...

In de gezondheidseconomie zijn QALY's een middel om het gezondheidseffect van een medische interventie te meten. QALY staat voor Quality Adjusted Life Year en is het product van het 'aantal gewonnen jaren' x 'utility value'. De 'utility value' is de verhouding van de actuele levenskwaliteit van patiënt tot die als hij gezond is. Het resultaat van de meting, met vragenlijsten, varieert tussen 1 = perfecte gezondheid en 0 = dood. Een QALY betekent één jaar in goede gezondheid. De toenemende kosteneffectiviteitsverhouding ( incremental cost- effectiviness ratio: ICER) is een maat voor de extra kosten die een interventie maakt. ICER is de verhouding van het verschil in kosten tussen de interventie en de controlegroep en het verschil in QALY's tussen de twee groepen. De ICER, met een bovengrens van 40.000 euro/QALY, helpt in de beoordeling van de kostenefficiëntie van de ingreep (1). Om de kostenefficiëntie te berekenen, ontwikkelt men een model dat steunt op klinische studies. Als deze gegevens wijzigen, kan ook de analyse van de kostenefficiëntie veranderen. In het domein van de digestieve tumoren is er één studie gepubliceerd (2) die de kostenefficiëntie van immunotherapie in MSI-H/dMMR colontumoren beoordeelde. De onderzoekers ontwikkelden op basis van fase 3-studies een model dat de kosten en effectiviteit van drie behandelingsstrategieën inschatte: 1) pembrolizumab gebruikt in eerste lijn, 2) pembrolizumab gebruikt in tweede lijn en 3) chemotherapie. De resultaten toonden dat pembrolizumab in eerste lijn, vanuit gezondheidseconomisch perspectief, de beste keuze was. Pembrolizumab was bij benadering $ 50.000 ($ 186.760,7 vs. 237.373,7) duurder dan chemotherapie voor een winst van vier QALY's (1,638 vs. 5,579 QALY), wat resulteerde in een ICER van 13.441 $ /QALY. Immunotherapie in tweede lijn was duurder en gaf een kleinere winst in QALY's. Als besluit zei prof. Lieven Annemans dat de gegevens, alhoewel beperkt, een aanduiding geven dat vanuit gezondheidseconomisch gezichtspunt pembrolizumab in eerste lijn voor behandeling van MSI-H gemetastaseerde colontumoren een goede keuze is. Hij merkte op dat dit een studie is uit de VS en dat de resultaten niet zomaar van toepassing zijn in België. Hij pleitte voor verder onderzoek, ook in Europa en ons land.