Stabiele glykemiecontrole correleert met betere levensverwachting bij type 2-diabetes

Op het jaarlijkse congres van de European Association for the Study of Diabetes (EASD 2109, Barcelona, Spanje, 16-20 september) werd een studie gepresenteerd waarin een tweemaal hoger overlijdensrisico werd vastgesteld bij patiënten met een zeer wisselende glykemiecontrole (gemeten aan het HbA1c-gehalte) dan bij patiënten bij wie het HbA1c-gehalte mettertijd stabiel was gebleven.

Vlees, vis of vegetarisch en zelfs veganistisch?

EPIC-Oxford is een prospectief cohortonderzoek dat over een periode van 18,1 jaar de incidentie van ischemisch hartlijden en CVA heeft geëvalueerd bij 48.188 mensen zonder voorgeschiedenis van hart- en vaataandoening of CVA. De deelnemers werden in verschillende groepen ingedeeld: vleeseters (consumptie van vlees, vis, zuivelproducten en eieren, n = 24.428), viseters (geen vleesconsumptie; n = 7.506) en vegetariërs of veganisten (n = 16.254).

Omega 3-vetzuren en cardiovasculaire preventie, een nieuw hoofdstuk

Het nieuwe hoofdstuk is een meta-analyse die een groep van de school voor volksgezondheid van Harvard en het Brigham and Women's Hospital heeft uitgevoerd om de discordantie op te helderen tussen de bevindingen van observationele studies en die van gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studies. Ter herinnering, volgens nagenoeg alle observationele studies correleert het eten van vis met een lager cardiovasculair risico, maar de resultaten van gerandomiseerde studies zijn duidelijk minder homogeen.

Van diabetische microangiopathie naar macrovasculaire complicaties

Diabetische macroangiopathie is te wijten aan een combinatie van de negatieve effecten van meerdere risicofactoren, hyperglykemie uiteraard, maar ook en vooral hypertensie, dyslipidemie en subklinische ontsteking. Diabetische microangiopathie daarentegen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hyperglykemie.

Invloed geslacht op de glykemiecontrole

REALI is een Europees initiatief dat gegevens over het insulineanaloog insuline glargine U 300 in het reële leven verzamelt. Op dit ogenblik bevat de gegevensbank de gegevens van ongeveer 6.000 patiënten.

Vitamine D-spiegel, sterfte en diabetes

Vitamine D-tekort correleert met een hoger overlijdensrisico, maar het is niet duidelijk over welke leeftijdscategorieën het gaat en wat de doodsoorzaken zijn. Oostenrijkse auteurs hebben een studie uitgevoerd bij bijna 80.000 mensen (gemiddelde leeftijd 51 jaar, 31,5% mannen) bij wie de 25-hydroxyvitamine D-spiegel werd bepaald tussen 1991 en 2011. Parallel daarmee hebben de auteurs het nationale overlijdensregister geraadpleegd.

Uit het magazine

Preventie als rode draad

Wouter Beke volgt partijgenoot Jo Vandeurzen (CD&V) op als minister van Welzijn en Volksgezondheid. Continuïteit is er eveneens in de hoofdstukken welzijn en gezondheid van het Vlaamse regeerakkoord.

Een hoger cardiovasculair risico bij de brandweerlieden van 11 september

Volgens een nieuw epidemiologisch onderzoek (1) is de incidentie van hart- en vaataandoeningen hoger bij de brandweerlui die 's morgens meteen na de aanslag op het World Trade Center zijn opgeroepen, dan bij de brandweermannen die later hulp zijn komen bieden. Ook de duur van de interventie blijkt invloed te hebben op het cardiovasculaire risico.

Grote mensen zouden minder risico lopen op type 2-diabetes

Duitse vorsers hebben een negatieve correlatie vastgesteld tussen de lichaamslengte van mannen en vrouwen en het risico op type 2-diabetes, dat bij mannen vooral blijkt te correleren met de lengte van de benen. Leververvetting en het cardiometabole profiel zouden die negatieve correlatie ten dele verklaren.

Nog altijd geen behandeling voor hartfalen met gevrijwaarde ejectiefractie

De resultaten van de gerandomiseerde, gecontroleerde fase III-studie PARAGON-HF, die op een persconferentie en tijdens de eerste hotlinesessie van het jaarlijkse congres van de European Society of Cardiology (ESC 2019) werden gepresenteerd, gaan in de goede richting, maar overtuigend zijn ze helaas niet.

ISAR-REACT-5, voorkeur voor prasugrel bij acuut coronair syndroom

Het is ruimschoots bewezen dat prasugrel en ticagrelor efficiënter zijn bij patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) dan clopidogrel, maar als gevolg van de verschillende toedieningsschema's naargelang van het type ACS was nog niet duidelijk welke van de twee het effectiefst is.