Volgens een grote studie correleert een lagere BMI systematisch met een lager risico op type 2-diabetes, ongeacht het lichaamsgewicht, familiaire antecedenten van diabetes en het genetische risico. Dat wijst erop dat vermagering bij iedereen eenzelfde beschermend effect zou hebben, ook bij mensen die weinig risico lopen.

Joggen, al is het maar één keer per week, zou de gezondheid en de levensverwachting van de bevolking zeer ten goede komen. Lopen correleert met een lagere sterfte ongeacht de doodsoorzaak, en je hoeft daarom nog niet lang en snel te lopen, maar vermoedelijk is de relatie niet dosisafhankelijk.

De COLCOT-studie (Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial) is een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie die het effect van colchicine 0,5 mg/d, dat ontstekingsremmende eigenschappen heeft, op het cardiovasculaire risico heeft onderzocht bij patiënten die recentelijk (binnen 30 dagen) een myocardinfarct hadden doorgemaakt, die een optimale medicamenteuze behandeling kregen en bij wie zo nodig een angioplastiek was uitgevoerd.

Doordat de Scandinavische registers zo goed worden bijgehouden, worden vaak mooie ontdekkingen gedaan. Dat wordt andermaal bewezen door een studie die heeft onderzocht of de waarschijnlijkheid van remissie bij zwaarlijvige diabetespatiënten (BMI ≥ 35 kg/m2) na bariatrische chirurgie afhangt van de duur van de diabetes.

In de GALILEO-studie werden patiënten bij wie een aortakunstklep was ingeplant via een katheter (TAVI), gerandomiseerd naar rivaroxaban 10 mg/d + aspirine 75-100 mg/d gedurende 90 dagen en daarna alleen rivaroxaban of naar clopidogrel 75 mg/d + aspirine 75-100 mg/d gedurende 90 dagen en daarna enkel aspirine.

De ISCHEMIA-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde studie die bij patiënten met stabiel coronair lijden een invasief beleid (meteen coronariografie en revascularisatie boven op de optimale medische behandeling) heeft vergeleken met een klassiek medicamenteus beleid (optimale medische behandeling en enkel coronariografie en revascularisatie als die behandeling mislukt).

De RECOVERY-studie (Randomized Comparison of Early Surgery versus Conventional Treatment in Very Severe Aortic Stenosis) is een gerandomiseerde studie die werd uitgevoerd bij 145 patiënten van 20-80 jaar (gemiddeld 63 jaar) met een asymptomatische, maar ernstige aortastenose, gedefinieerd als een klepopening ≤ 0,75 cm² (gemiddeld 0,64) en een pieksnelheid ≥ 4,5 m/sec of een gemiddelde gradiënt ≥ 50 mm Hg (gemiddeld 63), die in aanmerking kwamen voor chirurgie.

De raad die diabetespatiënten vaak krijgen om hun metabole afwijkingen te controleren, is vermageren en de hoeveelheid koolhydraten en vetten beperken. Die aanbevelingen impliceren echter vaak een aanzienlijke aanpassing van het eetgedrag, worden vrij weinig gevolgd en worden ook vrij snel stopgezet.

Naar aanleiding van de Werelddag voor Diabetes (telkens op 14 november) heeft een van de officiële tijdschriften van de Europese Vereniging voor Cardiologie (ESC) een overzichtsartikel gepubliceerd over het cardiovasculaire risico bij diabetes.

Gezien de gunstige resultaten qua gewicht en metabole effecten die werden behaald bij muizen en gezonde vrijwilligers, hebben Amerikaanse vorsers het effect geëvalueerd van een beperking van de voedselinname in de tijd bij patiënten met een metabool syndroom.

Volgens een Chinese studie lopen mensen die slecht slapen, meer risico op een ischemisch CVA, een hartinfarct of andere cerebro- en cardiovasculaire aandoeningen.

Volgens een nieuwe studie zou colchicine, dat krachtige ontstekingsremmende effecten heeft, heilzaam kunnen zijn bij patiënten die pas een myocardinfarct hebben doorgemaakt. De incidentie van ischemische cardiovasculaire accidenten was significant lager bij de patiënten die colchicine in lage dosering kregen, dan in de placebogroep.

Vrouwen die tijdens minstens één zwangerschap een zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie hebben ontwikkeld, lopen een hoger cardiovasculair risico dan vrouwen zonder zo'n voorgeschiedenis, en het risico blijft verhoogd tot boven de leeftijd van zestig jaar.

We wisten al dat mensen met een hond meer lichaamsbeweging nemen en meer sociale ondersteuning krijgen. Een nieuwe studie toont aan de prognose na een hartinfarct of een ischemisch CVA beter is bij mensen die een hond hebben.