...

Die werd in het voorjaar 2021 uitgevoerd door het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties van de Universiteit Antwerpen en het Leuven Universitair Vaccinologie Centrum van de KU Leuven, in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De studie gebeurde aan de hand van een reeks willekeurige steekproeven uit het Vlaams personenregister bij gezinnen met peuters en adolescenten en bij pas bevallen vrouwen. Dr. Laura Willen van de Universiteit Antwerpen presenteerde de erg geruststellende vaccinatiegraadcijfers bij zuigelingen, waarin de resultaten van 721 peuters gerapporteerd werden. De hoge vaccinatiegraad bij zuigelingen in Vlaanderen wordt opnieuw bevestigd. Voor het hexavalente vaccin, het pneumokokken- en het meningokokkenvaccin zien we een vaccinatiegraad die stabiel blijft tussen de 90-95%, waarmee meteen ook de groepsimmuniteit gewaarborgd blijft. Voor het MBR-vaccin nam de vaccinatiegraad al toe tussen 2005 en 2008, en bleef sindsdien voor de eerste dosis hoger dan 95% (de eliminatiedoelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie). Voor het rotavirusvaccin, dat aanbevolen wordt door de HGR maar niet gratis is, zien we sinds 2016 opnieuw een stijging. De vaccinatiegraad na de tweede dosis bedraagt 90%, waarmee de groepsimmuniteit opnieuw gewaarborgd wordt. Opvallend was dat de meerderheid van ouders van onvolledig gevaccineerde kinderen zich hier niet bewust van waren. Opgemerkt dient ook te worden dat de tijdigheid van de vaccinatie, vooral in het eerste levensjaar, ondanks een lichte verbetering, nog beter kan; er wordt geen 80% gehaald, zoals vooropgesteld door het Vlaams actieplan. De vaccinatiegraad voor adolescenten, waarin de resultaten van 955 adolescenten worden gerapporteerd, werd voorgesteld door dr. Mathieu Roelants van de KU Leuven. Goed nieuws is dat de vaccinatiegraad voor IPV-DTPa in het eerste leerjaar met 92,6% ongewijzigd blijft. Wat betreft de gedocumenteerde vaccinatiegraad voor het MBR-vaccin zien we dat we zowel voor de eerste als tweede dosis, ondanks een lichte toename sinds 2016, nog steeds niet boven de drempel van 95% komen. Een mooi resultaat wordt wel gezien voor het HPV-vaccin, dat sinds 2020 ook aan jongens in het eerste secundair gratis aangeboden wordt. Bij negen op de tien jongeren werd de vaccinatie gestart in 2020 (89,4%). De vaccinatiegraad voor de eerste dosis bleef met 92,3% ongewijzigd voor de meisjes. Voor de jongens bedroeg die 86,7%, wat vergelijkbaar is met de vaccinatiegraad bij de meisjes in 2012, toen bij hen HPV-vaccinatie voor het eerst gestart werd. Opvallend is dat ook hier in het geval van een niet/onvolledige vaccinatie de ouders daar vaak niet van op de hoogte zijn. De resultaten van de vaccinatiegraadstudie bij zwangere vrouwen werd voorgesteld door prof. dr. Kirsten Maertens van de Universiteit Antwerpen. Via een steekproeftrekking werd een interview afgenomen bij 612 gezinnen. Opmerkelijk is hier de significante stijging van de vaccinatiegraad voor zowel kinkhoest (van 69,3 naar 85,0%) als voor griep (van 47,2 naar 62,3%) tijdens de zwangerschap. Met deze cijfers horen zwangere vrouwen in Vlaanderen thans bij de best gevaccineerde cohorten wereldwijd. De geruststellende cijfers die naar voor komen uit de vaccinatiegraadstudie, uitgevoerd tijdens de pandemie, zouden niet mogelijk geweest zijn zonder de enorme inspanningen van Kind en Gezin en de CLB's. Beide kregen tijdens het symposium de gelegenheid om toe te lichten hoe de verschillende uitdagingen aangepakt werden en deels ook tot lessen voor de toekomst kunnen dienen. Ook de excellente vaccinatiecijfers die we in Vlaanderen zien voor covid-19-vaccinatie werden belicht. Voor die verwezenlijking dient bijzondere dank uit te gaan naar het werk dat verricht is door de Vlaamse vaccinatiecentra en al hun vrijwilligers. De jaarlijkse prijs, het 'Valentijntje', ging deze keer daarom collectief, onder groot applaus, naar de Vlaamse covid-19-vaccinatiecentra. Ten slotte sprak Wouter Beke, Vlaams minister van Volksgezondheid, het publiek toe. Die was ten zeerste onder de indruk van de uitstekende organisatie en werking van vaccinatie in Vlaanderen. Hij bedankte dan ook van harte alle betrokken personen en organisaties. De gezondheidsdoelstellingen voor vaccinatie die opgesteld waren voor de periode 2012-2020 lijken voor een groot deel gehaald. Minister Beke kijkt nu uit naar de ontwikkeling van nieuwe vaccinatiedoelstellingen. Voorbereidend werk wordt op dit moment reeds uitgevoerd door zes werkgroepen. De nieuwe doelstellingen en acties zullen vastgelegd worden op een toegewijde gezondheidsconferentie in 2023.