Volgens een observatiestudie zou meer blootstelling aan de zon en met name aan uv A-stralen correleren met een lager risico op overlijden aan Covid-19. Een mogelijke verklaring daarvoor is afgifte van stikstofmonoxide door de huid bij blootstelling aan de zon.

Volgens een zeer grote Amerikaanse studie correleert een gebrek aan lichaamsbeweging significant met een hoger risico op ziekenhuisopname, opname op de intensive care en overlijden bij patiënten die een sars-CoV-2-infectie oplopen. Enkel een hogere leeftijd en een voorgeschiedenis van orgaantransplantatie zouden nog meer doorwegen.

Paarsige letsels op de tenen en de voeten, "Covid-tenen" genoemd, werden lang toegeschreven aan een infectie met het sars-CoV-2, maar zouden veeleer toe te schrijven zijn aan een natuurlijke reactie van het immuunsysteem op het virus, een fenomeen dat bij een zeer klein aantal mensen wordt waargenomen.

Volgens een preliminaire studie neemt meer dan twee derde van de mensen met migraine niet genoeg lichaamsbeweging. Migrainelijders die minstens 2,5 uur per week matige tot intensieve lichaamsbeweging nemen, hebben minder vaak last van stress, depressie en slaapstoornissen, factoren die migraine kunnen uitlokken.

Twee nieuwe studies hebben het verband onderzocht tussen de ABO-bloedgroep en Covid-19. Volgens één studie lopen mensen met bloedgroep O minder risico op een SARS-CoV-2-infectie. Volgens de andere moeten patiënten met groep A of AB vaker kunstmatig worden beademd en lopen ze een hoger risico op een ernstige Covid-19 dan patiënten met bloedgroep O of B.