Alles over Europa

Op het congres van de EACS 2023 zijn de resultaten van de SOLAR-studie over de Europese patiënten gepresenteerd. Het zal geen verrassing zijn dat de resultaten inzake virologische werkzaamheid, veiligheid en tevredenheid van de patiënten die in die populatie zijn behaald, vergelijkbaar zijn met de resultaten behaald in de totale patiëntenpopulatie.

Volgens een analyse van de gegevens van het grote internationale cohortonderzoek RESPOND verhogen integraseremmers het risico op diabetes, ongeacht de gewichtstoename, maar dat is niet de enige factor die invloed heeft op de ontwikkeling van diabetes bij hiv-geïnfecteerde patiënten, verre van.

De REPRIEVE-studie is de allereerste, grootschalige klinische studie, die een strategie van primaire cardiovasculaire preventie heeft onderzocht bij hiv-geïnfecteerde patiënten. De studie is voortijdig stopgezet nadat was vastgesteld dat pitavastatine, een statine, het risico op hart- en vaataandoeningen bij hiv-geïnfecteerde patiënten verlaagde.

Op Wereldtuberculosedag 2023 gaven het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de ontnuchterende waarschuwing dat de Europese regio, ondanks de middelen om een einde te maken aan tuberculose (tbc), nog ver verwijderd is van het behalen van de doelstelling om de tbc-incidentie met 80% en tbc-sterfgevallen met 90% te verminderen vóór 2030.

Prof. Susan Buchbinder (directrice hiv-onderzoek, ministerie voor Volksgezondheid, San Francisco) en prof. Lawrence Corey (HIV Vaccin Trials Network) hebben uitgelegd waarom de MOSAICO-studie, een klinische studie met een hiv-vaccin, voortijdig is stopgezet en hebben ze gesproken over de toekomst van het onderzoek naar een vaccin.

In een studie uitgevoerd bij alle hiv-geïnfecteerde patiënten in Denemarken is een hoger risico op chronische inflammatoire darmaandoeningen vastgesteld bij mannen met hiv, maar niet bij vrouwen met hiv.

Wat is de prevalentie van overgedragen resistentie tegen integraseremmers en NRTI's, de pijlers van de antiretrovirale eerstelijnstherapie, in Europa? Het antwoord vinden we in een grondige analyse van drie jaar door het MeditRes-consortium. En dat is geruststellend.

Gerandomiseerde studies zijn nog steeds de gouden standaard tijdens geneesmiddelenonderzoek. Toch is real-world evidence (RWE) interessant om de effectiviteit van geneesmiddelen te beoordelen wanneer deze in de dagelijkse praktijk ingezet worden.

Volgens een meta-analyse lopen mensen die een geestelijk stimulerende job hebben, minder risico om dement te worden op hogere leeftijd. Een mogelijke verklaring is dat geestelijke prikkeling correleert met lage concentraties van bepaalde eiwitten die de vorming van nieuwe connecties tussen hersencellen verhinderen.

Het observatieregister CLARIFY bevat de gegevens van 32.694 patiënten met coronair lijden uit 45 landen in Europa, Azië, Amerika, het Midden-Oosten, Australië en Afrika. De patiënten werden in 2009 en 2010 gerekruteerd en werden dan jaarlijks gevolgd gedurende vijf jaar.

Volgens een Amerikaanse studie is de prevalentie van depressie en angst tijdens de coronapandemie wereldwijd gestegen, met echter grote verschillen naargelang van de streek en het land. De studie toont ook dat social distancing invloed heeft op depressie en angst.

Volgens een Australische studie is de prevalentie van astma bij Covid-19-patiënten vergelijkbaar met de wereldwijde prevalentie van astma. Volgens die studie zouden astmalijders zelfs minder risico lopen om Covid-19 op te lopen dan mensen zonder astma en zou de klinische evolutie vergelijkbaar zijn.

Volgens een internationale studie zou luchtvervuiling het risico op overlijden aan Covid-19 verhogen. De link is "uiterst waarschijnlijk", maar het is niet bewezen dat het gaat om een oorzakelijk effect. Fijn stof zou een ernstige Covid-19 in de hand werken via een verergering van de cardiovasculaire en de pulmonale comorbiditeit.