Goed nieuws voor ambulante patiënten met stabiel hartfalen

De ReBIC-1-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde studie die werd uitgevoerd door het Braziliaanse netwerk dat onderzoek verricht naar hartfalen (ReBIC). De studie leert dat je de behandeling kunt verlichten door het diureticum stop te zetten.

Hartfalen, een verontrustende stand van zaken

Het naleven van de richtlijnen voor de niet-farmacologische behandeling (water- en vochtrestrictie, dagelijks wegen, lichaamsbeweging en regelmatige inname van de voorgeschreven geneesmiddelen) heeft zeer belangrijke invloed op de prognose van patiënten met chronisch hartfalen.

Hoog risico, maar dan nog

Het is uitermate belangrijk de patiënten op te sporen die een hoog bloedingsrisico lopen bij een percutane coronaire interventie (PCI). Jammer genoeg bestaat daar geen gestandaardiseerde definitie voor.

De indicaties voor TAVI breiden zich uit

Er bestaat geen doeltreffende medische behandeling voor een ernstige, symptomatische aortastenose. Bij die patiënten moet de aortaklep worden vervangen hetzij chirurgisch (SAVR) hetzij door inplanting via een katheter (TAVI). Tot voor kort werd de keuze vooral gemaakt op grond van het operatieve risico: SVAR was de standaardbehandeling bij patiënten met een laag chirurgisch risico en TAVI was vooral geïndiceerd bij inoperabele patiënten of patiënten met een hoog operatief risico. Maar de tijden veranderen.

Slaap en glykemie-evenwicht

Een Amerikaanse groep van het RISE-consortium (Restoring Insulin Secretion) rapporteert dat een te korte of te lange slaap correleert met ongunstige veranderingen van de parameters van het glykemie-evenwicht bij patiënten met prediabetes of patiënten met een nieuw gediagnosticeerde diabetes die nog niet worden behandeld.

SGLT2-remmers en niet-alcoholische leververvetting

Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) is een complicatie, die sterk wordt onderschat bij type 2-diabetespatiënten. Onze landgenoot André Scheen heeft een beeld geschetst van de mogelijke voordelen van SGLT2-remmers wat leververvetting betreft, een frequente comorbiditeit die ernstige complicaties kan veroorzaken.

België achter op meeste buurlanden voor mortaliteit AMI

In België ligt de mortaliteit binnen de 30 dagen in het ziekenhuis na een opname voor acuut myocardinfarct iets hoger dan gemiddeld binnen de EU. Dat staat te lezen in het performantierapport voor het Belgische gezondheidssysteem dat het federale Kenniscentrum opstelde.

HbA1c: niet te hoog en niet te laag

Het HbA1c-gehalte is een goede parameter van de metabole controle van diabetes. Het is evenwel niet duidelijk of het HbA1c-gehalte correleert met het overlijdensrisico in de algemene bevolking.

Met een 3D-printer een heel nieuw hart maken?

Meerdere dagbladen en tijdschriften hebben gemeld dat een groep uit Tel Aviv erin geslaagd is om met een 3D-printer een hart te maken van biologisch materiaal van een patiënt. Dat opent de deur naar cardiale autotransplantatie

Maaglediging en keuze therapeutisch beleid

GLP-1-receptoragonisten vertragen de maaglediging. Via dat mechanisme verlagen ze de postprandiale glykemie bij patiënten met een snellere maaglediging. Dat wijst erop dat de snelheid van maaglediging de respons op de behandeling zou kunnen voorspellen.

Cardiometabole afwijkingen en hiv-infectie

Een hiv-infectie is niet meer synoniem met overlijden op min of meer korte termijn. Nu blijkt dat hiv-geïnfecteerde patiënten allerhande metabole afwijkingen vertonen, waarvan de oorzaken en de evolutie nog niet werden onderzocht.