Uit het magazine

Patiënten bij wie astma onvoldoende onder controle is ondanks een onderhoudsbehandeling met hoge doses inhalatiecorticosteroïden en LABA en/of chronisch gebruik van orale corticosteroïden, kunnen goede kandidaten zijn voor een (aanvullende) behandeling met biologicals.

Uit het magazine

Twee jaar pandemie en duizenden wetenschappelijke studies later weten we nu duidelijk welke factoren ernstige vormen van covid-19 in de hand werken. Bij sommige patiënten is dus verhoogde waakzaamheid geboden, in het bijzonder van de huisartsen.

Uit het magazine

Hemato-oncologische patiënten worden in het bijzonder gekenmerkt door een enorme desintegratie van het immuunsysteem. Het lichaam wordt zeer kwetsbaar voor zowel endogene als exogene infecties, die ernstige complicaties kunnen teweegbrengen. Verschillende strategieën zijn doorheen de jaren ontwikkeld om de incidentie van infecties bij hematologische patiënten dan ook te reduceren. Hematoloog prof. Johan Maertens (UZ/KU Leuven) gaf in een voordracht een overzicht van de huidige stand van zaken.

Uit het magazine

Onderzoek naar een behandeling voor de ziekte van Alzheimer focust al decennialang op het bestrijden van neerslaand amyloïd-b. De resultaten zijn tot nog toe bescheiden, maar onderzoekers geven de moed niet op en passen hun onderzoeksprotocollen aan. Tegelijk groeit het besef dat medicatie die focust op amyloïd-b waarschijnlijk zal moeten worden gecombineerd met geneesmiddelen gericht op andere aangrijpingspunten.

Uit het magazine

Aangenomen wordt dat wittejashypertensie het cardiovasculaire risico weinig of niet verhoogt als er geen eindorgaanaantasting is. De gegevens daarover zijn echter niet zo betrouwbaar. Vandaar het belang van een studie uitgevoerd op basis van de gegevens van de Italiaanse PAMELA-studie.

Uit het magazine

Interventies in de perinatale periode hebben een bijzonder grote weerslag op de cognitieve en emotionele ontwikkeling van het kind. Daarom hebben ze een hoog rendement op lange termijn. Dat zei de Canadese kinderpsychiater Sylvana Côté op een webinar georganiseerd door het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola van Brussel.

Uit het magazine

Wereldwijd wordt bijzonder vaak een diagnose van diabetes gesteld bij patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen wegens covid-19. Betreft het gevallen van vooraf bestaande, maar nog niet gediagnosticeerde diabetes of gevallen van een pas ontstane diabetes?

Uit het magazine

Klassiek staan bacteriën bekend als vrij primitieve, microscopische wezens. Toch blijkt er een bacterie te bestaan die niet alleen groot is, maar ook opmerkelijk gespecialiseerd. Zo gespecialiseerd dat ze misschien een ontbrekende schakel vormt tussen de eukaryoten en de prokaryoten.

Uit het magazine

In de loop van het voorbije anderhalf jaar hebben kinderneurologen een toename van tics vastgesteld. Het gaat zowel om de verergering van vooraf bestaande tics als om het verschijnen van tics bij jongeren die er voordien geen hadden. Het fenomeen is nader onderzocht in een studie die in april zal worden voorgesteld op het congres van de American Association of Neurology (1).

Uit het magazine

Het 14e congres van de ESG (European Society of Gynecology) vond plaats in Venetië van 10 tot 13 november 2021. Het was de terugkeer van het in-person event dat om alom bekende redenen ook de deur openliet voor online deelname. En jawel, de invloed van covid-19 op de gezondheid van de vrouw was een van de besproken topics.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn voorouders van de knaagdieren in het verleden herhaaldelijk besmet met coronavirussen die gelijken op het sars-CoV-2, waardoor ze tolerantie voor of resistentie tegen die pathogenen virussen hebben ontwikkeld. Volgens Amerikaanse vorsers zou het dus best kunnen dat knaagdieren nu reservoirs van virussen zijn die gelijken op het sars-CoV-2, maar die voor ons, primaten, echter gevaarlijk kunnen zijn.

Een nieuwe studie levert het bewijst dat het nieuwe coronavirus de trilhaarcellen van het binnenoor kan infecteren en in mindere mate de Schwanncellen. De trilhaarcellen zijn essentieel voor het gehoor en het evenwicht. Het is niet bekend hoeveel Covid-19-patiënten oorproblemen vertonen.

In april kon u in Artsenkrant een interview met prof. Jan Tack lezen. Prof. Tack besprak een smartphone-app die werd ontwikkeld door de dienst maag-, darm- en leverziekten van het UZ Leuven om patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom aan een geschikt voedingsdieet te helpen. De app werd uitgetest in de eerste lijn via de DOMINO-studie en bleek succesvol. Hij staat intussen online.