Diabetes Mythe Meter moet misverstanden de wereld uit helpen

Vlamingen weten veel te weinig over de oorzaken van diabetes, de verschillende vormen en hun behandeling. De gemiddelde Vlaming haalt amper 4,9/10 wanneer gepeild wordt naar zijn/ haar kennis over diabetes. Daarom lanceert de Diabetes Liga vandaag op Wereld Diabetes Dag een online kennistest.

Obesitas: nieuwe risicofactor voor recidief AF na ablatie

De resultaten van katheterablatie wegens atriumfibrillatie (AF) zijn wisselend. Kennis van de factoren die het welslagen van de ingreep voorspellen is belangrijk, want een mogelijke correctie van eventuele risicofactoren zou de resultaten van de behandeling kunnen verbeteren.

Infectie bij diabetespatiënten: jongsten vaker opgenomen

Een Amerikaanse groep heeft de administratieve gegevens en gegevens over gezondheidszorg voor de periode 2000-2015 doorgenomen om het risico op infectie en ziekenhuisopname te evalueren bij diabetespatiënten en patiënten zonder diabetes.

Hypoglykemie bij type 2-diabetes en prognose

Ook type 2-diabetespatiënten kunnen episoden van hypoglykemie vertonen en dat heeft waarschijnlijk invloed op de prognose. Een groep uit Taiwan heeft een studie uitgevoerd bij volwassenen (≥ 20 jaar) bij wie tussen 2001 en 2010 een diagnose van type 2-diabetes was gesteld.

Variaties eGFR, cardiovasculair risico en totale sterfte bij diabetespatiënten

De daling van de geraamde glomerulusfiltratiesnelheid (eGFR) over een jaar (helling van de eGFR) correleert met het latere risico op terminaal nierfalen, hart- en vaataandoeningen en overlijden in de algemene bevolking en bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie. De prognostische waarde daarvan bij diabetespatiënten is echter niet duidelijk.

Verband tussen slaap en diabetes verder uitspitten

De Sleep Heart Health Study is een multicentrische cohortonderzoek, dat op touw werd gezet door het National Heart Lung & Blood Institute om het effect van ademhalingsstoornissen tijdens de slaap op de cardiovasculaire gezondheid te evalueren.

Vroeggeboorte en abnormale serumlipiden op volwassen leeftijd

Dankzij aanwinsten in de neonatologie stijgt het aantal volwassenen dat te vroeg is geboren. Het is dan ook belangrijk de eventuele gevolgen op de gezondheid te bekijken. We wisten al dat een vroeggeboorte correleert met een hoger risico op hart- en vaataandoeningen op volwassen leeftijd. Het was echter nog niet duidelijk of die mensen ook stoornissen van het vetmetabolisme, een belangrijke cardiovasculaire risicofactor, vertonen.

Middagdutje goed voor het hart?

Er is discussie over het cardiovasculaire nut van een middagdutje. De meeste studies hebben echter een middagdutje vergeleken met geen middagdutje. Een aantal heeft ook gekeken naar de duur van het middagdutje, maar niet naar de frequentie ervan.

Nieuwe orale direct werkende anticoagulantia: adherentie en persistentie

De toediening en de bewaking van de nieuwe orale direct werkende anticoagulantia (NOAC's) bij de preventie van cerebrovasculair accident (CVA) bij patiënten met een atriumfibrillatie zijn eenvoudiger dan die van vitamine K-antagonisten. De hoop was dan ook dat de adherentie (inname van de voorgeschreven geneesmiddelen) en de persistentie (voortzetten van de behandeling) daardoor zouden verbeteren, maar dat werd nog niet goed onderzocht.

Lichamelijke inactiviteit, zelfs korte tijd, is af te raden

Dat is de boodschap die in Barcelona met brio werd gebracht door onderzoekers die de effecten hebben onderzocht van een kortstondige vermindering van lichaamsbeweging op het metabole profiel, de lichaamssamenstelling en de endotheelfunctie.

Type 2-diabetes niet langer synoniem met ouderdomsdiabetes

Op het jaarlijkse congres van de European Association for the Study of Diabetes (EASD 2019, Barcelona, Spanje, 16-20 september) werd een studie gepresenteerd die leert dat almaar vaker een diagnose van type 2-diabetes wordt gesteld bij jongvolwassenen en dat het metabole profiel slechter is naarmate ze jonger zijn.

Stabiele glykemiecontrole correleert met betere levensverwachting bij type 2-diabetes

Op het jaarlijkse congres van de European Association for the Study of Diabetes (EASD 2109, Barcelona, Spanje, 16-20 september) werd een studie gepresenteerd waarin een tweemaal hoger overlijdensrisico werd vastgesteld bij patiënten met een zeer wisselende glykemiecontrole (gemeten aan het HbA1c-gehalte) dan bij patiënten bij wie het HbA1c-gehalte mettertijd stabiel was gebleven.

Vlees, vis of vegetarisch en zelfs veganistisch?

EPIC-Oxford is een prospectief cohortonderzoek dat over een periode van 18,1 jaar de incidentie van ischemisch hartlijden en CVA heeft geëvalueerd bij 48.188 mensen zonder voorgeschiedenis van hart- en vaataandoening of CVA. De deelnemers werden in verschillende groepen ingedeeld: vleeseters (consumptie van vlees, vis, zuivelproducten en eieren, n = 24.428), viseters (geen vleesconsumptie; n = 7.506) en vegetariërs of veganisten (n = 16.254).