Alles over Orde van Artsen

Een geluidsopname van een consultatie is maar mogelijk met wederzijdse toestemming, zegt de Orde van Artsen - en het is maar één van de mogelijkheden.

De Orde van Artsen trekt hard aan de alarmbel over het tekort aan artsen. Ze roept de overheden op niet langer te dralen met maatregelen, en de wetenschappelijke verenigingen en organisaties van artsen én patiënten om te blijven nadenken over oplossingen.

Domus Medica publiceerde vorige week nieuwe statistieken van meldingen van agressie bij de Orde van Artsen. Vorig jaar was er een lichte afname van meldingen van agressie, dit jaar lijkt er weer een stijgende trend te zijn.

De meest recente richtlijnen van Sciensano voorzien dat bepaalde categorieën personen verplicht een covid-19-test moeten ondergaan. Andere personen zijn dan weer verplicht om in quarantaine te gaan. Maar wat moet u doen als een patiënt die verplichting niet naleeft? Moet u dit op één of andere wijze ook melden of verbiedt uw beroepsgeheim u dat?

Na bijna vier decennia betaalstaking, gaat Geneeskunde voor het Volk opnieuw lidgeld betalen aan de Orde der artsen. De Orde belooft alle vervolgingen stop te zetten. Zo eindigt een conflict dat bij tijd en wijle op het scherp van de snee werd uitgevochten.

De Orde plaatste enkele kanttekeningen bij de vrije artsenkeuze van geïnterneerden in Forensische Psychiatrische Centra, en onderstreept nog eens dat een behandeling van een wilsbekwame patiënt - ook van een geïnterneerde - alleen mogelijk is met zijn toestemming.

Onze huisartsenkring debateerde recent over heel wat vragen en bedenkingen met betrekking tot de concrete toepassing van de GDPR in de praktijk. Hoe gaat dat in zijn werk? Moet elke patiënt individueel de toestemming geven via een patiënt consent, dat zijn behandelende (huis)arts zijn persoonlijke gegevens mag verwerken in zijn medisch dossier? Kan en mag de arts zijn patiënt informeren over de resultaten van een onderzoek of van een labotest via e-mail of telefoon zoals het momenteel heel veel gebeurt?

Een huisarts moet bij stopzetting van zijn praktijk het medisch dossier van zijn patiënt blijven bewaken, of in bewaring geven bij een collega. Dat met het oog op de continuïteit van de zorg en het bewaken van de rechten van de patiënt.

De wetgever zou de deontologische code bindende kracht kunnen geven maar heeft dat niet gedaan. Dat heeft ook voordelen, want de code is niet exhaustief. De Orde schetst in een recent advies de reikwijdte van de medische deontologie

De Orde van Artsen maakt zich zorgen over een wetswijziging die bevoegdheden van de controlearts van het HZIV regelt. Het kan niet dat de prestaties die een arts levert aan illegaal in ons land blijvende patiënten pas worden terugbetaald als de controlearts heeft geoordeeld dat ze wel degelijk dringend zijn.

Op 15 december las ik met een zekere blijdschap dat onze Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, er uiteindelijk toch werk wil van maken om de Orde van Artsen te moderniseren en te hervormen.

Het onlangs in ons land gelanceerde e-consultplatform Vividoctor kreeg de afgelopen dagen heel wat tegenwind. De Orde van Artsen kantte oordeelde al dat "een diagnose op afstand niet mogelijk is". Ondertussen in Nederland organiseert het expertisecentrum van de overheid voor e-health een "actieagenda" om het e-consult bij de huisarts te stimuleren en ondersteunen.

Volgens de Orde van Artsen heeft een arts die zelf geen euthanasie wil uitvoeren, wel degelijk een deontologische plicht om zijn patiënt door te verwijzen. De Orde verduidelijkt een eerder advies.

Het Kartel/ASGB apprecieert de bekommernis van de Orde van Artsen om de uitbreiding van het geïntegreerd patiëntendossier en het Globaal Medisch Dossier. Maar het syndicaat is het niet helemaal eens met de 'wettelijke verplichting' die de Orde als oplossing vooropstelt.

Op 25 oktober werd te Brussel het project 'Artsen in Nood' boven de doopvont gehouden door de Nationale Raad van de Orde van Artsen in aanwezigheid van Mevr. Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier