...

Volgens een recent onderzoek van Axa krijgt maar liefst zes op de tien jongeren financiële hulp van zijn ouders bij de aankoop van een onroerend goed. Over welke mogelijkheden beschikt u als ook u uw kinderen wil helpen?Een lening geven. U zou uw kinderen vooreerst zelf een som geld kunnen lenen. Hierbij kunt u in onderling overleg beslissen wat de duurtijd is van de lening en welke interest uw zoon of dochter u desgevallend moet betalen. U kunt ook afspreken dat de lening renteloos is. U kunt al eveneens overeenkomen hoe en wanneer de lening moet worden terugbetaald (bv. in maandelijkse aflossingen of ineens op het einde van de afgesproken termijn) en of er al dan niet waarborgen moeten worden verstrekt.Is uw kind gehuwd of woont dit samen dan kan het aangewezen zijn dat de partner al eveneens medekredietnemer wordt. Bepaal in dat geval in het contract dat uw kind en zijn partner hoofdelijk gehouden zijn tot terugbetaling van de bedragen die u hen leende.Om discussies naderhand te vermijden is het belangrijk de leningsovereenkomst ook op papier te zetten. Doe dat in een overeenkomst die wordt opgemaakt in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn en zorg ervoor dat elke partij bevestigt een origineel exemplaar te hebben ontvangen. Zorg er alleszins ook voor dat uw kind en zijn partner deze overeenkomst voor akkoord ondertekenen.Zet u niets op papier, dan riskeert u dat uw kind en diens eventuele partner zich later het bestaan van de lening zogenaamd niet herinneren en dat u bij gebrek aan bewijs het hen geleende bedrag ook niet kan terugvragen. Zorg er ook voor dat er bewijzen zijn van terugbetalingen door die bijvoorbeeld te laten storten op uw rekening. Doet u dat niet, dan riskeert u dat uw andere erfgenamen deze terugbetalingen na uw overlijden in vraag stellen.Een bedrag schenken. U zou ook kunnen beslissen om uw kind een som geld te schenken. Hiermee kan uw kind dan (een deel van) het onroerend goed betalen. U kunt deze schenking notarieel laten opmaken. Daarnaast zou u ook een hand- of bankgift kunnen doen of u zou kunnen beslissen om een één of meerdere facturen van een aannemer te voldoen. Het is alleszins belangrijk dat ook hiervoor de juiste documenten worden opgesteld. Doe hiervoor een beroep op een notaris of iemand die voldoende juridisch geschoold is. Weet dat u bedragen die u hebt geschonken later niet kunt terugvragen, ook niet als de relatie met uw kind ooit verslechtert of als u bijvoorbeeld op latere leeftijd de gelden eigenlijk zelf nodig zou hebben.U kunt een aantal voorwaarden of modaliteiten koppelen aan deze schenking. Zo kunt u onder andere aangeven wat uw kind precies met de geschonken gelden kan doen. Zo kunt u bepalen dat uw kind de geschonken gelden moet gebruiken voor de aankoop van het onroerend goed. Als u meerdere kinderen hebt is het bovendien van belang te bekijken of u de schenking wil doen buiten erfdeel of op voorschot van erfdeel.Borg stellen. U zou zich verder ook borg kunnen stellen tegenover de bank voor de kredieten van uw kind. Hou er rekening mee dat een dergelijke borgstelling niet zonder gevaar is. Als uw kind het krediet niet terugbetaalt zal de bank u vragen dat u uw borgstelling honoreert. U riskeert dan op te draaien voor het bedrag waarvoor u zich borg stelde. U kunt dan vervolgens het bedrag dat u aan de bank moest betalen wel terugvorderen van uw kind en dit op voorwaarde dat dit voldoende solvabel is.Weet dat zo'n borgstelling aan strikte voorwaarden moet voldoen om geldig te zijn. Als u overweegt om een borgstelling te geven onderhandel daarover dan met de bank en probeer het bedrag waarvoor u zich borg stelt zo beperkt mogelijk te houden. Probeer de borgstelling daarnaast ook te beperken in de tijd. Weet dat deze niet noodzakelijk voor de ganse looptijd van het krediet moet worden gegeven.Mee een lening aangaan. Banken vragen wel eens dat u in de plaats van zich borg te stellen, mee kredietnemer wordt en dat u zich hoofdelijk met uw kind (en diens partner) verbindt om de lening af te betalen. Men vraagt dan eveneens dat u ook een deeltje van het onroerend goed aankoopt.Als het enigszins kan vermijdt u maar beter om op deze manier te werk te gaan. Vooreerst riskeert u namelijk op te draaien voor het volledige krediet als uw kind de lening niet afbetaalt. Bovendien worden de eigendomsrechten op het onroerend goed op die manier 'gesplitst'. Uw kind zal uw deel in het onroerend goed ooit moeten overnemen wat bijkomende kosten en formaliteiten (u zal hiervoor langs een notaris dienen te gaan) met zich brengt. Als dat nog niet gebeurd is op het moment dat u overlijdt zullen uw eigendomsrechten in uw nalatenschap vallen waardoor er mogelijk discussies ontstaan tussen het kind met wie u samen de lening aanging en uw andere erfgenamen.