Langdurigeblootstelling aan luchtvervuiling, met name in wijken waar een hogere hoeveelheid fijnstof (PM2,5) in de lucht zit, verhoogt het risico op een ernstige Covid-19 in geval van een sars-CoV-2-infectie. Een lichte stijging van de blootstelling aan fijnstof correleert met een driemaal hoger risico op kunstmatige beademing en een tweemaal hoger risico op opname op een intensive care.

Een vrij hoog percentage van de volwassenen van middelbare leeftijd die op het einde van de adolescentie een goede fysieke conditie hadden, heeft tot 50 jaar later een ziekenhuisopname bij infectie met het sars-CoV-2 tijdens de coronapandemie kunnen vermijden. Met andere woorden, een goede lichamelijke vorm tijdens de adolescentie blijkt te beschermen tegen een ernstige Covid-19 en dat nog tientallen jaren later.

Koffie drinken, gewone of decafeïné, oploskoffie of gemalen koffie, zou het risico op chronisch leverlijden en met name leververvetting en de sterfte aan leverlijden verlagen. De heilzame effecten zouden maximaal zijn bij consumptie van drie, vier koppen per dag.

Minstens twee porties vette vis per week eten zou het risico op ernstige hart- en vaataandoeningen bij mensen die een hoog risico lopen zoals mensen met een voorgeschiedenis van myocardinfarct of CVA met ongeveer een zesde verlagen.

Volgens een nieuwe studie van de Mayo Clinic is er geen verband tussen het roken van e-sigaretten en Covid-19. Of anders gezegd, er is geen bewijs dat mensen die dampen, meer kans lopen op een sars-CoV-2-infectie. Dat staat haaks op andere artikels, die beweren dat dampers een groter risico lopen.

Een grote studie bevestigt dat obesitas de belangrijkste oorzaak van nieuwe gevallen van diabetes in de Verenigde Staten is. De auteurs zijn de mening toegedaan dat dringend gerichte maatregelen moeten genomen worden om de prevalentie van obesitas te verlagen, ook al omdat obesitas een belangrijke risicofactor is voor een ernstige Covid-19 en overlijden in geval van een sars-CoV-2-infectie.

Een Franse studie heeft geruststellende gegevens opgeleverd. De prognose van de anosmie die kan optreden bij een Covid-19, is uitstekend op lange termijn. Bij de overgrote meerderheid van de patiënten herstelde de reukzin binnen een jaar. Van de 97 patiënten waren er nog maar twee met een gedeeltelijk verlies van reukzin na 12 maanden.

Een Nederlandse studie bevestigt dat het sars-CoV-2 neuronen kan infecteren. Dat wekt een lokale immuunrespons op die verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de neurologische en psychologische complicaties van Covid-19. Het sars-CoV-2 zou via de nervus olfactorius in het centrale zenuwstelsel kunnen dringen.

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.