...

Geachte minister Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Geachte minister Frank Vandenbroucke, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Een broodnodige hervorming van de gezondheidszorg hangt in de lucht. Proef- en pilootprojecten schieten als paddenstoelen uit de grond. Boeken en meningen over ons zorgsysteem zijn legio.Er moet meer ingezet worden op preventie, de financiering van onze gezondheidssysteem moet anders worden georganiseerd, er moet meer worden samengewerkt en beter gecommuniceerd... daar zijn we het allemaal over eens. Doch heersen er bij de huisartsen en in de huisartsenkringen enkele grote bezorgdheden. De pilootprojecten 'brede eerstelijnspraktijken' van de Vlaamse overheid hebben dit gevoel bovendien nog meer versterkt. In deze brief wensen we graag vier bezorgdheden aan te kaarten: De erg bepalende rol die de openbare besturen zullen spelen in de toekomst. In de voorstellen die op tafel liggen zal de huisarts zich niet meer 'vrij' voelen in hun 'vrije' beroep, maar zal hij/zij aangestuurd worden door lokale, wijkgebonden initiatieven gedirigeerd door het lokale bestuur en de eerstelijnszone. Laat de soloartsen en kleinere praktijken niet in de steek. Het huidige klimaat laat uitschijnen dat er in de toekomst enkel nog ruimte zal zijn voor grote eerstelijnspraktijken gecoördineerd door openbare besturen en eerstelijnszones. Als ondertoon van deze pilootprojecten kan men een onderwaardering voelen van de vele soloartsen, duopraktijken en andere kleinschalige projecten. Betrek de huisartsen, huisartsenkringen en de andere eerstelijnswerkers bij onderhandelingen en gesprekken. Hun expertise in het veld en ervaring op het terrein zijn cruciaal om mee te wegen op de besluitvorming en het beleid. Laat niet louter de beleidsmakers en theoretici belangrijke en ingrijpende beslissingen nemen met verregaande consequenties voor de beroepsuitoefening van de huisarts en de rest van de eerste lijn. Laat bovendien ook de jonge artsen en eerstelijnswerkers aan het woord, zij zijn de toekomst. Een top-downstrategie heeft voor geen enkele partij een meerwaarde. Zorg voor de huisarts. Herwaardeer het beroep zodat de instroom van huisartsen voldoende hoog blijft. Beperk de administratieve overlast tot een minimum zodat de huisartsen zich terug kunnen focussen op hun patiënt. En beoog bovendien een goede spreiding van huisartsen over Vlaanderen. Hierdoor kan de huisarts zich opnieuw focussen op de kern van zijn/haar taak. We zijn ervan overtuigd dat we samen naar een nóg meer kwaliteitsvolle, kostenefficiënte en patiëntgerichte zorg kunnen evolueren. Hiervoor is ongetwijfeld een grote mentaliteitswijziging en een ingrijpend veranderingsproces nodig.Laat ons echter niet evolueren naar een overheidsmonopoliserend gezondheidssysteem dat ten koste zal gaan van de eigenheid, vrijheid en verdere onderwaardering van onze huisartsen. De huisarts moet zijn centrale positie in het zorglandschap absoluut bewaren. Wij staan open voor verder overleg en wensen graag betrokken te worden in toekomstige onderhandelingen.Ondergetekend, 1.184 huisartsen: Artsenkring Zennevallei (104 huisartsen) Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving (97 huisartsen) Huisartsenvereniging Gent (377 huisartsen) HARNO (180 huisartsen)HAK Pajottenland (80 huisartsen) OVO (Oudenaardse vereniging van Omnipractici) (109 huisartsen) HAKRO (Huisartsenkring Ronse) (29 artsen) HSL (Huisartsenkring Schelde en Leie (91 artsen) Huisartsenkring Antwerpen Zuid (117 huisartsen) Vlaams Artsen Syndicaat (VAS)