Een meta-analyse van drie studies bij in het totaal 131.421 mensen van 54-65 jaar die gedurende 5,1 tot 19,8 jaar werden gevolgd, bevestigt andermaal het belang van bewegen. Tijdens die periode zijn 964 gevallen van veneuze trombo-embolie geregistreerd.

Een Amerikaanse groep heeft het verband onderzocht tussen de door de patiënten zelf aangegeven snelheid van stappen en het risico op optreden van hartfalen met gevrijwaarde of gedaalde linkerventrikelejectiefractie bij 25.183 gemenopauzeerde vrouwen van 50-79 jaar, die in 1993-1998 waren opgenomen in het Women's Health Initiative, die geen hartfalen of kanker vertoonden bij inclusie in de studie en die in staat waren een blok te stappen.

De heilzame cardiovasculaire effecten van olijfolie zijn bekend. Maar volgens een nieuwe analyse van twee grote Amerikaanse studies, namelijk de Nurses' Health Study en de Health Professionals Follow-up Study, bij in het totaal 60.582 vrouwen en 31.801 mannen die bij inclusie in de studie geen hart- en vaataandoening of kanker hadden, is dat niet de enige troef van olijfolie.

In het begin van het jaar wordt klassiek een balans opgemaakt en worden perspectieven geformuleerd. Een recent artikel komt terug op de klinische studies, die de indicaties voor twee farmacotherapeutische categorieën, die aanvankelijk louter waren bedoeld voor de behandeling van diabetes, grondig hebben gewijzigd.

Veel patiënten met een acuut coronair syndroom krijgen ticagrelor, maar wat doen we daarmee als er een indicatie is voor overbruggingschirurgie? De Noord-Amerikaanse richtlijnen raden aan ticagrelor gedurende vijf dagen te onderbreken als de operatie niet dringend is, maar dat houdt toch een risico in voor de patiënten. Kan die duur worden ingekort?

Volgens een Zwitserse multicentrische studie voelen diabetespatiënten minder makkelijk de klassieke verschijnselen van atriumfibrillatie. Het zou dus best kunnen dat de diagnose daardoor later wordt gesteld, zodat die patiënten een hoger risico op complicaties lopen. Moeten alle diabetespatiënten systematisch worden gescreend op atriumfibrillatie?

SGLT2-remmers (remmers van de natrium-glucose-cotransporter 2) zijn ontworpen voor de behandeling van type 2-diabetes, maar blijken ook doeltreffend bij de behandeling van chronisch hartfalen.

SGLT2-remmers en GLP-1-receptoragonisten (GLP-1 = glucagon-like peptide-1) blijken de cardiovasculaire prognose te verbeteren. Dat opent nieuwe horizonten en wekt veel enthousiasme op. Aangezien beide klassen bewezen hebben dat ze het cardiovasculaire risico verlagen, rees logischerwijs de vraag of een combinatie van beide een additief en misschien zelfs synergetisch effect zou kunnen hebben.

Diabetespatiënten lopen 2- tot 3-maal meer kans op een occlusief vasculair accident (myocardinfarct, CVA,TIA) dan mensen zonder diabetes. Aangezien dergelijke accidenten meespelen bij de pathogenese van cognitieve stoornissen en dementie, zou het weleens kunnen dat aspirine via preventie van die accidenten het risico op dementie verlaagt.

Bij patiënten met een symptomatische ernstige aortastenose verbeteren de symptomen, de linkerventrikelfunctie en de overleving na vervanging van de klep. Maar of plaatsing van een klepprothese ook zin heeft bij patiënten zonder symptomen met een normale linkerventrikelejectiefractie (LVEF), daar is nog discussie over.

PREPARE-IT 2 (The Prevention and Treatment of COVID-19 With EPA in Subjects at Risk - Intervention Trial) is uitgevoerd bij meer dan 2.000 mannen en vrouwen van 40 jaar of ouder met een bewezen covid-19 (positieve PCR) die suggestieve symptomen van de infectie hadden (koorts, hoest, keelpijn, dyspneu of spierpijn tijdens de laatste week voor inclusie), maar bij wie een ziekenhuisopname niet vereist was.