Alles over KU Leuven

De Vlaamse universiteiten zijn op zoek naar bevlogen huisartsen die stagebegeleider willen worden voor studenten geneeskunde. Door een tekort aan stageplaatsen kunnen vandaag niet alle studenten proeven van het 'mooiste beroep ter wereld'.

De correctionele rechtbank in Tongeren veroordeelde op 14 juli 2022 een arts die had geweigerd een mondmasker te dragen toen dat nog wettelijk verplicht was door - inmiddels opgeheven - ministeriële besluiten uit 2020.

De plenaire Kamer keurde een wetsontwerp goed dat moet leiden tot de oprichting van een 'Gezondheids(zorg)data-agentschap' (GDA). Alvorens het agentschap operationeel kan worden, moet het Staatsblad de wet uiteraard nog wel publiceren.

In een volgende editie van onze krant bespreekt prof. Bart Van der Schueren (dienst klinische en experimentele endocrinologie van het departement chronische ziekten en metabolisme KU Leuven en dienst endocrinologie UZ Leuven) de BASO/eetexpert-flowchart voor de begeleiding van patiënten met obesitas. Naar aanleiding van een enquête die prof. Van der Schueren en zijn onderzoeksteam graag zo snel mogelijk willen verspreiden, praten we alvast even met hem.

Gemiddeld hangt aan de eerste accreditatie van een Vlaams ziekenhuis een prijskaartje van 655.000 euro. Niet bewezen is dat dit kosteneffectief is en dat het de patiëntuitkomst verbetert. Wel zorgt (vooral een eerste) accreditatie voor procesoptimalisatie.

Een nieuw Koninklijk Besluit - 7 oktober 2022, Belgisch Staatsblad 9 februari 2023 - regelt de beroepen 'orthoptist' en 'optometrist'. Het zijn nu paramedische beroepen in de zin van de Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (WUG).

Een KB van 26 december 2022, bekend gemaakt in het Staatsblad van 30 december (eerste editie), regelt de terhandstelling van het covid-19-vaccin door artsen. In de toelichting bij het KB wordt deze maatregel verantwoord door de sluiting van de vaccinatiecentra.

De Zorgkwaliteitswet heeft met ingang van 1 juli 2022 de provinciale geneeskundige commissies opgeheven. Zij worden vervangen door de federale commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, kortweg de Toezichtcommissie.

Een voorontwerp van wet wil de WUG wijzigen zodat ook mantelzorgers en bekwame helpers bepaalde verpleegkundige handelingen mogen stellen. Alweer een poging om door complexe bepalingen een denkbeeldig probleem te regelen.(1)

Het Hof van Justitie in Luxemburg (EU) velde op 22 november een interessant arrest. Vraag was of een lidstaat een asielzoeker mag terugsturen naar zijn land van herkomst als dat tot gevolg heeft dat een medische behandeling niet langer mogelijk is. En moet asiel worden toegestaan?

Een wet van 20 juli 2022 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Staatsblad 17 oktober) heeft de woorden 'huidige of toekomstige gezondheidstoestand' vervangen door het woord 'gezondheidstoestand'. De oorspronkelijke regeling bood volgens de toelichting onvoldoende bescherming aan een persoon die in het verleden bijvoorbeeld kanker had en een baan ontzegd wordt.

Kinesiologie is niet conform de huidige stand van de wetenschap. De praktijk kan zelfs aanzien worden als kwakzalverij. Ze toepassen schendt "de eer en de waardigheid van het beroep en het maatschappelijk vertrouwen in het beroep in hoge mate."

"Om impact te blijven houden op het beleid en mee de evolutie van de geneeskunde te bepalen, kunnen artsen(verenigingen) best meer 'evidence-based' handelen, keuzes beter gezondheidseconomisch onderbouwen en verder kijken dan het strikt medische kader."

In een arrest geveld op 20 oktober oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 3 van de euthanasiewet de Grondwet schendt. Het arrest beantwoordt een zogenaamde prejudiciële vraag van de rechtbank van Dendermonde in de nasleep van de zaak Tine Nys.

Studenten geneeskunde van KU Leuven gaan gratis CPR-curssen geven aan medestudenten en personeel van de universiteit. "De Faculteit Geneeskunde wil zich actief ten dienste stellen aan de maatschappij om mee bij te dragen aan een hartveilige universiteit en omgeving", klinkt het.

Ilse Degreef is handchirurg in UZ Leuven en hoogleraar orthopedie aan KU Leuven. Hoe staat zij in het leven? In de reeks 'Vragevuur' leggen we artsen het vuur aan de schenen.

De ministerraad keurde vrijdag 9 september een KB goed voor de oprichting van een Virusbankplatform binnen de schoot van het Leuvense Rega-instituut. Het KB maakt daarvoor een subsidie van 20 miljoen euro vrij.