Van tandcariës tot colonkanker

Dat er een verband bestaat tussen de algemene gezondheidstoestand en de gezondheid van de tanden, is geen nieuw gegeven. Paardenhandelaars bekeken vroeger de tanden van de paarden om een idee te krijgen van hun leeftijd en hun algemene toestand. De laatste jaren hebben verschillende studies aangetoond dat tandplak correleert met cardiale problemen, neurologische afwijkingen en tumorgroei.

Onderhoudstherapie bij gemetastaseerde colorectale kanker

Gemetastaseerde colorectale kanker wordt klassiek behandeld met een inductiechemotherapie gevolgd door een onderhoudstherapie met bevacizumab. Kan je door toevoeging van een metronome chemotherapie (continue toediening van kleine doses) het effect van bevacizumab versterken?

Welke chirurgische procedure bij gastro-oesofageale reflux?

Een gebrekkige antirefluxbarrière (hogedrukzone van de onderste slokdarmsfincter en de klem van het diafragma rond die sfincter) is een belangrijk element bij de pathofysiologie van gastro-oesofageale reflux. De behandeling moet dan ook een langdurig herstel van die barrière bewerkstelligen.

Vlaamse Planningscommissie regelt 'subquota'

De Vlaamse Regering keurde een besluit goed voor de oprichting van een Vlaamse Planningscommissie. Die adviseert de Vlaamse regering over hoeveel geneeskundestudenten kunnen doorstromen naar een bepaalde beroepsopleiding, en fungeert als barometer om de werkelijke instroom bij te sturen.

AUGUSTUS: op zoek naar het veiligste behandelschema

De AUGUSTUS-studie werd uitgevoerd bij 4.614 patiënten met een atriumfibrillatie die binnen 14 dagen (gemiddeld 6,6) na insertie van een stent of optreden van een acuut coronair syndroom in de studie werden opgenomen.

CardioMEMS: sensor meet de druk in de longslagader

De CHAMPION-studie heeft aangetoond dat inplanting van een sensor die continu de druk in de longslagader meet, de behandeling van patiënten met hartfalen verbetert en het aantal ziekenhuisopnames verlaagt.

Hartfalen en depressie

40-70% van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen wegens hartfalen, is depressief. Een depressie verhoogt de morbiditeit en de mortaliteit significant.

Zoeken naar droge ogen

De geduchtste oogziekte bij diabetespatiënten is retinopathie, maar dat is niet de enige, waaraan je moet denken.

SGLT2-remmers en hartfalen

De DECLARE-TIMI 58-studie is een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie die werd uitgevoerd bij 17.160 type 2-diabetespatiënten met een hart- en vaataandoening of meerdere risicofactoren. In die studie verlaagde dapagliflozine 10 mg/d de frequentie van een samengesteld eindpunt van ziekenhuisopname wegens hartfalen en cardiovasculaire sterfte significant met 17% (p = 0,005).