...

Op het moment dat u stopt met uw praktijk of met een welbepaalde samenwerking (bv. een vennootschap waar u tot dan toe in werkte, stopt en wordt vereffend) wenst u allicht dat de overeenkomsten in kwestie zo snel als mogelijk eindigen, tenzij de associatie waar u in werkte blijft bestaan en die het contract wil verderzetten. Het uitgangspunt is alvast dat het niet is omdat u stopt met uw praktijk of met een bepaalde samenwerking, dat daardoor de overeenkomsten die u afsloot met bepaalde leveranciers automatisch stoppen. Uw pensioen, een voorgenomen andere activiteit en zelfs een blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden van u zijn geen redenen waardoor contracten met leveranciers eindigen. Ook de stopzetting van een vennootschap waarmee u werkt is dat niet. Iets anders wordt het als u andere afspraken maakte met de leverancier. Zo zou u bv. perfect kunnen overeen- komen in het contract met een bepaalde leverancier dat de overeenkomst van rechtswege een einde neemt als u beslist uw wettelijk pensioen op te nemen of als een bepaalde associatie waar u deel van uitmaakte stopt.Om te weten wat uw precieze rechten zijn tegenover de leverancier, is het belangrijk de overeenkomst erop na te kijken en te zien voor welke periode die werd aangegaan en hoe de overeenkomst kan worden beëindigd. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u een contract aanging voor een bepaalde duur (bv. 1 jaar) dat telkens stilzwijgend wordt verlengd. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat het contract werd aangegaan voor onbepaalde duur waarbij dan meteen wordt aangegeven welke opzegtermijn moet worden nageleefd (en hoe de opzeg moet worden gegeven) om een einde te kunnen maken aan het contract. U kunt op het moment van het aangaan van het contract overigens perfect onderhandelen over de duur daarvan en de mogelijkheden om het contract te beëindigen. U hoeft dan ook niet noodzakelijk akkoord te gaan met wat de leverancier daarover standaard opnam.Weet u dat er een einde gaat komen aan uw activiteit of aan een bepaalde samenwerking, dan is het belangrijk de overeenkomsten met uw leveranciers tijdig op te zeggen (of ervoor te zorgen dat die niet stilzwijgend worden verlengd). Probeer er daarbij voor te zorgen dat het einde van het contract zo dicht mogelijk valt bij het einde van de samenwerking of van uw professionele activiteit.Door telkenmale bij het aangaan van een contract te agenderen hoe en tegen wanneer dat kan worden opgezegd kunt u vermijden om bij het einde van een samenwerking of het einde van uw activiteit geconfronteerd te worden met heel wat opzoekingswerk op dat vlak. Leeft u de overeengekomen duur of opzegtermijn van het contract niet na, dan riskeert u aan de leverancier een schadevergoeding of opzegvergoeding te moeten betalen. Zeker als het gaat over langlopende overeenkomsten (zoal bv. de huur van een copier) kan die vergoeding wel eens zeer aanzienlijk zijn. In de overeenkomst die u met de leverancier afsloot zal deze vergoeding vaak forfaitair vastgelegd zijn. Indien u de algemene voorwaarden van de leverancier aanvaardde, riskeert u wel degelijk vast te zitten aan het daarin opgenomen bedrag. Weet wel dat als de forfaitaire vergoeding echt overdreven is u die wel eens in vraag kunt stellen. U kunt dit dan bv. doen op basis van de zogenaamde grijze lijst van verboden bedingen in de relatie tussen ondernemers. Daarin staat namelijk dat het niet zomaar is toegelaten om in geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de andere partij, schadevergoedingsbedragen vast te stellen die kennelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door de onder- neming kan worden geleden. U kunt natuurlijk altijd een regeling proberen te treffen met leveranciers. Zo kunt u bijvoorbeeld overeenkomen dat geen opzegtermijn of vergoeding verschuldigd is als u het contract nadien verderzet met een nieuwe entiteit of organisatie waar u deel van gaat uit- maken. Het kan daarnaast ook de moeite lonen om te onderhandelen over een minder hoge vergoeding die u dient te betalen. Komt u tot een andere oplossing met de leverancier, dan is het aangewezen om die ook op papier te zetten zodat de leverancier daar later niet meer op kan terugkomen.