Alles over KU Leuven

De Raad van State heeft op 6 april een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof in verband met de uitoefening van de klinische psychologie. Artikel 68/1 van de WUG behoudt deze uitoefening in principe voor aan de houders van een universitair diploma in de klinische psychologie.

Professor Celine Vens is een computerwetenschapper die onderzoek verricht naar toepassingen van artificiële intelligentie in de geneeskunde.(*) Ze doceert ook AI-technieken aan geneeskundestudenten. We vroegen haar welke impact artificiële intelligentie zal hebben op de artsenpraktijk van morgen.(*) Professor Celine Vens is verbonden aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de Kulak (campus Kortrijk). Ze is ook hoofd van de Subdivisie ITEC Machine Learning en Artificiële Intelligentie (Itec is een interdisciplinaire onderzoeksgroep van de KU Leuven en IMEC).

Een bijzonder complexe en juridisch overbodige regeling (zie ook AK 2726) beoogt bekwame helpers te onttrekken aan de onwettige uitoefening van de verpleegkunde. De complexiteit blijkt bijvoorbeeld al uit de definitie van 'bekwame helper'.

In oktober kunnen 1.600 studenten een geneeskundeopleiding beginnen. Rekening houdende met de deperditie (het 'verlies' tijdens de studies) zijn voor hen in 2029 1.244 Riziv-nummers weggelegd. De quota werden aanzienlijk opgehoogd.

Vorige week, op 3 mei, keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin goed. De dag nadien kondigde de Vlaamse regering het decreet al af.

Het Staatsblad van 24 april 2023 maakt een aantal koninklijke besluiten van 7 april 2023 bekend waardoor vier nieuwe paramedische beroepen worden erkend en geregeld. Een eerste KB wijzigt dat van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen.

Het voorontwerp van wet tot wijziging van de patiëntenrechtenwet bevat enkele frappante voorbeelden van 'juridisme', of "het overheersen van juridische beschouwing of behandeling in maatschappelijke aangelegenheden".

De Vlaamse universiteiten zijn op zoek naar bevlogen huisartsen die stagebegeleider willen worden voor studenten geneeskunde. Door een tekort aan stageplaatsen kunnen vandaag niet alle studenten proeven van het 'mooiste beroep ter wereld'.

De correctionele rechtbank in Tongeren veroordeelde op 14 juli 2022 een arts die had geweigerd een mondmasker te dragen toen dat nog wettelijk verplicht was door - inmiddels opgeheven - ministeriële besluiten uit 2020.

De plenaire Kamer keurde een wetsontwerp goed dat moet leiden tot de oprichting van een 'Gezondheids(zorg)data-agentschap' (GDA). Alvorens het agentschap operationeel kan worden, moet het Staatsblad de wet uiteraard nog wel publiceren.

In een volgende editie van onze krant bespreekt prof. Bart Van der Schueren (dienst klinische en experimentele endocrinologie van het departement chronische ziekten en metabolisme KU Leuven en dienst endocrinologie UZ Leuven) de BASO/eetexpert-flowchart voor de begeleiding van patiënten met obesitas. Naar aanleiding van een enquête die prof. Van der Schueren en zijn onderzoeksteam graag zo snel mogelijk willen verspreiden, praten we alvast even met hem.

Gemiddeld hangt aan de eerste accreditatie van een Vlaams ziekenhuis een prijskaartje van 655.000 euro. Niet bewezen is dat dit kosteneffectief is en dat het de patiëntuitkomst verbetert. Wel zorgt (vooral een eerste) accreditatie voor procesoptimalisatie.

Een nieuw Koninklijk Besluit - 7 oktober 2022, Belgisch Staatsblad 9 februari 2023 - regelt de beroepen 'orthoptist' en 'optometrist'. Het zijn nu paramedische beroepen in de zin van de Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (WUG).

Een KB van 26 december 2022, bekend gemaakt in het Staatsblad van 30 december (eerste editie), regelt de terhandstelling van het covid-19-vaccin door artsen. In de toelichting bij het KB wordt deze maatregel verantwoord door de sluiting van de vaccinatiecentra.

De Zorgkwaliteitswet heeft met ingang van 1 juli 2022 de provinciale geneeskundige commissies opgeheven. Zij worden vervangen door de federale commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, kortweg de Toezichtcommissie.

Een voorontwerp van wet wil de WUG wijzigen zodat ook mantelzorgers en bekwame helpers bepaalde verpleegkundige handelingen mogen stellen. Alweer een poging om door complexe bepalingen een denkbeeldig probleem te regelen.(1)

Het Hof van Justitie in Luxemburg (EU) velde op 22 november een interessant arrest. Vraag was of een lidstaat een asielzoeker mag terugsturen naar zijn land van herkomst als dat tot gevolg heeft dat een medische behandeling niet langer mogelijk is. En moet asiel worden toegestaan?

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info