Alles over Europa

Euromelanoma is een grootschalige campagne voor educatie over en preventie van huidkanker, die in 1999 is opgestart door zes Belgische dermatologen (Thomas Maselis, Mark van Daele, Christian Pirard, Véronique Del Marmol, Bertrand Richert, Koen de Boulle), met o.a. een dag gratis screening op melanoom. Al 33 landen nemen eraan deel. Euromelanoma is de officiële preventiecampagne van de European Association of Dermato-Oncology (EADO) geworden.

Longkanker is de hoofdoorzaak van kankersterfte in Europa. De slechte prognose is het gevolg van een vaak laattijdige diagnose, in vergevorderde en ongeneeslijke stadia (IV) van de ziekte. Screening van de hoog-risicopopulatie is intussen 'evidence-based' en wordt aanbevolen op Europese schaal. Waar staan we vandaag?

Op de laatste dag van het congres van de EAU van 2023 heeft André Deschamps, voormalig voorzitter van Europa Uomo, tijdens de 'game changing'-sessie de samengevoegde resultaten van de enquêtes EUPROMS 1.0 (augustus-november 2019) en EUPROMS 2 (oktober 2021-januari 2022) gepresenteerd.

In de CheckMate-274-studie, een gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase III-studie, had een adjuvante behandeling met nivolumab, een PD-1-antagonist, gedurende hoogstens 1 jaar na radicale chirurgie (cystectomie of nefro-ureterectomie naargelang van de ligging van de tumor) gunstige effecten bij patiënten met een urotheelcarcinoom met spierinvasie die een hoog risico liepen:

De behandeling van kanker is in de voorbije decennia sterk geëvolueerd. Momenteel maakt 60% van de patiënten gebruik van erkende therapieën (1) zoals homeopathie om hun kankerbehandeling aan te vullen en de tolerantie te verbeteren. Een recente studie (2), gepubliceerd in The Oncologist, toont het gunstige effect aan van homeopathische behandelingen op de levenskwaliteit en de levensduur van patiënten met longkanker, samen met de conventionele behandelingen.

Persoonlijk ben ik echt wel tevreden dat we net voor aanvang van de paasvakantie de tweede, al zeg ik het zelf, kwaliteitsvolle BOhN van 2022 bij jullie in de bus kregen. Al moet ik misschien mijn tevredenheid wat relativeren in het kader van de huidige spanning en dreiging die uitgaat van het conflict in Oekraïne.

Het Brusselse health-tech bedrijf Nutrinomics heeft als eerste in Europa een gepersonaliseerd voedingsplatform, Zest Cancer, ontwikkeld voor kankerpatiënten. Het bedrijf richt zich op symptoommanagement, en op het verbeteren van de nutritionele status en de levenskwaliteit.

Roche liet recent weten dat het een CE-labeluitbreiding heeft gekregen voor zijn Ventana PD-L1 SP263-test om te bepalen of patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) in aanmerking komen voor de immuuncheckpointinhibitor atezolizumab (Tecentriq).

Onderzoekers kondigen de eerste resultaten aan van een klinische fase 3-studie van selinexor als onderhoudstherapie voor gevorderde of terugkerende baarmoederkanker. Vergeleken met de placebo-controlegroep, hadden patiënten die de behandeling kregen een 30% lager risico op overlijden of verergering van de ziekte. Het effect was het meest uitgesproken in de subgroep van patiënten die een functioneel p53-gen hebben, wat overeenkomt met het werkingsmechanisme van selinexor.

De gezondheidspolitiek heeft drie belangrijke doelen: de kwaliteit van de zorg, solidariteit en duurzaamheid. Duurzaamheid betekent ook dat de gezondheidszorg betaalbaar moet blijven. Het gezondheidssysteem moet het beschikbare budget goed investeren om de maximale opbrengst in extra gezondheid te verkrijgen. Prof. Lieven Annemans gaf een uiteenzetting over het onderwerp op de jaarlijkse vergadering van de BGDO.

Het Europese Parlement heeft definitieve aanbevelingen aangenomen voor een alomvattende en gecoördineerde strategie ter bestrijding van kanker. Het verslag van de Bijzondere Commissie kankerbestrijding van het Parlement (BECA) werd op woensdag 16 februari aangenomen met 652 stemmen voor, 15 tegen en 27 onthoudingen.

De vijfjaarsoverleving van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met kanker is de voorbije vijf decennia enorm verhoogd, waardoor Europa momenteel zo'n 500.000 overlevers van kinderkanker telt. Deze overlevers hebben echter een hoog risico op langetermijneffecten van hun kankerbehandeling, met een grotere morbiditeit en hogere mortaliteit in het latere leven ten opzichte van leeftijdsgenoten.

Sinds 1 juni worden meerdere generische geneesmiddelen waaronder pemetrexed en een biosimilar terugbetaald.

Deze multicentrische (35 academische centra in Europa en de USA), open-label, eenarmige, fase II-studie behandelde 101 vrouwen met een recidief van gemetastaseerde plaveiselcel adenocarcinomateuze of adenosquameuze cervixkanker, die progressie vertoonden na twee systemische chemotherapiesessies met tisotumab vedotin (intraveneus 2,0 mg/kg tot een maximum van 200 mg eenmaal om de drie weken tot progressie van de aandoening of onaanvaardbare toxiciteit).

Incyte kondigde recent aan dat het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positief oordeel heeft afgegeven over pemigatinib. Daarin wordt de voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen van pemigatinib aanbevolen voor de behandeling van volwassenen met niet-reseceerbaar lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom met een fibroblast groeifactorreceptor 2 (FGFR2)-fusie of -herschikking die recidief of refractair is na ten minste één behandelingslijn.

De borstkliniek van AZ Delta heeft de Europese Eusoma-accreditering gekregen, zowel voor de campus Rumbeke als voor campus Torhout en Menen. Deze Europese richtlijnen leggen hogere kwaliteitseisen op voor de borstcentra dan de Belgische normen. Deze erkenning is een extra garantie op de beste behandeling voor borstkankerpatiënten.

De Amerikaanse NLST-studie en de Nederlandse Nelson-studie rapporteerden een gunstig effect van longkankerscreening met een lage dosis CT-scan (LDCT) versus thoraxradiografie in een hoogrisicopopulatie. Verslag van de uiteenzetting van prof. dr. Sebahat Ocak (UCL, Brussel).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.