De body mass index (BMI) correleert zeer goed met het risico op optreden van diabetes of een metabool syndroom bij hiv-patiënten. De correlatie is even betrouwbaar als de correlatie met meer gesofisticeerde tests zoals meting van de distributie van het lichaamsvet. Dat is de conclusie van een Italiaanse studie, die dr. Jovana Milic van de Universiteit van Modena heeft gepresenteerd op het congres van de EACS 2023.

Volgens een studie uitgevoerd door vorsers van het universitair medisch centrum van Amsterdam vertoont 13% van de patiënten die leven met hiv en die op virologisch vlak stabiel zijn, een posttraumatische stressstoornis. Dat is dus veel meer dan in de algemene bevolking en vergelijkbaar met de cijfers die worden gemeten bij kankerpatiënten, patiënten met chronische pijn en soldaten die in een oorlog hebben gevochten.

DUETTO is een Franse gerandomiseerde, multicentrische, gecontroleerde studie die de waarde van een tweevoudige combinatietherapie vier dagen per week in plaats van dagelijks heeft onderzocht. De resultaten werden gepresenteerd op het congres van de EACS 2023. Het percentage patiënten met een onmeetbaar lage viruslast was vergelijkbaar met de twee toedieningsschema's, maar het aantal mislukkingen en de frequentie van optreden van resistentie waren hoger bij intermitterende toediening. Intermitterende toediening van een tweevoudige combinatietherapie is dus geen optie.

Op het congres van de EACS 2023 zijn de resultaten van de SOLAR-studie over de Europese patiënten gepresenteerd. Het zal geen verrassing zijn dat de resultaten inzake virologische werkzaamheid, veiligheid en tevredenheid van de patiënten die in die populatie zijn behaald, vergelijkbaar zijn met de resultaten behaald in de totale patiëntenpopulatie.

Net zoals op de CROI en het congres van de IAS worden op het congres van de EACS niet alleen de laatste wetenschappelijke aanwinsten gepresenteerd, maar is ook ruimte voorzien voor problemen en niet-gedekte noden van personen die leven met hiv. In Warschau heeft de ICOPe HIV (International Coalition of Older People With HIV) de resultaten gepresenteerd van een enquête.

De laatste tien jaar is de medicamenteuze behandeling van hiv-infectie zeer sterk verbeterd. Hiv-infectie is nu een chronische ziekte geworden. Maar gaat dat ook gepaard met een verbetering van de levenskwaliteit? Blijkbaar niet, te oordelen naar de resultaten die dr. Marie-Angélique De Scheerder heeft gepresenteerd op het congres van de EACS 2023.

GLP-1-receptoragonisten zijn momenteel de onbetwiste kampioenen die mannen en vrouwen kunnen helpen 'overeind te blijven' in de dictatuur van het zomerlichaam. Zouden ze ook een meer wetenschappelijke en medische roeping kunnen vinden om de gewichtstoename, die wordt gezien met bepaalde antiretrovirale middelen, te voorkomen of te keren? Het antwoord vinden we in een Amerikaanse studie, die het effect van GLP-1-receptoragonisten heeft onderzocht bij hiv-geïnfecteerde diabetespatiënten.

Dr. Cristina Mussini van de Universiteit van Modena (Italië) heeft een e-poster gepresenteerd over de werkzaamheid en de veiligheid van overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie op basis van dolutegravir na 96 weken follow-up in het reële leven. Het interessantste resultaat betreft de patiënten van wie informatie over resistentie bekend was bij inclusie in de studie. Bij hen bleef het virus nog altijd onderdrukt na twee jaar follow-up.

Volgens de eerste resultaten van de Amerikaanse TRIO-studie uitgevoerd in het reële leven blijft het virus onderdrukt bij overschakeling van patiënten die stabiel zijn met een antiretrovirale behandeling, op injecties van cabotegravir-rilpivirine LA. Er zijn echter gegevens op langere termijn nodig om de werkzaamheid van een injecteerbare behandeling beter te kunnen evalueren bij patiënten met een meetbare viruslast en om de impact van verschillende doseringen te vergelijken.