Alles over Kamer

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagnacht ingestemd met een aantal hervormingen in het geneesmiddelenbeleid. Geheime farmacontracten zullen meteen worden stopgezet als de bescherming van het geneesmiddel door bijvoorbeeld een octrooi komt te vervallen.

Op 14 maart dienden Robby De Caluwé (VLD) en Karin Jiroflée (Vooruit) in de Kamer een wetsvoorstel in 'tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie' Beide parlementsleden willen een uitbreiding van de wilsverklaring euthanasie naar personen met verworven wilsonbekwaamheid. Opvallend is dat geen enkel Franstalig Kamerlid dit wetsvoorstel mee ondertekende.

De Kamer keurde op 29 februari een 'Resolutie betreffende gender data bias' goed.(1) Gender data bias betekent dat bij gegevensverzameling onvoldoende rekening wordt gehouden met de genderdimensie.

De Kamer keurde op 29 februari een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid goed. Artikel 2 en 3 wijzigen de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers inzake voedingsmiddelen en andere producten.

Zeer binnenkort wordt de euthanasiewet aangepast om tegemoet te komen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof van 20 oktober 2022. De huidige wet bestraft iedere schending van om het even welke wettelijke voorwaarde alsof er een doodslag zou zijn gepleegd. Volgens het Hof schendt dit de Grondwet.

Zeer binnenkort wordt de euthanasiewet aangepast om tegemoet te komen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof van 20 oktober 2022. De huidige wet bestraft iedere schending van om het even welke wettelijke voorwaarde alsof er een doodslag zou zijn gepleegd. Volgens het Hof schendt dit de Grondwet. Opvallend is dat het initiatief tot aanpassing van de euthanasiewet niet uitgaat van de regering.

Deze maand zette de Kamer het licht op groen voor een wetsontwerp van minister van Justitie Paul Van Tigchelt dat geweld tegen onder meer artsen, voortaan strenger bestraft. Uw collega kreeg te maken met een agressieve patiënt. Wat kan ú doen?

De Kamer keurde op 26 oktober jl, 'de wet diverse bepalingen inzake gezondheidszorg' goed. Klinische laboratoria zullen bijvoorbeeld geen 'administratieve kosten' kunnen doorrekenen aan patiënt. Dat faciliteert een belangrijke herschikking van middelen. Maar in de nieuwe wet zitten nog meer opvallende zaken.

Op 1 december dienden de ministers van justitie en volksgezondheid in de Kamer een wetsontwerp in om de 'wet gedwongen opname' te wijzigen (wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke). De voorbereiding gebeurde door een studiegroep onder leiding van Raf De Rycke, voorzitter Broeders van Liefde.

"Ik besef dat een vermindering van de ereloonsupplementen een gevoelig en moeilijk dossier is. Daarom spreek ik me nog niet uit over het al dan niet gelijktrekken van het maximumpercentage supplementen over alle ziekenhuizen heen. Maar het spreekt vanzelf dat de overheid zal proberen geen ongelijkheden te bestendigen", zei minister Vandenbroucke in de Kamer.

In een vijfdelige zomerreeks staat prof. em. gezondheidsrecht en Vitaz-voorzitter Herman Nys stil bij de wet op de ziekteverzekering die zestig jaar geleden het daglicht zag. In dit derde deel schetst hij de overeenkomsten tussen artsen en rechthebbenden.

Minister Frank Vandenbroucke werd in de Kamer niet alleen aan de tand gevoeld over het tekort aan huisartsen (en de quota voor de opleiding), maar ook over hun werkbelasting. Meer bepaald over de druk die de 1733 nu zet op de Waalse huisartsenwachtdienst.

De ministerraad keurde vrijdag 24 maart een wetsontwerp goed dat basisverpleegkundige als nieuwe beroepstitel in de WUG inschrijft. Daarmee zou er een oplossing komen voor de HBO5-verpleegkundigen.

De plenaire Kamer keurde een wetsontwerp goed dat moet leiden tot de oprichting van een 'Gezondheids(zorg)data-agentschap' (GDA). Alvorens het agentschap operationeel kan worden, moet het Staatsblad de wet uiteraard nog wel publiceren.

De Zorgkwaliteitswet heeft met ingang van 1 juli 2022 de provinciale geneeskundige commissies opgeheven. Zij worden vervangen door de federale commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, kortweg de Toezichtcommissie.

"Ja, ik fungeerde als bliksemafleider. Het was een politiek spel van jewelste. Harder dan normaal. Alsof ik het virus zelf verspreidde. Alsof ik 's nachts over de dorpen vloog om het uit te strooien (lacht). Maar je moet dat een plaats geven."

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info