...

Medische huizen met forfaitaire betaling ontvangen per ingeschreven patiënt een forfaitair bedrag van diens ziekenfonds. Tussen 2012 en 2023 steeg het aantal medische huizen van 130 in 2012 naar 248 in 2023.De vergoeding komt uit een gesloten nationaal budget voor medische huizen, en wordt verdeeld over de medische huizen op basis van de zorgzwaarte van de ingeschreven patiënten, zodat de vergoeding in verhouding staat tot de werklast van het medische huis.De huidige berekeningswijze van de zorgzwaarte is echter gebaseerd op patiëntengegevens uit het klassieke prestatiegebaseerde systeem - zoals in een gewone huisartsenpraktijk. Patiëntkenmerken zoals gebrekkige talenkennis of materiële en sociale deprivatie worden niet meegerekend, en evenmin hoeveel tijd medische huizen besteden aan preventie.Medische huizen die het aantal patiëntencontacten verminderen door meer in te zetten op preventie of de zorg efficiënter te organiseren, worden daarvoor in het huidige model afgestraft.Een nieuw modelHet Riziv vroeg daarom aan het KCE om een nieuw berekeningsmodel te ontwikkelen. Daarbij bleek dus dat sommige noodzakelijke gegevens ofwel niet beschikbaar zijn, of niet op uniform wijze geregistreerd worden, of niet toegankelijk zijn voor het Riziv of de ziekenfondsen. Het KCE beveelt daarom aan dat het Riziv in een eerste fase een pilootstudie organiseert bij een steekproef van vrijwillig deelnemende medische huizen, om de haalbaarheid van een uniforme registratie en extractie van gegevens na te gaan. Na de pilootstudie zal het KCE met de gegevens van die representatieve steekproef het nieuwe model verder ontwikkelen.Het volledige rapport is te vinden op de website van het KCE.