...

Ook hier is het probleem vaak te wijten aan een beschadiging van het klepblad zelf, meestal door endocarditis. Een regurgitatie over de tricuspidalisklep kan ook ontstaan naar aanleiding van een auto-ongeval, door de doorgedreven deceleratie die optreedt als de persoon in zijn zetel wordt geblokkeerd door een autogordel.De meeste gevallen zijn echter het gevolg van een toegenomen druk in de pulmonale circulatie, waardoor de druk in de rechterkamer toeneemt, met enige dilatatie van de rechterkamer als gevolg. De dilatatie van de rechterkamer trekt de klepbladen uit elkaar.Ook de aanwezigheid van een pacemakerdraad kan bij een aantal patiënten aanleiding geven tot een insufficiëntie van de tricuspidalisklep, mogelijk door letsels ontstaan bij het inbrengen van de draad in de rechtervoorkamer.Patiënten hebben vaak weinig klachten gerelateerd aan een regurgitatie over de tricuspidalisklep. Bij auscultatie kan men wel een systolisch geruis onderscheiden. Soms is het mogelijk bij auscultatie het onderscheid te maken tussen een regurgitatie over de mitralisklep en over de tricuspidalisklep. De locatie van het geruis is relevant: voor de mitralisklep luistert men vooral apicaal, voor de tricuspidalisklep vooral laag retrosternaal. Maar ook het teken van Carvallo kan helpen: bij het inademen neemt het geruis over de tricuspidalisklep toe, terwijl het bij het uitademen afneemt. Dat komt omdat er bij het inademen een grotere stroom wordt aangetrokken naar de rechterkamer.Bij uitgesproken regurgitatie over de mitralisklep hebben patiënten symptomen gerelateerd aan een decompensatie van het rechterhart, zoals oedemen van de onderste ledematen. Soms kan men de schokgolf veroorzaakt door de systole voelen wanneer men de handen op de lever legt. Men kan proberen de regurgitatie over de mitralisklep te behandelen door het toedienen van diuretica, waardoor in een aantal gevallen het rechterventrikel minder sterk zal uitzetten en de kleppen iets beter zullen aansluiten. Als medicatie de symptomen onvoldoende onder controle brengt en de hartfunctie tegelijk niet te slecht is, kan chirurgie overwogen worden. In dat geval zal men vaak chirurgisch een biologische prothese plaatsen.Een recente evolutie bestaat erin de klep via de lies te herstellen met een clip, naar analogie van de MitraClipTM. De resultaten zijn iets minder goed dan bij de MitraClipTM, omdat de tricuspidalisklep een drievoudige klep is, terwijl de mitralisklep maar twee bladen telt. "Maar vaak is de reductie voldoende goed om de klachten gerelateerd aan decompensatie van het rechterhart te doen afnemen", zegt prof. Claeys nog.