Alles over Riziv

Op voorschrift van de toezichthoudend psychiater kan een kinderarts vanaf februari een persoon jonger dan 18 jaar onderzoeken die wegens een eetstoornis is opgenomen in de afdeling kinderpsychiatrie. Het Riziv zal dat maximum twee keer per week terugbetalen.

Werken met prioritaire gebieden, referentiegidsen die generieke toepassingen beschrijven, duidelijke criteria en vooropgezette termijnen,... op vraag van het Riziv formuleerde het KCE een aantal aanbevelingen voor de validatie van mobiele apps en aanverwante toepassingen voor klinisch gebruik.

Opnieuw pakt het Riziv uit met een sensibiliseringscampagne om het goed gebruik van medische beeldvorming te promoten. 'Geen scan zonder plan' gaat specifiek over alternatieven voor radiologie bij lage rugpijn. De aanbeveling voor artsen is om een bewegingsplan met de patiënt te bespreken alvorens een scan voor te schrijven.

Artsen die geconventioneerd zijn, krijgen iets meer dan 1.000 euro als crisispremie in 2023. Het Riziv maakte net voor Kerstmis bekend hoe het de 100 miljoen euro wil verdelen waarmee het selectief zorgverleners die zich aan de Riziv-tarieven houden, wil compenseren voor de oplopende kosten.

Geconventioneerde artsen krijgen iets meer dan 1.000 euro als crisispremie in 2023. Het Riziv maakte net voor Kerstmis bekend hoe het de 100 miljoen euro wil verdelen waarmee het selectief zorgverleners die zich aan de Riziv-tarieven houden, wil compenseren voor de oplopende kosten.

Dokter Jos Ceyssens richt zich tot collega Sofie Lemmens, die onlangs in het praatprogramma 'De Tafel van Vier' minister Vandenbroucke van antwoord diende over de overbelasting van de eerste lijn.

Op het Chronisanté-colloquium heeft dr. Ri De Ridder, raadgever van de minister voor Volksgezondheid, de kijk op geïntegreerde zorg van het kabinet en het interfederaal plan geïntegreerde zorg, dat is aangekondigd voor 2024, gepresenteerd.

In uitvoering van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 wordt een deel van de indexmassa opzijgezet om het aanwerven van een praktijkverpleegkundige aan te moedigen.

Essentieel is dat artsen geaccrediteerde navorming volgen en zo per referentieperiode van 12 maanden 20 credit points (CP's) halen. Deels kan dat via AK Academy (zie blz. 13 in deze krant). Belangrijk is de accreditering tijdig aan te vragen. Dat kan via de applicatie op de website van het Riziv.

Op dit moment zijn in ons land 67,08% van de erkende huisartsen geaccrediteerd - 11.074 op 16.506. Bij de specialisten gaat het over 18.297 artsen op een totaal van 28.378 (64,47%).

Een colloquium van het Franstalige socialistische ziekenfonds Solidaris en de ULB zoomde in op de Europese ervaringen met de decentralisatie van de zorg. Finland neemt daarin het voortouw, al blijken pogingen om zorg te regionaliseren niet altijd even doeltreffend. Decentralisatie kan tot silodenken leiden.

Vanaf 1 december betaalt het Riziv ook neuropsychologische zorg terug voor patiënten in een zorgtraject long covid. Dat besliste het Verzekeringscomité van het Riziv een week geleden.

De softe echelonnering - het verminderd remgeld bij een specialist als de patiënt een verwijsformulier van zijn huisarts voorlegt - wordt in nog geen honderdste van de keren dat het mogelijk zou zijn, toegepast. Van het oorspronkelijke geplande budget daarvoor wordt 1,4% opgebruikt.

Al 15 jaar staat Xavier De Cuyper aan het hoofd van het federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Binnenkort gaat hij met pensioen - er wordt momenteel naar een opvolger gezocht. De administrateur-generaal blikt terug op de belangrijkste evoluties van het FAGG. Door de zorgcrisis heeft de bevolking het werk van het agentschap beter leren kennen, stelt hij vast.

Het nieuwe vaccin van GSK is doeltreffend tegen zona. Het zou jaarlijks in ons land per 10.000 ingeënte personen 77 gevallen van zona voorkomen, en 10 tot 12 gevallen van postherpetische neuralgie. Maar het KCE vindt het prijskaartje dat eraan hangt te duur.

"Gezien de grote kost voor het Riziv en de ziekenhuizen vinden we, op basis van literatuurstudie en onze eigen analyse, dat de gezondheidswinst van robotchirurgie ten opzichte van laparoscopische ingrepen onvoldoende is aangetoond", aldus Solidaris. Het ziekenfonds is voorstander van een rationelere programmatie van Da Vinci-robots en van een globale, meer forfaitaire financiering.

"Een uniforme, forfaitaire financiering ongeacht de gebruikte techniek bij radicale prostatectomie bespaart het Riziv jaarlijks drie miljoen. Dat lijkt een peulschil maar als je weet hoeveel nieuwe technologie er op ons afkomt..."