...

Bij analyse van het register blijkt dat het percentage diabetespatiënten gemiddeld bijna 3-maal hoger was in de groep met coronair lijden dan in de algemene bevolking en dat de incidentie van cardiovasculaire accidenten (sterfte ongeacht de doodsoorzaak, cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct, CVA, hartfalen en coronaire revascularisatie) hoger was bij de 29% van de patiënten met coronair lijden én diabetes dan bij de 71% van de patiënten met coronair lijden zonder diabetes na correctie voor de belangrijkste vertekenende factoren, namelijk de leeftijd, het geslacht, het rookgedrag, de body mass index, de bloeddruk, de medicatie en diverse comorbiditeiten.Na correctie voor vertekenende factoren was de totale sterfte tijdens een follow-up van vijf jaar 38% hoger bij de patiënten met stabiel coronair lijden en diabetes dan bij de patiënten met coronair lijden zonder diabetes. De incidentie van een samengesteld eindpunt van myocardinfarct, CVA en cardiovasculaire sterfte was 28% hoger.Diabetes correleerde altijd met een minder goede cardiovasculaire prognose ongeacht de geografische streek en het ras, ook in streken waar de prevalentie van diabetes bij coronaire lijders het laagst was. In Europa, waar de prevalentie van diabetes bij coronaire lijders 20% bedraagt (tegen ongeveer 60% in de landen van de Golfstreek), was de incidentie van een samengesteld eindpunt van myocardinfarct, CVA en cardiovasculaire sterfte 29% hoger.De auteurs pleiten dan ook voor een betere behandeling van diabetespatiënten met coronair lijden, die een zeer hoog risico lopen, en moedigen de landen ertoe aan geschikte educatieve en preventieve programma's op te stellen en te verspreiden, met name over een gezonde voeding en meer lichaamsbeweging.Mak KH et al. Eur J Prev Cardiol. 2021. https://academic.oup.com/eurjpc/article-lookup/doi/10.1093/eurjpc/zwab011