Wat is de prevalentie van overgedragen resistentie tegen integraseremmers en NRTI's, de pijlers van de antiretrovirale eerstelijnstherapie, in Europa? Het antwoord vinden we in een grondige analyse van drie jaar door het MeditRes-consortium. En dat is geruststellend.

In de DoxyPEP, een Amerikaanse studie uitgevoerd bij 500 homo- of biseksuele mannen en transvrouwen, was het risico op seksueel overdraagbare infecties 66% lager bij inname van doxycycline meteen na onbeschermde geslachtsgemeenschap (post-expositieprofylaxe of PEP). De studie werd dan ook een jaar vroeger dan voorzien stopgezet gezien de uitstekende resultaten die zijn waargenomen bij een tussentijdse analyse.

Maar zelden zijn studies uitgevoerd die antiretrovirale behandelingen direct met elkaar hebben vergeleken. Op het congres van de IAS 2022 is een Spaanse studie gepresenteerd die in het reële leven is uitgevoerd bij patiënten die een drievoudige combinatietherapie kregen en een onmeetbaar lage viruslast hadden. Die patiënten werden overgeschakeld op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine of een drievoudige combinatietherapie met bictegravir, emtricitabine en TAF.

In een Spaanse studie was de incidentie van ziekenhuisopname wegens een ernstige covid-19 in 2020 aanzienlijk lager bij hiv-geïnfecteerde patiënten die TDF, de oude formulering van tenofovir, innamen in combinatie met emtricitabine, dan bij de patiënten die TAF of de combinatie abacavir/lamivudine innamen. Dat effect is echter enkel waargenomen bij de patiënten van 50 jaar of ouder.

PrEP (pre-expositieprofylaxe) wint elke dag terrein en is vlot te verkrijgen in veel landen. Toch gebeurt het nog vaak dat mensen die het risico lopen op een hiv-infectie, naar de spoedafdeling gaan voor een PEP (postexpositiebehandeling) na onbeschermde anale geslachtsgemeenschap. Een Engelse studie heeft het profiel van die 'volhouders' geanalyseerd.

Het beperken van sociale contacten en andere maatregelen aan het begin van de covid-19-pandemie werd gevolgd door een vermindering van astma-exacerbaties in verschillende landen. Omgekeerd ziet men door de afschaffing of versoepeling van covid-19-beperkingen een hernieuwde toename van exacerbaties bij astmapatiënten. Dat blijkt uit prospectief verzamelde gegevens van de COVIDENCE-UK-studie.

Gegevens van mHealth-apps voor het volgen van allergische rhinitis, zoals MASK-air®, kunnen waardevolle informatie opleveren over rhinitiscontrole en behandelingspatronen. In eerder onderzoek werden reeds cross-sectionele analyses van data afkomstig van MASK-air® gemaakt. Deze hielden echter geen rekening met de veranderingen van de symptomen in de loop van de tijd. In een nieuwe studie werden de gegevens van patiënten in 25 landen die via MASK-air® verzameld waren, longitudinaal geanalyseerd.

De wereldwijde consumptie van marihuana neemt toe, maar er is een gebrek aan bewijs over de effecten op longen aan de hand van longscans. Data zijn nu beschikbaar van een studie die aan de hand van een CT-scan van de thorax de effecten van het roken van marihuana op de longen onderzocht.

Eerder in 2022 werden reeds globale data gerapporteerd die toonden dat de luchtwegaandoening RSV één op de 50 sterfgevallen veroorzaakt bij kinderen jonger dan vijf jaar in lage- en middeninkomenslanden1. Een nieuwe studie toont dat RSV ook een belangrijk medisch probleem is in Europese landen met een hoog inkomen2. De last van RSV-infectie bij gezonde voldragen baby's in deze landen was nog niet eerder vastgesteld.

Fijnstof met een diameter van 2,5 μm of minder (PM2.5) wordt in verband gebracht met ongunstige uitkomsten voor patiënten met idiopathische longfibrose, maar de associatie met andere fibrotische interstitiële longziekten (fILD) blijft onduidelijk.

Er is opkomend bewijs dat COPD geassocieerd is aan bepaalde patronen van verminderde longfunctie tijdens het leven, waaronder ook de kindertijd. Data zijn nu beschikbaar van een prospectieve cohortstudie die tot doel had te onderzoeken in welke mate levenslooptrajecten van de FEV1/FVC ratio, FVC, en hun combinatie gerelateerd waren aan statische longvolume- en gasoverdrachtsmetingen en diverse gezondheidsrisico's.

Chronische kortademigheid komt vaak voor bij mensen met COPD. Regelmatige, laag gedoseerde morfine met verlengde afgifte kan kortademigheid mogelijk verlichten, maar er is meer bewijs nodig over de werkzaamheid en dosering. Data zijn nu beschikbaar van een Australische gerandomiseerde klinische studie die het effect bepaalde van een behandeling van een week met verschillende doses morfine met verlengde afgifte op de ergste kortademigheid bij mensen met COPD

Astma en atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen delen een onderliggende inflammatoire pathofysiologie. Een recente studie onderzocht of persisterend astma geassocieerd is met halsslagaderplaque, een sterke voorspeller van atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen.

Bij grondige analyse van de belangrijkste drie gerandomiseerde, gecontroleerde studies, op grond waarvan een injecteerbare behandeling met cabotegravir en rilpivirine is goedgekeurd, konden drie factoren worden achterhaald die correleerden met een hoger risico op virologische mislukking. Die factoren bestonden al voor het starten van de behandeling en zouden dus kunnen worden gebruikt om de hiv-geïnfecteerde patiënten op te sporen die een hoger risico op virologische mislukking lopen met die combinatietherapie.

Partner content ViiV Healthcare

Lees het artikel

Live from

Lees de artikels

Online e-learning

Real-world treatment adherence and strict inclusion criteria used during RCTs can lead to several patient groups being underrepresented. Therefore, real-world data on DTG-based 2DRs are highly needed to be able to evaluate virologic and safety outcomes in these underrepresented patient groups.In this webinar, Dr. Nasreddine highlighted the outcomes of the BREACH DTG-based 2DR cohort, a retrospective, observational, multicenter study (n=10).Subsequently Prof. De Wit, Chair of the Belgian HIV Research Consortium BREACH, gave his clinical implications of these cohort data.Finally, Dr. De Scheerder provided a comprehensive overview of the real-world DTG/3TC data that are currently available beyond Belgium.

Take the course