...

In deze multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie werden 150 patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker in stadium IV opgenomen. Ze werden als volgt onderverdeeld: · Een eerste groep van 51 patiënten kreeg, naast de conventionele kankerbehandeling, een geïndividualiseerde homeopathische behandeling, die werd voorgeschreven op basis van drie consultaties bij een arts gespecialiseerd in homeopathie; · Een tweede groep van 47 patiënten kreeg naast de conventionele kankerbehandeling een placebo bestaande uit neutrale granulen, bereid en toegediend onder dezelfde omstandigheden als de homeopathische behandeling. Net als de patiënten uit de eerste groep, gingen ook de patiënten uit de placebogroep driemaal op consult bij een arts gespecialiseerd in homeopathie. · Een derde controlegroep van 52 patiënten kreeg alleen de conventionele kankerbehandeling. In deze groep bevonden zich patiënten die weigerden zich bij het gerandomiseerde protocol aan te sluiten, maar die wel akkoord gingen om tijdens hun ziekteverloop door de onderzoekers gevolgd te worden. Het primaire eindpunt was het effect van de homeopathische behandeling op de levenskwaliteit (QoL) van de patiënten. Het secundaire eindpunt betrof het effect van de homeopathische behandeling op de overleving. De levenskwaliteit van de patiënten werd beoordeeld met behulp van twee gespecialiseerde vragenlijsten. Het ging om referentievragenlijsten voor de beoordeling van de levenskwaliteit van patiënten in Europa. Eén daarvan, de EORTC-QLQ-C30, is specifiek toegespitst op de levenskwaliteit van kankerpatiënten. Elk van de vragenlijsten werd ingevuld bij de start van de studie, na 9 weken en na 18 weken. Verschillende klachten - die kunnen worden toegeschreven aan de ziekte, maar ook aan conventionele kankerbehandelingen - komen daarbij aan bod. De evaluatie van de overleving werd beoordeeld na 730 dagen, zowat twee jaar na het begin van de studie. Levenskwaliteit. In de groep met homeopathische behandelingen trad na 18 weken op de EORTC-QLQ-C30 een significante verbetering op van de symptomen die de levenskwaliteit beïnvloeden (p<0,001) (zie figuur 1). Ten opzichte van de placebogroep was er op 18 weken een significante verbetering te zien van alle onderzochte parameters van de EORTC-QLQ-C30 (p<0,001) (zie figuur 2). De onderzoekers noteerden onder andere een afname van de pijn (met 78%), de misselijkheid (78%), de vermoeidheid (75%) en de slapeloosheid (67%). Een significante verbetering werd na 18 weken ook gemeten op alle parameters van de QoL-schaal SF-36 (p<0,001). Overleving. De mediane overleving over de duur van de studie was significant hoger in de groep met homeopathie (435 dagen) dan in de placebogroep (257 dagen) (p=0,010). De mediane overleving in de controlegroep (228 dagen) was significant korter dan die in de groep met homeopathie (p<0,001), maar niet dan die in de placebogroep (p=0.258). Deze studie toont de voordelen aan van homeopathie als een aanvulling op de conventionele behandeling bij patiënten met longkanker in een gevorderd stadium. Een homeopathische behandeling als aanvulling op de conventionele kankerbehandeling leidt tot een betere levenskwaliteit en een hogere overleving. De weerslag op de overleving kan worden verklaard door een betere levenskwaliteit en een afname van de bijwerkingen van de conventionele behandeling, waardoor de patiënten deze behandeling mogelijk beter verdragen en onderbrekingen ervan vermijden. Een tweede, beschrijvende studie (3) bij 535 patiënten wijst op de tevredenheid van kankerpatiënten die homeopathie gebruiken als ondersteunende zorg: 83% was tevreden (65% van de patiënten had nooit homeopathie gebruikt voor ze kanker kregen). De onderzoekers melden een verbetering van invaliderende symptomen zoals vermoeidheid, pijn, angst, diarree... in 80% van de gevallen.