Nitazoxanide is een antiparasitair middel, dat in vitro een brede antivirale activiteit heeft en ook actief is op coronavirussen. Een Braziliaanse groep heeft het effect van nitazoxanide op een SARS-CoV-2-infectie geëvalueerd in een multicentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde studie bij volwassenen die sinds hoogstens drie dagen symptomen van covid-19 hadden (droge hoest, koorts en/of vermoeidheid).

Ondanks de ontwikkeling van geneesmiddelen die fibrose tegengaan, blijft de prognose van idiopathische longfibrose slecht. De cardiovasculaire comorbiditeit heeft zeer negatieve invloed op de overleving.

Vorsers hebben een multicentrische transversale prospectieve studie in zeven Franse ziekenhuizen uitgevoerd om de prevalentie van longembolie te bepalen bij patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen wegens een exacerbatie van COPD.

Iedereen kent wel negatieve studies (primair eindpunt niet bereikt), waarvan bepaalde secundaire eindpunten sterk worden belicht, wat statistici de gordijnen in jaagt. Omgekeerd zijn er ook positieve studies, waarvan sommige secundaire resultaten de vraag doen rijzen of het klinisch wel interessant is.

Een multicentrisch cohortonderzoek uitgevoerd in 19 Franse centra heeft de frequentie van optreden van bloedingen (hematoom, hemoptoë of hemothorax) geëvalueerd tijdens de eerste 24 uur na een pleurale procedure (thoracocentese, pleurabiopsie, plaatsing van een pleuradrain) bij 1.124 patiënten, van wie er 182 behandeld werden met plaatjesaggregatieremmers (aspirine alleen n = 142) en 942 niet.

Eicosanoïden (vooral leukotriënen en prostaglandines) spelen een belangrijke rol in de pathofysiologie van allergisch of eosinofiel astma (met een type 2-ontsteking, vandaar de naam type 2-astma). Dat astma is vaak ernstig en reageert vaak weinig of niet op corticosteroïden.

Volgens een Frans-Belgische studie is verlies van reukzin wel degelijk een van de frequentste symptomen van een Covid-19, maar dat symptoom zou frequenter zijn bij een lichte dan bij een matig ernstige of kritieke Covid-19. Bij 95% van de patiënten herstelt de reukzin binnen zes maanden.

In tegenstelling tot wat eerdere onderzoeken uitgewezen hebben, zou een SARS-CoV-2-infectie slechts bij een klein aantal patiënten een overdreven reactie van het immuunsysteem, de fameuze 'cytokinestorm', uitlokken. Dat is de conclusie van twee nieuwe studies. Misschien gaan we dus de behandeling van Covid-19 moeten herzien.

Volgens een Amerikaanse studie zou lichaamsbeweging de nieuwvorming van bloedvaten in de ogen verminderen en zo leeftijdsgebonden maculadegeneratie, glaucoom en diabetische retinopathie, oogziekten die alle een daling van het gezichtsvermogen kunnen veroorzaken, kunnen afremmen of voorkomen.

Volgens een studie zouden de gezondheidsautoriteiten hun oog moeten laten vallen op grote Amerikaanse films. Die films respecteren de nationale voedingsadviezen niet en staan bol van de ongezonde eetgewoontes. De acteurs drinken alcoholhoudende dranken en eten suiker- en vetrijke voedingsmiddelen naar believen.

De EARLY-AF-studie werd uitgevoerd bij 303 patiënten van gemiddeld 58 jaar met een recentelijk (mediaan een jaar geleden) ontstane paroxismale atriumfibrillatie (gemiddeld drie symptomatische episoden van atriumfibrillatie) bij wie een ecg-monitor was ingeplant die continu al episoden van atriumfibrillatie detecteerde.

Myocardinfarct zonder obstructieve coronaire letsels (MINOCA, het letterwoord van Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries) is goed voor 6-15% van het totale aantal myocardinfarcten en is bijzonder frequent bij vrouwen.