...

De resolutie kadert in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en besteedt ook uitgebreid aandacht aan de genderdimensie in de gezondheidszorg. Een aantal overwegingen liggen aan de resolutie ten grondslag. Zo zijn vrouwen systematisch ondervertegenwoordigd in gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. Jongere vrouwen (onder de 45 jaar) zijn goed voor 47% van de deelnemers in deze leeftijdsgroep, terwijl oudere vrouwen (boven de 63) slechts 33% uitmaken van de deelnemers in deze leeftijdsgroep. Vrouwen lopen 33% meer kans op ernstige bijwerkingen dan mannen. Van de niet-geïdentificeerde klachten komt 70 tot 90% van vrouwen. Het gevolg is dat de meerderheid van de niet-gediagnosticeerde patiënten vrouwen zijn. Naar analogie met het Nederlandse model vraagt de resolutie de federale regering te onderzoeken welke opdracht aan het Kenniscentrum kan gegeven worden rond gendersensitieve geneeskunde. Zelf geeft de resolutie het KCE de opdracht een grondige studie uit te voeren naar de blinde vlekken binnen het onderzoek naar gendergerelateerde gezondheidsproblemen. Ook moet het Kenniscentrum nagaan hoeveel winst de samenleving boekt als de gezondheid verbetert door sneller correcte diagnoses te stellen. Het gaat dan zowel over de volksgezondheid als over de bijhorende kosten van late of verkeerde diagnoses (thema's 4 en 5). De resolutie roept de regering op om in samenwerking met de deelstaten bijzondere aandacht te besteden aan het verspreiden van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Meer bepaald wanneer de resultaten de betrokken personen en de zorgverstrekkers moeilijk kunnen bereiken (thema 16) zoals het geval is met endometriose. Eveneens in samenwerking met de deelstaten wil de resolutie de genderdimensie in evidence-based geneeskunde bevorderen. Dat maakt kwaliteitszorg voor iedereen mogelijk. Met name zo zou genderbias vermeden worden in (para)medische praktijken en in de hulp-, ondersteunings- en zorgsector. Concreet denkt de resolutie aan de integratie van een gendersensitieve benadering in de gezondheidszorgopleidingen en in het kader van permanente bijscholing over nieuwe kennis inzake genderdimensie in de geneeskunde. Om dit alles te garanderen is een tweejaarlijkse analyse nodig rond veranderingen in de zorg met betrekking tot gender en geslacht. Deze aspecten moeten meegenomen worden in de opleiding en de bijscholingen voor alle zorgberoepen (thema 17). De resolutie vraagt de federale regering te overleggen met de farmaceutische sector over de dosering van geneesmiddelen. Specifieke aandacht moet gaan naar bijwerkingen waarvan bekend is dat ze anders zijn bij mannen en vrouwen. Eveneens dient de industrie aandacht te besteden aan geneesmiddelen waarvan vrouwen disproportioneel vaak bijwerkingen melden. Dit blijvend monitoren is nodig zodat de fabrikant een nieuwe test kan worden opgelegd waarbij gebruik gemaakt wordt van genderrepresentatieve testpopulaties (thema 19).