'De Kamercommissie Justitie heeft woensdagmiddag 31 januari het licht op groen gezet voor een aanpassing aan de euthanasiewet. Daardoor zullen artsen die een inbreuk plegen op die wet niet langer uitsluitend veroordeeld kunnen worden voor gifmoord', lees ik op Belga. Dag op dag vier jaar na de nachtelijke vrijspraak in het assisenproces voor drie artsen die beschuldigd werden van gifmoord op Tine Nys (31 januari 2020).

'Dat proces veroorzaakte in haar nasleep van verdere vervolging op nog een van de artsen, voor een uitspraak van het Grondwettelijk Hof dat samen met een arrest van het Europees Hof aanpassingen noodzakelijk maakte', verduidelijkte minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) op 16 januari in het VRT-ochtendjournaal.

Die dag had de krant De Standaard bekend gemaakt dat de regering-De Croo een akkoord had bereikt inzake de toepassing van euthanasie waardoor artsen niet langer uitsluitend veroordeeld konden worden voor gifmoord maar ook een lagere straf of een tuchtsanctie kunnen krijgen. Blijkbaar was dit akkoord al binnenskamers overeengekomen op 10 januari maar nog niet gecommuniceerd omdat het in een amendement moest gegoten worden dat de meerderheidspartijen in de Kamer zouden indienen om de aanpassingen voor dit 'getrapt strafsysteem' door te voeren.

Een opmerkelijke juridische gang van zaken, zou men kunnen zeggen. Zelfs gezondheidsjurist Tom Goffin, voorzitter van de Federale Commissie Rechten van de Patiënt was benieuwd om de details van het ontwerp te lezen en vroeg zich af op X (voormalig Twitter) of de slinger nu niet t eveel zou doorslaan naar de kant van straffeloosheid.

Een paar uur later mocht hij zich verheugen over de goedkeuring van het wetsontwerp tot aanpassing van de wet patiëntenrechten in de commissie Volksgezondheid.

Op 24 januari verscheen op de website van de Kamer het Wetsontwerp houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen - amendementen. De Franse vertaling Projet de loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses - amendenents Ibis had blijkbaar lang op zich laten wachten. De indieners zijn schoon verdeeld over beide landstalen, comform de regeringspartijen: Katja Gabriëls (Open Vld), Khalil Aouasti (PS), Philippe Goffin (MR), Laurence Hennuy (Ecolo-Groen), Els Van Hoof (cd&v), Karin Jiroflée (Vooruit), Kathleen Pisman (Ecolo-Groen).

Op 24 januari had dit wetsvoorstel geen nieuwswaarde meer omdat de inhoud van de drie amendementen al gekend waren, zij het niet in juridische taal. Ik kan het mij niet laten ze hier toch weer te geven omdat ze van levensbelang zullen zijn in het toepassen van euthanasie als "uitvoerende" arts enerzijds als "te raadplegen andere en tweede arts" anderzijds:

  1. Art. 96/1 (nieuw). In hoofdstuk II van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wordt een artikel 3ter ingevoegd, luidende " Art. 3ter. De arts die in het kader van artikel 3, § 2, 3°, artikel 3, § 3, 1° en 7° of artikel 4, § 2, tweede lid, 1°, een advies aflevert, kan voor dit feit alleen niet worden bestraft als dader of deelnemer aan de strafbare feiten bedoeld in artikel 13/3."
  2. Art. 100/1 (nieuw). In dezelfde wet wordt een hoofdstuk V/2 ingevoegd, luidende "Strafbepalingen".
  3. Art. 100/2 (nieuw). In hoofdstuk V/2, ingevoegd bij artikel 100/1, wordt een artikel 13/3 ingevoegd, luidende: "Art. 13/3.
  • § 1. De arts die een euthanasie uitvoert, waarbij één van de grondvoorwaarden bepaald in artikel 3, § 1, derde of vierde gedachtestreepje of artikel 4, § 2, eerste lid, 1e tot 3e streepje, niet wordt nageleefd, wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.
  • § 2. De arts die een euthanasie uitvoert, waarbij één of meerdere van de procedurele voorwaarden bepaald in artikel 3, § 2, 3° en 7°, en § 3, 1°, of artikel 4, § 2, tweede lid, 1°, niet worden nageleefd, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en een geldboete van 26 euro tot 1.000 euro, of één van die straffen alleen. Indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, kunnen de gevangenisstraf, de werkstraf, de autonome probatiestraf en de geldboete respectievelijk tot beneden acht dagen, vijfenveertig uren, twaalf maanden en zesentwintig euro worden verminderd, zonder dat zij lager mogen zijn dan politiestraffen. De rechter kan ook een van die straffen afzonderlijk toepassen.
  • § 3. De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de misdrijven bepaald in dit artikel."

Heerlijke heldere taal, zou Jan Hautekiet zeggen. Hij heeft tijdens zijn hele VRT-carrière gepleit en zich ingezet voor begrijpelijke taal in de zorg- en juridische wereld. Na al die jaren zou men bijna denken dat de wetgevers denken, de VRT zal het wel vertalen in mensen- en patiëntentaal, en ja dat doen ze, ook nu, samen met de andere media.

Sommigen halen er voor alle zekerheid de minister zelf bij want de uitleg van de indienende parlementsleden zorgt voor inhoudelijke verwarring: 'Het naleven van de voorwaarden is belangrijk, maar daar zetten we nu proportionele sancties tegenover', zegt Van Tigchelt, 'zo zorgen we ervoor dat artsen in eer en geweten en met een gerust gemoed deze delicate taak kunnen blijven uitoefenen terwijl de wensen van de patiënten maximaal en correct worden ingewilligd.'

Op weg naar een goede aanpassing! Gezien de commissie Justitie het voorstel na een week goedkeurde is de kans groot dat het in februari een parlementaire meerderheid krijgt.

Te verwachten is dat het geweten van de individuele parlementsleden in deze de partijtucht niet zal overstemmen Dat zou in dezelfde maand zijn van de goedkeuring van de hervorming van de wet patiëntenrechten.

Had het aan minister Frank Vandenbroucke gelegen waren beide aanpassingen van deze wetten in een wet versmolten, verklaarde hij op de viering van 20 jaar LEIF op 20 oktober. We kunnen er blijven van dromen? De verantwoording voor de amendementen in het wetsvoorstel geven alleszins hoop. Dat wil ik in maart bespreken, als de stemming voltooid is.

Wordt vervolgd, met excuses voor het dubbelzinnig woordgebruik.

'De Kamercommissie Justitie heeft woensdagmiddag 31 januari het licht op groen gezet voor een aanpassing aan de euthanasiewet. Daardoor zullen artsen die een inbreuk plegen op die wet niet langer uitsluitend veroordeeld kunnen worden voor gifmoord', lees ik op Belga. Dag op dag vier jaar na de nachtelijke vrijspraak in het assisenproces voor drie artsen die beschuldigd werden van gifmoord op Tine Nys (31 januari 2020). 'Dat proces veroorzaakte in haar nasleep van verdere vervolging op nog een van de artsen, voor een uitspraak van het Grondwettelijk Hof dat samen met een arrest van het Europees Hof aanpassingen noodzakelijk maakte', verduidelijkte minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) op 16 januari in het VRT-ochtendjournaal. Die dag had de krant De Standaard bekend gemaakt dat de regering-De Croo een akkoord had bereikt inzake de toepassing van euthanasie waardoor artsen niet langer uitsluitend veroordeeld konden worden voor gifmoord maar ook een lagere straf of een tuchtsanctie kunnen krijgen. Blijkbaar was dit akkoord al binnenskamers overeengekomen op 10 januari maar nog niet gecommuniceerd omdat het in een amendement moest gegoten worden dat de meerderheidspartijen in de Kamer zouden indienen om de aanpassingen voor dit 'getrapt strafsysteem' door te voeren. Een opmerkelijke juridische gang van zaken, zou men kunnen zeggen. Zelfs gezondheidsjurist Tom Goffin, voorzitter van de Federale Commissie Rechten van de Patiënt was benieuwd om de details van het ontwerp te lezen en vroeg zich af op X (voormalig Twitter) of de slinger nu niet t eveel zou doorslaan naar de kant van straffeloosheid. Een paar uur later mocht hij zich verheugen over de goedkeuring van het wetsontwerp tot aanpassing van de wet patiëntenrechten in de commissie Volksgezondheid. Op 24 januari verscheen op de website van de Kamer het Wetsontwerp houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen - amendementen. De Franse vertaling Projet de loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses - amendenents Ibis had blijkbaar lang op zich laten wachten. De indieners zijn schoon verdeeld over beide landstalen, comform de regeringspartijen: Katja Gabriëls (Open Vld), Khalil Aouasti (PS), Philippe Goffin (MR), Laurence Hennuy (Ecolo-Groen), Els Van Hoof (cd&v), Karin Jiroflée (Vooruit), Kathleen Pisman (Ecolo-Groen). Op 24 januari had dit wetsvoorstel geen nieuwswaarde meer omdat de inhoud van de drie amendementen al gekend waren, zij het niet in juridische taal. Ik kan het mij niet laten ze hier toch weer te geven omdat ze van levensbelang zullen zijn in het toepassen van euthanasie als "uitvoerende" arts enerzijds als "te raadplegen andere en tweede arts" anderzijds: Heerlijke heldere taal, zou Jan Hautekiet zeggen. Hij heeft tijdens zijn hele VRT-carrière gepleit en zich ingezet voor begrijpelijke taal in de zorg- en juridische wereld. Na al die jaren zou men bijna denken dat de wetgevers denken, de VRT zal het wel vertalen in mensen- en patiëntentaal, en ja dat doen ze, ook nu, samen met de andere media. Sommigen halen er voor alle zekerheid de minister zelf bij want de uitleg van de indienende parlementsleden zorgt voor inhoudelijke verwarring: 'Het naleven van de voorwaarden is belangrijk, maar daar zetten we nu proportionele sancties tegenover', zegt Van Tigchelt, 'zo zorgen we ervoor dat artsen in eer en geweten en met een gerust gemoed deze delicate taak kunnen blijven uitoefenen terwijl de wensen van de patiënten maximaal en correct worden ingewilligd.'Op weg naar een goede aanpassing! Gezien de commissie Justitie het voorstel na een week goedkeurde is de kans groot dat het in februari een parlementaire meerderheid krijgt. Te verwachten is dat het geweten van de individuele parlementsleden in deze de partijtucht niet zal overstemmen Dat zou in dezelfde maand zijn van de goedkeuring van de hervorming van de wet patiëntenrechten. Had het aan minister Frank Vandenbroucke gelegen waren beide aanpassingen van deze wetten in een wet versmolten, verklaarde hij op de viering van 20 jaar LEIF op 20 oktober. We kunnen er blijven van dromen? De verantwoording voor de amendementen in het wetsvoorstel geven alleszins hoop. Dat wil ik in maart bespreken, als de stemming voltooid is. Wordt vervolgd, met excuses voor het dubbelzinnig woordgebruik.