...

Bij een mediane follow-up van 10,0 maanden (IQR 6,1-13,0) waren er nog vier patiënten in behandeling en 33 in follow-up. De mediane behandelingsduur was 4,2 maanden (IQR 2,5-5,5), en het mediane aantal doses tisotumab vedotin dat werd toegediend was 6,0 (3,0-8,0). De objectieve responsratio was 24% (95% CI 16-33), waarbij zeven (7%) patiënten een complete respons vertoonden en 17 (17%) patiënten een partiële respons. De mediane duur van de respons was 8 maand (95% CI 4,2 - niet bereikt), het mediane tijdsinterval tot respons bedroeg 1,4 maanden (95% CI 1,3-1,5) en de behandelingscontroleratio was 72% (95% CI 63-81).De mediane progressievrije overleving was 4,2 maand (95% CI 3,0-4,4) en de 6-maand progressievrije overleving bedroeg 30% (95 % CI 21-40). De mediane algemene overleving was 12,1 maand (95% CI 9,6-13,9) en de 6-maand en 12-maand algemene overleving bedroegen respectievelijk 79% (95% CI 69-86) en 51% (95% CI 41-46).Behandelingsgerelateerde bijwerkingen traden op bij 93 (92%) patiënten en bestonden voornamelijk uit alopecia (38 [38%] van de 101 patiënten), epistaxis (30 [30%]), nausea (27 [27%]), conjunctivitis (26 [26%]), vermoeidheid (26 [26%]), en droge ogen (23 [23%]). Graad 3 of ergere behandelingsgerelateerde bijwerkingen werden weerhouden bij 28 (28%) patiënten, de meest frequente waren neutropenie (drie [3%] patiënten), vermoeidheid (twee [2%]), ulceratieve keratitis (twee [2%]), en perifere neuropathie (twee [2%]). Ernstige behandelingsgerelateerde bijwerkingen traden op bij 13 (13%) patiënten, de meest frequente betroffen perifere sensomotorische neuropathie (twee [2%] patiënten) en pyrexie (twee [2%]). 24 (24%) patiënten vertoonden een behandelingsgerelateerde bijwerking die aanleiding gaf tot onderbreken van de behandeling; 22 (22%) patiënten vertoonden een behandelingsgerelateerde bijwerking, die een dosisvermindering noodzakelijk maakte en 12 (12%) patiënten dienden de behandeling stop te zetten omwille van behandelingsgerelateerde bijwerkingen.Een overlijden, te wijten aan septische shock werd door de onderzoeker beschouwd als gerelateerd aan de behandeling. Men noteerde eveneens drie overlijdens, die niet-behandelingsgerelateerd waren en te wijten eenmaal aan ileus en tweemaal aan een niet-gekende oorzaak.Coleman, R.L., Lorusso, D., Gennigens,C. et all: Efficacy and safety of tisotumab vedotin in previously treated recurrent or metastatic cervical cancer (innovaTV 204/ GOG-3023/ENGOT-cx6): a multicentre, open-label, single-arm, phase 2 study.Lancet Oncol 2021; 22: 609-19. Published Online: April 9, 2021. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(21)00056-5