door landgenoten en die werden geselecteerd voor orale communicatie tijdens de sessie over gemetastaseerde borstkanker op ASCO 2018. De video gaat vooral over de pre- of perimenopauzale vrouwen die hebben deelgenomen aan de MONARCH 2-studie.

Jean-Claude Lemaire

Een nefrectomie is lange tijd de enige optie geweest voor patiënten met een gemetastaseerde nierkanker. Daar is nu verandering in gekomen met de ontwikkeling van gerichte geneesmiddelen. De CARMENA-studie heeft aangetoond dat sunitinib in monotherapie bij patiënten in een goede algemene toestand met een gemetastaseerde nierkanker de totale overleving zeker niet minder goed verbetert. Meer nog, de klinische resultaten zijn waarschijnlijk beter met sunitinib in monotherapie.

Jean-Claude Lemaire

Kanker treedt vooral op bij oudere mensen, die vaak echter nog andere zorgen hebben dan hun kanker. Een geriatrische evaluatie is dan ook belangrijk om die patiënten zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Jean-Claude Lemaire

Toevoeging van nelarabine aan de klassieke behandeling verbetert de ziektevrije overleving bij patiënten met acute lymfatische leukemie (ALL) die een recidief dreigen te ontwikkelen.

Jean-Claude Lemaire

SANDPIPER is een internationale, dubbelblinde, multicentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie, volgens de onderzoekers de eerste en tevens grootste studie ooit met taselisib.

Op grond van de resultaten van de LATITUDE-studie hebben de regelgevende overheden abirateronacetaat in combinatie met prednison/prednisolon goedgekeurd bij de behandeling van patiënten met een nieuw gediagnosticeerde hormoongevoelige gemetastaseerde prostaatkanker. Maar volgens de STAMPEDE-studie geeft die behandeling even goede resultaten bij prostaatkanker zonder (M0) als bij prostaatkanker met metastasen (M1).

De auteurs hebben de samengevoegde gegevens geanalyseerd van vier gerandomiseerde studies uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk en Australazië om het effect van het geslacht op de werkzaamheid en de toxiciteit van chemotherapie bij slokdarm- en maagkanker te evalueren.

JAVELIN Renal 101 is een multinationale, gerandomiseerde, open fase 3-studie. Het is de eerste die de antitumorale activiteit en de veiligheid van een combinatie van een checkpointremmer en een tyrosinekinaseremmer heeft vergeleken met die van een tyrosinekinaseremmer alleen als eerstelijnstherapie bij patiënten met een gevorderd niercelcarcinoom.

De meeste patiënten met een HR+ borstkanker worden geleidelijk aan resistent tegen de hormoontherapie. Bij een HR+/HER2- borstkanker in een gevorderd stadium kan de resistentie worden voorkomen of afgeremd door toediening van een CDK4/6-remmer. Die hypothese werd getoetst in de PALOMA-3-studie.

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.