...

Het akkoord artsen-ziekenfondsen bepaalde dat er dit jaar nog geen algemeen verbod komt op ereloonsupplementen bij ambulante prestaties voor patiënten met een recht op verhoogde tegemoetkoming. Een dergelijk verbod gaat pas begin 2025 in voor een beperktere groep van kwetsbare patiënten. Voor Bvas was dat een overwinning. Maar waar dit artsensyndicaat niet had op gerekend, was dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in een tweede fase het algemene verbod voor de grote groep van RVT-patiënten wel al wil laten ingaan vanaf 1 januari 2026. Bvas vroeg zich op de vergadering af of alle partijen zich wel aan de afspraken voor het nieuwe, tweejaarlijkse akkoord houden, maar alles blijft naar verluidt wel binnen de krijtlijnen van dat akkoord. Dokter Blanckaert neemt als oogarts de verdediging van de ambulante praktijken op zich. Hij wijst erop dat de tarieven voor prestaties van artsen wel erg strikt zijn berekend. En ondertussen evolueert de medische praktijk. Bijvoorbeeld, de kosten van de toenemende informatisering - elektronisch dossier, e-facturatie, cyber- security,... - draagt de arts nu zelf. De stijging van kosten en lonen moeten artsen een jaar lang financieren voordat hun eigen honoraria geïndexeerd raken. "Vroeger kregen we in onze oftalmologiepraktijk medicatie in flesjes met voldoende doses voor 20 patiënten. Nu komt alles in minims voor eenmalig gebruik met een meerkost van één euro per stuk. Wanneer je de pupillen van de patiënt moet dilateren en de oogdruk bepalen, gebruik je makkelijk drie producten. Dat zijn 3 minims of 3 euro - 10% van de prijs van je consultatie. De mogelijkheid om dat te verrekenen via een supplement zal wegvallen." Er was tijdens de onderhandelingen over het akkoord beloofd dat er begin april een systeem van pseudocodes op tafel moet liggen waarmee artsen-specialisten de extra uitgaven voor hun patiënten toch kunnen verrekenen. "Paul Callewaert van de socialistische ziekenfondsen bevestigde dat van die pseudocodes werk wordt gemaakt", vertelt Blanckaert. "Als men de ambulante praktijken op de knieën wil krijgen, moet men dat systeem van de pseudo- codes nu maar ondermijnen. Dan komen we wel aan het einde van het overleg." Kartel-voorzitter Thomas Gevaert stelt dat de visie van ASGB/Kartel op de erelonen verschilt van dat van Bvas, maar dat zijn syndicaat over dit verbod wel tot dezelfde conclusies komt: "ASGB/Kartel staat achter het principe dat je kwetsbare patiënten moet beschermen. Maar het huidige verbod op ereloonsupplementen leidt alleen maar naar een geneeskunde met twee snelheden. Nu al proberen artsen weg te trekken uit gebieden waar er veel RVT-patiënten zijn." Er is volgens dokter Gevaert een tussenweg: laat artsen hun extra kosten op een transparante manier factureren. Maar in het systeem van pseudonomenclatuur gelooft hij niet echt: "Het grote werk gaan nu het oplijsten van codes zijn voor alle handelingen die (nog) niet terugbetaald worden. Je kunt nu al voorzien dat dat gaat leiden tot hevige discussies met de ziekenfondsen." De huidige nomenclatuur is te strak, is zijn conclusie: "Ze past zich veel te traag aan aan vernieuwing. Er wordt ook te weinig gerationaliseerd: obsolete zaken raken maar niet geschrapt."Maaike Van Overloop (AADM) meldt dat de 'boordtabel' voor het nieuwe akkoord al is opgesteld, zodat meteen werk kan worden gemaakt van de te realiseren punten. Voor de huisartsen zijn twee nieuwe werkgroepen van belang. Een eerste moet de problemen van de huisartsenwachtposten aanpakken. "Wat voor de huisartsen hier ook belangrijk is, zijn de vragen over de beschikbaarheidshonoraria. Het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen bepaalt dat die verdubbeld worden in het weekend. Maar nu blijkt dat we dat heel letterlijk moeten nemen: de verhoging geldt van vrijdag middernacht tot zondag middernacht." Wie wachtdienst heeft van zondag middernacht tot maandagochtend blijft het oude beschikbaarheidshonorarium krijgen, hoewel deze huisarts de maandagochtend weer zijn gewone praktijk moet runnen en daarom de lastigste dienst heeft. "Dat moet herbekeken worden binnen het gereserveerde budget." Daarnaast komt er een werkgroep over de GMD's, meldt dokter Van Overloop. Het Riziv constateert dat het aantal GMD's is teruggelopen. De hogere vergoeding voor chronische patiënten compenseerde wel het inkomensverlies. Toch blijft het belangrijk de juiste oorzaak voor de terugloop te achterhalen. Vermoed wordt dat het te maken heeft met het vermijden van fysieke consultaties tijdens de covidcrisis - teleconsultaties tellen niet mee voor de verlenging van het GMD. "Het GMD is niet alleen een groot deel van het inkomen van de huisarts, patiënten die geen GMD meer hebben verliezen daarmee ook bepaalde rechten. En voor huisartsen die tot de New Deal toetreden is het aantal GMD's waarop ze kunnen rekenen natuurlijk des te belangrijker."