...

Op 19 maart vergaderde de werkgroep die een hervorming van de 'raadplegingen en aanverwante verstrekkingen' (ACA, Actes Consultations et Associés) in goede banen leidt. Dat is de vijfde keer sinds men op 22 december 2022 van start ging (AK 2766). ACA wordt geleid door Jo De Cock en Johan Kips. Naast de artsensyndicaten maken er het VBS, de ziekenfondsen, het Riziv, het kabinet Vandenbroucke en de ziekenhuizen deel van uit. "Deze laatsten als observator", benadrukt dokter Robert Rutsaert (ASGB/Kartel). "We stelden in ACA heel duidelijk dat er over eventuele afhoudingen op het beroepsgedeelte van deze verstrekkingen geen sprake kan zijn." Tegen het einde van deze legislatuur zou ook de werkgroep onder leiding van de professoren Leclercq en Pirson (ULB) klaar zijn met een nieuwe 'waardenschaal' voor medisch-technische prestaties. ACA en de werkgroep Leclercq vormen één geheel, ze kaderen in de op til zijnde revisie/modernisering van de nomenclatuur. Een nieuwe ACA-nota bevat enkele ingrijpende wijzigingen, aldus Robert Rutsaert. "Belangrijk is dat men afstapt van het principe dat elke discipline ad hoc de duur van een raadpleging zou bepalen. Het (veel betere) nieuwe uitgangspunt is dat er per discipline een basisraadpleging komt. In functie van pathologie en een aantal - eenvoudige, objectieve, controleerbare en niet- manipuleerbare - indicatoren wordt daarop een multiplicator, een coëfficiënt, toegepast. Indicatoren zijn bijvoorbeeld de leeftijd van de patiënt (75- of 80-plusser), een eerste raadpleging, invaliditeit enz. Ook medicatie en pathologie worden meegenomen. "Neem een reumatoloog die biologicals gebruikt, of een neuroloog die een patiënt met dementie op raadpleging krijgt." Voor de lengte van de basisraadpleging gaat men uit van twintig minuten hoewel onder meer nefrologen en internisten dit te lang vinden. Ze zijn voorstander van 15 minuten. Momenteel ligt er volgens Rutsaert echter een 'ingewikkelde nota' klaar. "Elke individuele arts zou ad hoc een raadpleging op drie of vier niveaus kunnen aanrekenen. De niveaus duren 15 à 30 minuten, 30 tot 45 minuten en meer dan 45 minuten. Maar dat zet de deur open voor subjectiviteit en problemen. Nederlandstalige internisten doen bijvoorbeeld dubbel zoveel langdurige raadplegingen als Franstaligen, bij de raadplegingen van korte duur is de verhouding omgekeerd enz." Robert Rutsaert verwijst ook naar de hervorming van de technische prestaties. "Er is niemand die ervoor pleit om elke chirurg of anesthesist zelf de duur van een individuele ingreep te laten bepalen." Het is volgens het ASGB dus veel eenvoudiger om hierover de basis te bevragen. "De werkgroep Leclercq-Pirson heeft dat gedaan voor duizenden technische prestaties. Voor een twintigtal raadplegingen en aanverwanten moet dat dus ook wel lukken." Rutsaert gaat akkoord met de gehanteerde principes en structuur voor de 'geassocieerde verstrekkingen'. Uit-gangspunt is ook hier een multiplicator op basis van een objectieve waardeschaal; te moduleren in functie van de discipline. Bijvoorbeeld gaat het over de honoraria voor de 'intake' in het ziekenhuis, dagelijks toezicht, interdisciplinair (MOC) of multidisciplinair overleg, de ontslagprocedure... Bij dit laatste hoort een verplicht verslag aan de huisarts en een follow-upplan ('care plan oversight'), vindt dokter Rutsaert. "Een honorarium voor 'clinical management', zijnde deelname van ziekenhuisartsen aan raden en commissies is eveneens nodig. Denk aan de Medische Raad, het medisch-farmaceutisch comité, de ethische commissie enz. We hebben er 85 opgelijst. We stellen voor het honorarium in een eerste fase te beperken tot de wettelijk verplichte commissies." Sommige honoraria, voor een intake bijvoorbeeld, kunnen uniform zijn, ongeacht de discipline. "Het toezichthonorarium moet natuurlijk wel een onderscheid maken naargelang het gaat over pakweg een electieve prothese vergeleken met een hart-longtransplantatie. Idem voor de ontslaghonoraria - kleine chirurgie versus een uitgebreide IZ-opname die veel meer tijd vergt. Want tijd is honorarium." De nota onderscheidt opnamedossiers bij de start van het ziekenhuisverblijf van pre-anesthesieraadplegingen bij heelkundige ingrepen. Robert Rutsaert: "En bij anesthesieraadplegingen zijn er routinematige consultaties met een standaardvragenlijst maar ook uitgebreide preoperatieve raadplegingen enkele weken op voorhand. Deze laatste zijn niet altijd nodig maar vergen wel een ander honorarium." Belangrijk is tot slot dat het ASGB de psychiatrie onmiddellijk wil meenemen. Dokter Rutsaert: "De ACA-voorzitters zijn er voorstander van om psychiatrie in een latere fase te behandelen. Dat is absoluut geen goed idee. ACA is vooral psychiatrie." In principe vergadert de werkgroep opnieuw op 30 april.