Alles over Vooruit

Een KB dat de federaal minister van Volksgezondheid is aan het voorbereiden, bepaalt dat voor locoregionale ziekenhuisdiensten de aanrijtijd maximaal 30 minuten mag bedragen. Volgens Bvas is dat voor de netwerken onuitvoerbaar.

Het wettelijk kader dat het bedrijven mogelijk maakt om bij patiënten thuis medische apparatuur te installeren, bestaat. Het moet wel verder worden uitgewerkt. Een verplicht systeem van autocontrole is noodzakelijk. Daarbij kunnen door het FAGG goedgekeurde gidsen een mogelijk hulpmiddel zijn.

Minister Frank Vandenbroucke wil 45 miljoen euro vrijmaken voor de gespecialiseerde verpleegkundigen. Die krijgen een extra compensatie wanneer ze tot de IFIC-hervorming toetreden, omdat dit nieuwe systeem voor hen niet voordelig genoeg is.

Belgische kandidaat-artsen zijn aan een quotum onderworpen dat niet geldt voor artsen van buiten de Europese Economische Ruimte. Buitenlanders worden dus 'positief gediscrimineerd'. Passende wetgeving kan de instroom indijken.

De beroepsvereniging van anesthesisten is voorstander van een 'breed parlementair debat en passende wetgeving' om de instroom van artsen van buiten de Europese Economische Ruimte in te dijken. Momenteel worden zij "positief gediscrimineerd vergeleken met de Belgische kandidaten die aan een quotum onderworpen zijn."

"Inhoudelijk is dit geen goed akkoord. Het kan wel de basis vormen voor een goed akkoord. Ik heb een genuanceerde mening maar sterke reserves." Aldus professor Paul Herijgers, decaan van de faculteit geneeskunde (KU Leuven) en lid van de federale planningscommissie.

Het voorontwerp van wet dat de Toezichtscommissie in de Kwaliteitswet regelt, werd vrijdag door de Ministerraad goedgekeurd. Tegelijk geeft dit voorstel oftalmologen de bevoegdheid om een locoregionale anesthesie uit te voeren.

"Franstalig België maakt nu onmiddellijk werk van een decreet om een 'concours' met numerus fixus te organiseren voor de geneeskundestudies. Het treedt in werking voor het academiejaar 2023-2024. Doet er zich in 2022 een belangrijke overschrijding van de quota voor, dan wordt het overtal op drie jaar tijd in de numerus fixus geresorbeerd." Aldus Frank Vandenbroucke. VASO blijft zeer kritisch.

"Er is een gebrek aan planning, aan respect en aan inspraak voor de eerste lijn. Het huisartsentekort moet worden aangepakt en betere doorverwijsmogelijkheden voor laagdrempelige psychologische hulp dringen zich op. Huisartsenpraktijken moeten verder uitgebouwd, ondersteund en structureel voldoende gefinancierd worden."

Momenteel kan de huisarts voor het GMD van patiënten tussen 45 en 75 jaar met een chronische aandoening een verhoogd tarief van 55 euro aanrekenen. Afgelopen maandag breidde het Verzekeringscomité die leeftijdsgroep retroactief uit tot de 30- tot 85-jarigen.

Medische technologie hoort niet thuis in een hokje. In de hervormingsplannen van minister Vandenbroucke verdient dit instrument een plaats binnen alle werven. Proactief nadenken over de plaats van medische technologie binnen het bredere verhaal, is noodzakelijk.

Verrassend veel artsen zijn pro een opsplitsing van de erelonen in een deel werkingskosten en een deel professionele vergoeding. Bijna vier op tien juicht dit toe en vindt het een 'goed' tot een 'heel goed idee'. Toch noemt ook 30% het een 'slecht' tot een 'heel slecht idee'.

"De invoering van de laagvariabele zorg heeft tot een gedragsverandering geleid. Voor sommige ingrepen verminderde de verblijfsduur terwijl deze voor andere ingrepen verlengde. Aangezien het budget een 'zero sum game' is, zijn er winnaars en verliezers."

Vanaf 2024 zouden ziekenhuizen gefinancierd worden via een all-in pathologieforfait per opname. Dat bedrag omvat onder andere de werkingskosten voor medische prestaties, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en de zorggerelateerde onderdelen van het huidige Budget Financiële Middelen.

De nieuwe ziekenhuisfinanciering werkt prikkels tot overconsumptie weg, vermindert de complexiteit en verhoogt de transparantie. Samenwerking en niet langer concurrentie tussen ziekenhuizen staat centraal. Voor de patiënt moet het leiden tot meer tariefzekerheid en minder supplementen.

Een nieuwe ziekenhuisfinanciering beoogt de prikkels tot overconsumptie weg te werken, de complexiteit te verminderen en de transparantie te verhogen. Een hervorming zet ook in op meer samenwerking tussen ziekenhuizen en minder concurrentie. En voor de patiënt moet het leiden tot meer tariefzekerheid en minder supplementen.